отпечатай

Law Journal of NBU
Юридическото списание на Нов български университет (Law Journal of New Bulgarian University) се издава от Департамент “Право” на НБУ от 2005 г. То е първото електронно юридическо списание в България.
Целта му е да популяризира научно-изследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите в магистърска програма “Право”.
Същевременно списанието отразява интересни и актуални събития (конференции, дискусии и семинари) с участието на студенти от магистърска програма “Право” на НБУ и техните преподаватели, като публикува най-добрите техни разработки.
В списанието се представя и критика на най-новата научна продукция на академичния състав на департамента.

ISSN 1314-5797

Редакционeн съвет на Law Journal:
проф. д-р Благой Видин - ръководител на департамента; ръководител на секция „Публичноправни науки“, e-mail: bvidin@nbu.bg;
проф. д-р Румен Владимиров – ръководител на секция “Наказателноправни науки”,
e-mail: rvladimirov@nbu.bg
проф. Владимир Петров, д.н. - ръководител на секция “Гражданскоправни науки”, e-mail: vpetrov@nbu.bg

Редакционна колегия на Law Journal:
доц. д-р Катерина Йочева, kyocheva@nbu.bg
гл. ас. д-р Ралица Костадинова, rkostadinova@nbu.bg
гл. ас. д-р Цветалина Петкова, cpetkova@nbu.bg
гл. ас. д-р Силвия Цонева, stsoneva@nbu.bg

Адрес на редакцията:
НБУ, Департамент "Право"
корпус 1, офиси 410 и 412
ул. Монтевидео № 21
София 1618, БългарияНов брой (4/2014 г.)

Условия за публикуване

Архив