отпечатай

Наредба за заетостта на редовните преподаватели в НБУ

за учебната 2005/2006 г.
Приета от Настоятелството на НБУ на 15 май 2004 г., доп. и изм. на 21.05.2005 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата наредба регламентира:
(1) Минималните изисквания към заетостта на редовните преподаватели за формиране на основното им трудово възнаграждение съгласно щатното разписание на Нов български университет;
(2) Реда за планиране и отчитане на тази заетост и санкциите при нейното неизпълнение.


ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РЕДОВНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Чл. 2. (1) Редовните преподаватели имат 40 седмици годишна заетост, по 40 часа седмично, или 1600 часа годишно.
(2) Редовните преподаватели имат 12 незаети седмици годишно, или 60 незаети работни дни, от които 48 дни редовен отпуск и 12 дни празници.

Чл. 3. Годишната заетост на редовните преподаватели включва следните видове работа:
1. Учебна работа - аудиторни занятия, подготовка, текущ контрол, изпити и приемни часове;
2. Научно-творческа работа - изследвания, подготовка на учебни материали и средства, ръководство на докторанти (за хабилитираните лица), творчески изяви;
3. Административна заетост - участие в департаментни, факултетни, академични съвети и комисии.

Чл. 4. (1) Годишната заетост на редовните преподаватели е разпределена различно в следните четири основни категории:
1. Редовни преподаватели с научно-творческа и учебна работа, незаети в академичната администрация
а) хабилитирани;
б) нехабилитирани.
2. Редовни преподаватели с научно-творческа и учебна работа, заети в академичната администрация
а) Ректор, заместник-ректори, декани, директори на центрове за продължаващо обучение;
б) Директори на програми.
3. Редовни преподаватели с предимно учебна работа.
4. Редовни преподаватели с предимно научно-творческа работа.
(2) Разпределението на годишната заетост на отделните категории редовни преподаватели по видове работа е представено в Приложение №1 към настоящата наредба.

Чл. 5. (1) Определянето на редовните преподаватели в групите по чл. 4, ал.1, т. 1, т. 2 и т.3 става от самите преподаватели, съгласувано с Декана и със заповед на Ректора.
(2) Определянето на редовните преподаватели по чужди езици в групите по чл. 4, ал.1, т. 1, т. 2 и т.3 става по предложение на директорите на програми, прието на департаментен съвет, съгласувано с Декана и със заповед на Ректора, при следния ред:
1. Редовни преподаватели по чужди езици при специалисти и тези, които имат 3 и повече часа седмично или 90 часа годишно при специалисти, влизат в категорията на редовните преподаватели с научно-творческа и учебна работа, съгласно чл. 4, ал. 1, т.т. 1 и 2 от тази Наредба. Тези преподаватели са в състава на департамент “Чужди езици и литератури”.
2. Редовни преподаватели по чужди езици, които имат по-малко от 3 часа седмично или 90 часа годишно при специалисти, или имат часове само при неспециалисти, влизат в категорията на редовните преподаватели с предимно учебна работа, съгласно чл.4, ал. 1, т.3. от тази Наредба. Тези преподаватели са в състава на департамент “Чуждоезиково обучение” и изпълняват 2/3 от аудиторната си заетост в курсове към общото образование.
(3) Обособяването в групата по чл. 4, ал. 1, т. 4, става с решение на Председателя на Настоятелството на НБУ, по предложение на Декана, след предложение на Съвета на департамента.


ІII. ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РЕДОВНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Чл. 6. (1) Редовните преподаватели планират и отчитат своята учебна аудиторна заетост и завършващата с публикация или творческа изява научно-творческа работа.
(2) Всички останали видове заетост се признават по право за извършени от преподавателите, но за тяхното изпълнение се осъществява контрол. При установено неспазване на изискванията за заетостта академичното ръководство на университета може да предложи намаляване на трудовото възнаграждение.

Чл. 7. (1) Спазването на минималните изисквания за научно-творческата и учебната аудиторна работа се оценява количествено според указаната норма в тази наредба.
(2) Качеството на научно-творческата и учебната работа на преподавателите и надхвърлянето на изискванията на минималната количествена норма е предмет на оценяване от системата за атестиране на редовните преподаватели.

Чл. 8. (1) Минималната количествена норма за учебната аудиторна заетост на редовните преподаватели е представена в Приложение №1 към тази наредба.
(2) Минималната количествена норма за научно-творческата работа на редовните преподаватели е както следва:
1. Публикации или приети за публикация материали в обем от:
- 40 стандартни машинописни страници за категориите преподаватели по чл. 4, ал.1, т.1а;
- 30 стандартни машинописни страници за категориите преподаватели по чл.4, ал.1, т.1б и 2б;
- 25 стандартни машинописни страници за категориите преподаватели по чл. 4, ал.1, т.2а;
- 80 стандартни машинописни страници за категориите преподаватели по чл. 4, ал.1, т.4.
2. Регистрирани по съответен начин творчески изяви.

Чл. 9. (1) Планирането на учебната аудиторна заетост се извършва годишно като в началото на учебната година всеки редовен преподавател представя за одобрение от Декана попълнения личен формуляр (Приложение №2), който се утвърждава от Ректора.
(2) Планирането на научно-творческата работа се извършва годишно като всеки редовен преподавател представя за одобрение от ръководителя на департамента попълнения личен формуляр, който се подписва от Декана и се утвърждава от Ректора.
В личния формуляр преподавателят обявява проекта или проектите, по които ще работи, а в хода на учебната година докладва за настъпили промени.

Чл. 10. (1) Отчитането на учебната аудиторна заетост се извършва семестриално като всеки редовен преподавател в края на семестъра представя на Декана попълнен отчета в личния си формуляр.
(2) Аудиторната заетост на преподавателите по чужди езици със смесена заетост - в часове за специалисти и в часове за неспециалисти, се отчита по формулата: 1 час при специалисти е равен на 2 часа при неспециалисти. Възможни са следните варианти:
а) За преподавателите по чл. 5, ал.2, т. 1:
3 часа при специалисти и 6 часа при неспециалисти, или 9 часа = 6 часа (180ч.)
4 часа при специалисти и 4 часа при неспециалисти, или 8 часа = 6 часа (180ч.)
5 часа при специалисти и 2 часа при неспециалисти, или 7 часа = 6 часа (180ч.)
б) За преподавателите по чл. 5, ал.2, т. 2:
1 час при специалисти и 10 часа при неспециалисти, или 11 часа = 12 часа (З6Оч.)
2 часа при специалисти и 8 часа при неспециалисти, или 10 часа = 12 часа (З60ч.)
(2) Отчитането на научно-творческата работа се извършва като в края на учебната година всеки редовен преподавател представя на ръководителя на съответния департамент попълнен отчет в личния си формуляр. Към него се прилагат публикуваните (или приети за печат) материали в изисквания обем, съпоставими с планираните проекти или регистрираните по съответен начин творчески изяви. Ръководителят на съответния департамент представя на Декана доклад за извършените дейности.
(3) Деканът представя на Ректора за утвърждаване отчета на преподавателя заедно с предложение за запазване или промяна на възнаграждението.


IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА РЕДОВНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Чл. 11. (1) Заплащането на труда на редовните преподаватели става съгласно щатното разписание на НБУ.
(2) Трудовото възнаграждение на всеки редовен преподавател се определя в зависимост от процентното изпълнение на изискваната от съответната категория редовен преподавател заетост в аудиторни занятия, и научна и творческа работа, по следната схема:

до 35%:
33% от основното трудово възнаграждение;
от 35% до 50%:
50% от основното трудово възнаграждение;
от 51% до 75%:
75% от основното трудово възнаграждение;
от 76% до 90%:
80% от основното трудово възнаграждение;
от 91 % до 100%:
100% от основното трудово възнаграждение.
 

Чл. 12. Прилагането на разпоредбите за процентно намаление на индивидуалното трудово възнаграждение, при неизпълнение на изискваната заетост на редовните преподаватели, се извършва през периода, следващ отчитания - през следващия семестър за учебната работа, съответно през следващата учебна година за научно-творческата работа.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. Приложения към тази наредба:
1. Разпределение на заетостта на редовните преподаватели по видове дейности за учебната 2005/2006 г.;
2. Личен формуляр на редовен преподавател;   (бланка за попълване)
3. Система за заплащане на допълнителната извънаудиторна заетост на редовните преподаватели;

Чл. 14. Тази наредба се приема с решение на Настоятелството на НБУ.