отпечатай

СТАТУТ НА Фонд „Димитър Паница”

 
НАГРАДИ "ПАНИЦА" ЗА ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ
 
КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 
Наградите “Паница” за гражданска доблест се присъждат на личности, които служат за достоен пример за обществено поведение и които с дейността си последователно и трайно утвърждават ценностите на високия обществен морал и почтеност, на активната и самоотвержена гражданска позиция, на обществения диалог, хуманизъм и толерантност, като по този начин значително допринасят за позитивна обществена промяна на местно или национално ниво.

Лауреатите на Наградата имат значителен принос за развитието на демокрацията и гражданското общество, водени не от личен интерес и не просто в качеството си на добри професионалисти, а хора с убеждение, самоотверженост и вдъхновение в онова, което правят.
 
Лауреатите на Наградата са хора, които демонстрират упоритост и последователност и които често, с малкото което имат, против очакванията и предположенията на другите успяват да променят живота на хората около тях.
 
Наградите не се присъждат посмъртно.
 

ФИНАНСИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ
 
Наградите се финансират от учреден с дарение на Димитър Паница Фонд на негово име към Настоятелството на Нов български университет.
 
Лауреатите на Наградата получават специална грамота, плакет и парична сума в размер на 10 000 лева.

Носителите на почетна награда получават специална грамота, плакет и парична сума в размер на 2 000 лева.
 
Администрирането на наградите се извършва от Настоятелството на Нов български университет, което финансира разходите, свързани с тази дейност.
 
За управление на процеса по предлагане на кандидатури и определяне на лауреата на Наградата и носителите на почетни награди, към Фонд „Димитър Паница” се образуват следните органи:
 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ и председател
2. ЖУРИ
 
 
СЪСТАВ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОРГАНИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ:
 
1. Изпълнителният съвет осъществява пълния контрол върху присъждането и финансирането на наградите.
2. Изпълнителният съвет се състои от трима души - председател и двама членове, посочени от него, единият от които е представител на Нов български университет.
3. Всички решения по присъждането на наградите се вземат с обикновено мнозинство от Изпълнителния съвет.
4. Изпълнителният съвет се подпомага от секретар, който координира цялостния процес на присъждане на наградите.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
1. Председател на Изпълнителния съвет по право е Учредителят на наградите и дарител на Фонд „Димитър Паница”.
2. По своя преценка Учредителят може писмено да възложи или да делегира функциите си на избрано от него лице.
3. Председателят има право на вето, с което се спират решенията на Изпълнителния съвет и на останалите ръководни или изпълнителни органи.
 
ЖУРИ:
 
1. Журито се състои от не по-малко от пет личности с висок авторитет и широко признание за постиженията им в различни области на обществения живот.
2. Членовете на журито се избират от Изпълнителния съвет и се утвърждават от Председателя.
3. Членовете на журито са избират с тригодишен мандат и могат да бъдат преизбирани само веднъж.
4. Журито се подпомага от секретар, който приема кандидатурите и води протокол на заседанията му.
5. Длъжността член на журито е почетна. Заплащат се само разноски във връзка с пътуване, дневни и хотел.
6. Член на журито не може да бъде предложен за наградите.
 
ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА
 
Администрацията на Настоятелството на Нов български университет извършва необходимото за ежегодното обявяване на конкурса. Обявлението се прави в средствата за масово осведомяване до 15 март на текущата година.
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИТЕ
 
Кандидатури за наградите могат да бъдат предлагани от граждани, от групи граждани или от юридически лица, регистрирани съгласно действащото в България законодателство.
 
За участие в конкурса, във Фонд "Димитър Паница” трябва да се изпрати попълнен Формуляр за кандидатстване и всички описани в него документи за подкрепа на кандидатурата.
 
Изпълнителният съвет може да поиска допълнителна информация от направилите предложението, както и да събира информация за предложените кандидатури от други източници.
 
Журито не разглежда кандидатури, за които прецени, че предполагат конфликт на интереси.
 
Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 15 юни на текущата година.
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
 
Журито се запознава с постъпилите в Конкурса кандидатури и на свое заседание излъчва финалисти, между които се определят лауреат на Наградата и двама носители на почетни награди за съответната година. Преценката се извършва от Изпълнителния съвет. Неговото решение е окончателно.
 
Изпълнителният съвет и Журито присъждат награди само ако преценят, че сред постъпилите предложения има такива, които отговарят на критериите, записани в този Статут.
 
Решението на Изпълнителния съвет и Журито за присъждане на наградите се обявява до 31 декември на текущата година.
 
Промени в настоящия статут се решават от Председателя на Изпълнителния съвет и дарител на Фонд „Димитър Паница” или от писмено упълномощено от него лице.