отпечатай

Нормативни актове


 
ІІ. НАРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НБУ:
 
1. Наредба за финансовата дейност, имуществото и фондовете на НБУ
Приложения:
  1.1. Процедура за развитие и поддръжка на материалната среда на НБУ
  1.2. Наредба за проектната дейност в НБУ - външни проекти
1.2.1. Приложение 1 - Предложение за кандидатстване по външен проект и Проекто-бюджет
1.2.2. Приложение 2 -  Отчет за изпълнението на външен проект
 
2. Наредба за учебния процес в НБУ
Приложения:
  2.1. Стандарт за учебна програма, курс и извънаудиторни учебни форми
  2.2. Критерии за приемане на учебна програма
  2.3. Програмна схема
  2.4. Стандарт за обучение в общообразователен курс по чужд език
  2.5. Процедура за обучение на докторанти
  2.6. Стандарт за електронно обучение
  2.7. Процедура за въвеждане, съхранение и проверка на изпитни студентски протоколи
  2.8. Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен
  2.9. Програмна схема и стандарт за включените кредити в семестриалната учебна такса випуск 2015/2016
 
3. Наредба за студентите в НБУ
Приложения:
  3.1. Процедура за обслужване на кандидат-студенти и студенти
  3.2. Процедура за признаване от НБУ на придобита в чужбина степен на висше образование
  3.3. Стипендии на НБУ и процедури за присъждане
  3.4. Процедура за здравно осигуряване на студентите в НБУ
  3.5 Процедура за осигуряване на студентски труд и стаж
 
 
4. Наредба за развитието на академичния състав на НБУ
Приложения:
  4.1. Процедура за дългосрочно атестиране на преподаватели по инициатива на НБУ (главен асистент, доцент и професор)
  4.2. Процедура за дългосрочно атестиране на преподаватели в НБУ по тяхно искане (главен асистент и доцент)
  4.3. Критерии и показатели за дългосрочна атестация
  4.4. Критерии и показатели за оценяване при провеждане на конкурс от научно жури
  4.5. Oбразец за структура на рецензия/становище по конкурс за заемане на академичните длъжности доцент и професор в НБУ
  4.6. Oбразец за структура на рецензия по конкурс за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в НБУ
  4.7. Образец за структура на становище по конкурс за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в НБУ
 
5. Наредба за заетостта на преподавателите в НБУ
Приложения:
  5.1.1. Приложение 1А - Изисквания за видовете работа и процедура за планиране, отчитане и оценяване на основната заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ
  5.1.2. Приложение 1Б - Личен формуляр за планиране, отчитане и оценяване на годишната основна заетост на преподавател на трудов договор в НБУ
  5.1.3. Приложение 1В - Алгоритъм за определяне на основното месечно трудово възнаграждение на преподавателите в НБУ
  5.2.1. Приложение 2А - Критерии и процедура за атестиране на годишната допълнителна заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ
  5.2.2. Приложение 2Б - Формуляр за атестиране на годишната допълнителна заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ
 
6. Система за атестиране на административния състав на НБУ
  Приложения:
  6.1. Алгоритъм за определяне на основното месечно възнаграждение
  6.2. Атестиращи
  6.3. Атестационна карта
 
7. Система за управление на качеството в НБУ (Системата е в процес на разработка)
 
8. Наредба за издателската дейност на НБУ
  Приложения:
  8.1. Стандарт за запазения знак на НБУ
  8.2. Типова заявка за отпечатване на издание
  8.3. Формуляр за кандидатстване за финансиране на научни и общоуниверситетски издания пред Издателски съвет на НБУ
  8.4. Формуляр за кандидатстване за финансиране на учебни издания пред фонд “Учебни програми” към факултетите
 
9. Наредба за документите и документооборота
 
10. Наредба за вътрешния ред в НБУ

 
ІII. СТАТУТИ
 
1. Статути на университетски структури.
  1.1. Статут на административно-методически център.
  1.2. Статут на центровете за продължаващо обучение
  1.3. Общ статут на учебно-практическите и изследователските звена в НБУ
  1.4. Статут и правила за ползване на Библиотеката
1.4.1. Приложение 1
  1.5. Статут и правила за ползване на документи в Центъра за документи и архивни фондове
  1.6. Статут на Център за чужди езици
  1.7. Статут и правила за вътрешния ред на Университетския театър на НБУ
    Приложения:
1.7.1 Приложение 1 - Предложение за ползване на сцената на Университетски театър)
  1.9. Статут на Център по изкуства
  1.10. Статут и процедура за ползване и управление на спортната база на НБУ
  1.11. Статут на изследователските центрове в НБУ
  1.12. Статут на приложните центрове в НБУ
  1.13 Статут и правила за вътрешния ред на галерия „УниАрт“ (аудитория Божидар Даневи) на НБУ
    Приложения:
1.13.1 Приложение 1 - Предложение за ползване залата на Галерия „УниАрт“ в НБУ
 
2. Статути на фондове.
  2.1. Статут на Централен фонд за стратегическо развитие
Приложения:
2.1.1. Предложение за финансиране на проект
2.1.2. Отчет
  2.2. Статут на фонд “Учебни програми”
Приложения:
2.2.1. Приложение 1 (Формуляр за проект)
2.2.2. Приложение 2 (Формуляр за отчет)
  2.3. Статут на фонд “Райна Кабаиванска”
  2.4. Статут на фонд “Милчо Левиев&Вики Алмазиду”
  2.5. Статут на фонд "Чарлз Мозер"
  2.6. Статут на фонд "Александър Божков"
  2.7. Статут на фонд "Академичен оркестър "Орфеус" на НБУ"
  2.8. Статут на фонд "Семинари за изпълнителско майсторство в НБУ и концерти към тях"
 
 
IV. СТАНДАРТИ
 
1. Стандарт за материалната среда на НБУ
  Приложения:
        Разпределение на учебните зали и офиси в НБУ
 
2. Стандарт за основните дейности на редовните преподаватели в НБУ
 
3. Стандарт за дистанционно обучение в НБУ
 
4. Стандарти, свързани с издателската дейност на НБУ
  4.1. Стандарт за учебно издание
 
5. Стандарт за планиране и отчитане на дейността в НБУ
  Приложения:
        Модели на планове за развитие