отпечатай

Проекти

Департамент "Публична администрация" успешно отчете изпълнението на проект „Организация и провеждане на специализирани обучения на групи служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора по проект “Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, договор № ЦА12-22-72/02.09.2013 г.
Обученията бяха преведени през периода от м. март до м. май 2014 г. на територията на РЗИ - Стара Загора по следните пет обособени позиции:Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ финансира проект «Разработка и реализация на програми за преподготовка и повишаване на квалификацията на служителите от публичната администрация». Проектът осигури участието на проф. д-р Николай Арабаджийски и гл. ас. д-р Милена Караджова от Департамент „Публична администрация“ на НБУ в работата на Седма Московска международна лятна школа за повишаване квалификацията на преподаватели (Москва 3 – 7 юни, 2013 г.).

Информация

Снимки


Департамент "ПУблична администрация" организира международна кръгла маса на тема "Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация" на 14 и 15 юни 2013 г. с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и кани колеги от всички висши учебни заведения, които обучават по публична администрация.

Информация ; Заявка за участие ; Изисквания към анотацията ; Изисквания към докладите

Програма

Сборник с докладите

INTERNATIONAL ROUND TABLE: “EDUCATION, RESEARCH AND CAREER DEVELOPMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION”
14 – 15 June 2013
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
The organizational committee of the International Round Table “Education, Research and Career Development in Public Administration” is honored to invite you to participate in the work of the round table and the discussions. This event is part of the celebrations for the twentieth anniversary of Public Administration Education in Bulgaria. The Working language of the round table will be English.

Information; Application Form; Abstract requirements; Report Requirements;

Program of the Round Table

Collected Papers Issue


Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ финансира проект «Повишаване качеството на образователните програми по публична администрация», предложен от декана на Факултета за базово образование на НБУ и член на Съвета на Центъра по публична администрация на НБУ проф. д-р Николай Арабаджийски. Проектът осигури неговото участие във "Форум на ректорите на националните академии и школи за държавно управление и държавна служба" в гр. Астана, Република Казахстан за периода 22-24 май 2012 г. 

Отчет

Снимки


Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ финансира проект "Участие в Международна научнопрактическа конференция в Новосибирск, Русия на тема: “Борбата с корупцията в държавната и местната администрация – уроци от извършените реформи”, 02-04 юни 2011 г. на гл. ас. д-р Юлияна Гълъбинова.
 


Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ финансира проект «Извънаудиторна работа със студенти обучаващи се в програми по публична администрация», предложен от декана на Факултета за базово образование на НБУ доц. д-р Николай Арабаджийски. Проектът осигури неговото участие в работата на Четвъртата Московска международна лятна школа (Москва 31 май – 4 юни, 2010г.).
Отчет
ПрезентацияПроект “Представяне на доклад на ХVІІІ годишна конференция на NISPAcee на тема: “Влияние на общественото развитие и културните промени върху законодателните актове, регламентиращи статута и функциите на българската публична администрация” от ст. ас. д-р Милена Караджова. Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.
Отчет
Презентация


Проект “Представяне на доклад на ХVІІІ годишна конференция на NISPAcee “Публичната администрация във време на криза” от ас. д-р Мариана Димитрова на тема: “Управление на човешките ресурси в публичната администрация в период на криза на примера на България”". Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.
Презентация


Участие на гл. ас. д-р Мария Николова от името на НБУ с научен доклад на английски език в International Conference on Information Technologies (InfoTech-2009), 17-20 септември 2009, Св. Константин и Елена, Варна
Отчет
Презентация

 
Участие на гл. ас. д-р Мария Николова от името на НБУ с научен доклад на тема „Иновативни решения в бизнеса – необходимост за добър мениджмънт” в Международна научнопрактическа конференция “МЕНИДЖЪРСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ГЛОБАЛЕН И МЕСТЕН ПАЗАР В УСЛОВИЯ НА КРИЗА”, Несебър, 9-12.09.2009 г.
Отчет
Презентация
 
Проект “Участие в Седемнадесета международна годишна конференция  “Държавата и администрацията в променящия се свят”, организирана от Мрежата на институциите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee), проведена в Будва, Черна гора (май, 2009). Проектът на ст. ас.д-р Юлияна Гълъбинова е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие.
 
 
Представяне на доклад на 17 годишна конференция на NISPAcee “Държавата и администрацията в променящия се сват” проведена в Будва, Черна гора (май, 2009) на тема: “Политически и правен анализ на проблеми при процедури по възлагане на обществени поръчки в България”. Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие.
 

Участие с доклад Corruption in Public Procurement” на доц. д-р Константин Пашев в Международен симпозиум по административна етика и добро управление „Governing good and governing well”: 28-30 май 2009 г. Амстердам.

Проект “ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА РЕФОРМИ: ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ”. Проектът осигури участие на доц. д-р Николай Арабаджийски, щатен преподавател от Центъра по публична администрация на НБУ, с изнасянето на научен доклад „Развитие и перспективи на програмите по публична администрация във висшите училища на Република България” на Международна научнопрактическа конференция, организирана от Сибирската академия за държавна служба в гр. Новосибирск, Русия от 23-25 април 2009г. Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие.Участие на гл. ас. Мария Николова от името на НБУ в конференция с международно участие “Съвременни управленски практики VI” , Бургаски свободен университет, февруари 2009 г., с научен доклад на тема: Информационни системи в комуникацията на бизнеса с електронното правителство 
Презентация


Трета международна конференция "Европейският град - градоустройство и архитектура, сигурност и финанси" бе проведена от 14 до 16 септември 2008 г. в София. Съорганизатори са Центърът по публична администрация на НБУ и Националната асоциация на общинските служители в България. Преди събитието беше издаден сборник с част от представените доклади, който можете да видите в Публикации.

Програма на конференцията
Снимки
Някои от презентациите:
- Презентация на заместник –кмета на Столична община г-н Минко Герджиков – „Инвестиционната програма на Столична община” 
- Презентация на ДСК Бул-Проджект г-н Здравко Здравков, Адванст Бизнес Консултинг - “Европейски фондове и финансиране за общински администрации през 2008 г. “
- арх. Белин Моллов, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – „Възможности на общините за участие в структурните фондове на Европейския съюз”
- г-н Кенет Лефковитц, New Europe Corporate Advisory Ltd - „Икономически модели на ППП” 
- г-н Тео Вингенс, Община Берген оп Зом – „Опитът на Холандия в публично-частното партньорство”
- г-н Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията – “Модели на публично-частно партньорство за общинско развитие” 
- доц. д-р Невяна Кръстева, Нов български университет – “Публично-частно партньорство в общинските програми за регионален маркетинг и връзки с обществеността” 
- д-р Иванка Петкова, Калин Маринов Институт за икономическа политика - “Източници на финансиране на общинските бюджети – концепции и тенденции в страни членки на ЕС” 
- г-н Иван Иванов, “Софийска вода” АД – “Опитът в публично-частното партньорство” 
- доц. д-р Петър Цонов, Нов български университет – “Столично общинско здравеопазване” 
- д-р Фредерик Сикс, VU University Amsterdam - „Местни системи за Интегритет” 

 

Международен проект за периода 2007 – 2009 – “Повишаване на капацитета на предприятията в областта на корпоративната социална отговорност” по Програма на ЕС за учене през целия живот “Леонардо да Винчи”. 
 

Проект “Осигуряване на ефективна подготовка за дейността на държавните служители”. Проектът предвижда участие на двама щатни преподаватели от ЦПА на НБУ в работата на Втора Московска международна лятна школа (Москва 2 – 6 юни, 2008 г.) и е реализиран с финансовата поодкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ.Обществена поръчка за разработване на аналитичан доклад по поръчка на Администрация на Министерски съвет Разработване на варианти на обхвата на услугите, които могат да бъдат предоставени най-ефективно на второ ниво на самоуправление , юли – ноември 2007

Международна конференция "Европейският град - градоустройство и архитектура, сигурност и финанси" от 16 до 18 септември 2007 г. На конференцията бяха представени изключително интересни презентации, касаещи както философията на развитие на градската среда, така и възможностите за облагородяването й.

"Идентификацията ни с европейския град"- доц. д-р Людмил Георгиев, НБУ
“Развитието на градската политика в Европейския съюз” - г-н Марко Орани
Действащ Директор на ЕК, Териториално сътрудничество, Градоустройство. Отдалечени региони.
Презентация на главния архитект на София г-н Петър Диков – „Развитието на София като място подходящо за инвестиции”
„Политиките на градска сигурност в Европа” - г-н Мишел Маркус, Изпълнителен директор на Европейския форум за градска сигурност със седалище в Париж
„Възможности и опит за публично-частно партньорство” - г-н Йорис Госенс 
Управляващ директор на PSR Brownfield Developers, Белгия
"Участието на гражданите в устройство на територията" - доц. д-р Л. Славков – Нов български университет
г-н Йорис Госенс – управляващ директор на PSR Brownfield Developers nv /Белгия/ - „Саниране на замърсени терени и превръщането им в облагородени места”
арх. Димитър Димитров – управител на фирма „Веста” ООД – „Мястото на жилищните комплекси от затворен тип в съвременния европейски град”
„Контрол, Програма, Инструменти” - г-жа Лин Отс – проект „Перспективи”, Великобритания
проф. Норман Бони – Департамент по публична политика, Университет Robert Gordon, Абърдийн, Шотландия „Управление с участие на гражданите: действа ли?”
„Разпределение на отговорностите за предоставяне на публични блага и услуги между нивата на управление” - доц. д-р Константин Пашев – Нов български университет
г-н Иван Иванов – главен секретар на „Софийска вода” АД – “Публично-частно партньорство за модерна ВиК инфраструктура - предимства и предизвикателства"
“Публично-частно партньорство отвъд границите на балканските държави” - г-н Жан Станоевски – генерален секретар на „Балканска мрежа” /Скопие/
„Второто равнище на местно самоуправление” - д-р Алеко Джилджов – Министерски съвет на Република България
„Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт” - доц. д-р Георги Пеев – Нов български университет
„Развитието на градовете и европейската регионална политика в периода 2007 – 2013 година” - ас. Юлиана Гълъбинова – Нов български университет 
г-н Кирил Здравков – изпълнителен директор на „Екопак България” АД – Презентация на дейността на „Екопак България” АД
„Европейският град - аспекти на управлението на сигурността” - проф. д-р Тилчо Иванов – УНСС
„Актуални проблеми на областните и общински администрации при осигуряване на обществения ред” - доц. д-р Н. Арабаджийски – Нов български университет
„Информационната сигурност в европейския град” - гл. ас. Мария Николова - Нов български университет 
г-н Тихомир Безлов – Център за изследване на демокрацията – „Европейският град и организираната престъпност”

Обществена поръчка на Министерството на държавната администрация и административната реформа в периода 2006 - 2008 година за Обучение на държавни служители по:
·         Организация на административната дейност и процеси
·         Управление на администрацията
·         Европейска административна практика
По тази обществена поръчка са обучени до момента над 300 държавни служители.  


Международен проект за превод от английски на български език, отпечатване и разпространение на книгите:

“Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители? Държавният служител – начин на действие” на Кристоф Демке, издание на Европейския институт по публична администрация от 2005 година

“Публична администрация и услуги от общ интерес: Каква европеизация?” под ръководството на Мишел Манжно, издание на Европейския институт по публична администрация от 2005 година
Проектът се финансира чрез Мрежата на институциите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee).


EUROPEAID – партньор в проекта EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, LOT No 11 по тематичните области регионално развитие, гражданско общество и системи за сигурност. 

От есента на 2004 г. ЦПА участва като партньор в проект “Европеизация на компетенциите в публичната администрация чрез обучение” по програма “Леонардо да Винчи”. На практическо обучение по този проект са били в български държавни, местни и неправителствени организации 3 студенти от Литва, 2 от Полша, 2 от Румъния, 1 от Исландия и 2 от Испания.


От есента на 2003 г. стартира нов тригодишен проект, финансиран от Държавния департамент на САЩ чрез Бюрото за образователен и културен обмен “Развитие на академичния капацитет на Нов български университет” в партньорство с California State Polytechnic University, Pomona и California State University, San Bernardino. Той е продължение и развитие на идеите, възникнали в процеса на сътрудничеството по първия проект, които се реализират чрез:
 • Създаване на Център за обучение на преподаватели в НБУ;
 • Разработване на образователен модул “Анализ на обществените политики”
 • Обучение на новоназначен асистент;
 • Разработване на модул за практическо обучение на студентите в бакалавърска и магистърски програми на НБУ;
 • Изследване за нуждите от обучение на общинската администрация;
 • Провеждане на лятна школа за обучение на общинска администрация.


Международен проект за превод и издаване на изследването: “Държавната служба в страните-кандидатки: Новите тенденции и ефектът на интеграционните процеси”, проведено от Даниел Босарт и Кристоф Демке и издадено от Европейския институт по публична администрация (EIPA). Проектът се финансира чрез Мрежата на институциите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee).


Международен проект “Оценка на въздействието на проектите по PHARE финансирани през периода 1997-1998 г.”, координиран от МВнР и финансиран от ЕК
 

“Ролята на университетите в развитието на обществата”, подпроект за разработване на институционален казус-изследване “Нов български университет”, финансиран от CHERI, Open University, HESP – Open Society Institute.


“Усъвършенстване на учебните програми, преподавателския състав и методите на преподаване по публична администрация в НБУ” – тригодишен изследователски и учебно-практически проект с партньори California State Polytechnic University, Pomona и California State University, San Bernardino, финансиран от Държавния департамент на САЩ чрез Бюрото за образователен и културен обмен. Стартирал октомври 2001г. Основните дейности реализирани по проекта са:
 • цялостно преструктуриране и усъвършенстване на програмите на ЦПА;
  актуализиране на шест съществуващи курса и създаване на два нови курса;
 • създаване на българо-американска програма за обучение на държавни служители със съвместно преподаване;
 • обучение на преподавателите от програмите на ЦПА за преподаване, ориентирано към конкретните потребности на обучаемите;
 • създаване на система за обучение в писане и преподаване чрез казуси;
 • методическа помощ и съвместно разработване на учебни материали и казуси;
 • обмен на преподаватели и студенти.


Проект към British Council – “Социална адаптация на малцинствата – обучение в иновативен подход” (Social Adaptation of Minorities – Training in Innovative Approach). Проектът беше насочен към обучението на общинските структури, контактуващи най-интензивно с малцинствените общности. 


Проект (CON/99/PHA/0055) по програма PHARE с Европейската фондация за обучение за създаване на Национален институт за обучение по Европейския социален фонд към Центъра по Публична администрация и Факултета за продължаващо обучение. Общата сума на финансирането е 14 000 Евро. Основните дейности, изпълнени по проекта са:
 • Разработен и приет статут на Институт за обучение по структурните фондове на Европейския съюз към НБУ
 • Разработен и консултиран Национален план за обучение по структурните фондове на ЕС, по-специално по социалните фондове на ЕС
 • Създаден Управителен съвет на Института с председател Министъра на труда и социалната политика Иван Нейков и членове – представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Българската Стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Центъра за икономическо развитие и НБУ – ФПО и ЦПА. Проведено учредително заседание на Управителния съвет – 27.07.2000г.
 • Преведено, отпечатано и широко разпространено Кратко ръководство за Европейския социален фонд за бъдещи страни-членки (Vade Mecum).Проект, финансиран от Фондация “Отворено общество” за “Усъвършенстване на общинската администрация чрез програми за обучение”. По този проект беше проведено обучение на новоизбрани кметове от малки и средни общини в четири модула.


TEMPUS IB_JEP 14355-99 “Обучение на административния персонал във висшето образование в България”. По този проект е проведено обучение на национална университетска администрация, езиково обучение на администратори в университети, МОН и общини, доц. Л. Георгиев разработи учебно помагало и проведе обучение по Мениджмънт и маркетинг на общинска администрация, свързана с висшето образование, а екип от НБУ разработи учебно помагало и проведе обучение по Мениджмънт и маркетинг на социалната университетска администрация.

TEMPUS IB_JEP 14077-99 “Създаване на мрежа за обучение на местните власти”. По този проект бяха разработени и отпечатани поредица от обучителни материали и беше проведено обучение на общински служители от цялата страна в няколко тематични модула.


Изследователски проект по HESP за “Институционално развитие на НБУ” – подпроект 3 “Усъвършенстване структурата на департаментите и факултетите в НБУ”. Проектът приключи в края на м. май 2000г.


Проект “Обучение на висши общински служители”, 1999-2000 с партньори: ЦПА към НБУ, ФРМС, ШСК към УНСС, Международния институт на общинските чиновници (IIMC), САЩ; финансиран от Фондация “Отворено общество”.