отпечатай

Проекти

Проект Резилианс България (Resilience Bulgaria):

Български институт за отношения между хората завърши работата си по проект „Резилианс-Бг”, част от финансирано от Фондация „Оук” международно качествено изследване на съпротивителни сили (резилианс) на деца, живеещи в риск или пострадали от сексуално насилие.

Bulgarian Institute for Human Relations research team has completed its work on Resilience-Bg study, part of the  OAK-funded international qualitative study “The Bamboo Project”. The work studied resilience of children who have lived at risk or suffered  sexual abuse.

1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6Семинар Здравни изследвания в областта на качеството на живот чрез ESEMED DATASET - 6-7 ноември 2007 г., Барселона - участието на Центъра в семинара е осъществено с подкрепата на Фонд за стратегическо развитие към НБУПроект за двугодишна специализация в областта на "ранно психично развитие"
Проекти с участие на щатни сътрудници на Център БИОХ:


1. Психиатрична инвалидност и психосоциална рехабилитация:
Ранно връщане на работа при лица с психоза, ЕС (EQOLISE), 2004-2006, Р-л Т. Томов

2. Чести психични разстройства: Изследване на здравето и стреса: репрезентативно епидемиологично проучване, (МЗ) 2002- 2006

3. Оценка на психиатричните служби: Оценка на психиатричните грижи за психичноразстроени затворници в системата на затворите на Европа, Инстиут по съдебна психиатрия, Манхайм, Германия, р-л проф. Йоахим Салице.

4. Психиатрия в общността: Програма за координиране на случаи с тежки психични разстройства в Югоизточна Европа, Пакт за стабилност, 2005. Р-л: М. Околийски

5. Развиване на домашни и базирани в общността услуги за деца и възрастни с увреждания и за стари хора, 2005-2006, UNDP – SANE, Р-л: А. Матеева

6. Изграждане на програми от грижи за хронично психично болни хора в общността на гр. Благоевград, 2004-2007, МАТРА, Холандия, р-л Тома Томов

7. Реформиране на психиатрична болница в Бишкек, Киргизстан, 2002 – 2006, ICCO - Холандия, р-л Галина Маркова

8. Социална психология: Полиция в близост до обществото, 2006, ФОО, Р-л: Т. Томов

9. Създаване на либерално образовоние в България, 2002-2006, Р-л: Ц. Лазова

10. Ролята на университета в развиването на гражданското участие в България, 2005-2009, Р-л: А. Матеева

11. “Развитие на читалищата”, 2005 – 2006, ПРООН, Р-л: Емилия Лисичкова
Проект Плексус: Мултидисциплинарни културни изследвания.
Р-л: Александър Кьосев, 2004-2005, Център за академични изследвания, София
Програма SANE, UNDP, 2005 – 2006, р-л Евгения Петкова

12. Психичноздравна промоция и превенция Създаване на база данни за спецификата на психичноздравната промоция и профилактиката на психичната болест в страните-членки на Европейския Съюз, 2006, Европейска Комисия.
Европейска Мрежа за Дейности по Психичноздравна Промоция, Р-л: Т. Томов, А. Матеева

13. Детско развитие и закрила на детето Семейни отношения и семейна терапия при юноши с проблемно поведение, дисертационно изследване, З. Михова

14. Сигурни училища – дружелюбна общност – апробиране на модели за работа с деца с агресивно поведение в училищна среда, 2003, МАТРА, Холандия, Р-л: А. Матеева

15. Развитие на социални услуги за деца в риск: Семеен консултативен център – Плевен, 2004 – 2006, Приятели на децата, р-л З. Михова

16. Социално изключване на деца, отглеждани извън семейството, 2005-2007, ЕС (Комисия по борба със социалното изключване), р.л З. Михова

17. Оценка на проект “Детска къща – Пловдив”, 2005, Всяко Дете, р-л З. Михова

18. Оценка на проект “Развитие на приемна грижа в регион Враца”, 2006, ДАЗД и УНИЦЕФ, р-л З. Михова