отпечатай

Публикации


Страница : 1 | 2
Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
Издателство Сиела

Автор: Цветалина Петкова

Предмет на монографията е субективното право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Правната възможност за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос е коректив на общото притежание, въведено от първия Семеен кодекс от 1968 г. Сега действащият Семеен кодекс, в чл. 29, ал. 3 възпроизвежда правилото за определяне на по-голям дял. Въпреки наличието на разнообразни становища и изследвания през годините на съществуването на разглежданото право, до момента няма задълбочено монографично изследване по темата. Разработките са преди всичко по времето на действие на първия Семеен кодекс от 1968 г. Има различия в разбирането и решаването на проблематиката, която е с изключително голямо значение за практиката. Богатата съдебна практика също ни поднася непрекъснато нови и все по-сложни казуси. От изследване се нуждаят и различните препоръки за промяна и подобряване на института на съпружеската имуществена общност. Темата е много актуална и днес, не само защото обектите на съпружеската имуществена общност не са константна величина, а промените в притежанието са радикални. Възстановяването на частната собственост разширява обхвата на съпружеската имуществена общност, дава възможност за нови разсъждения и налага нови изследвания. Приемането на България в Европейския съюз също ни изправя пред въпроси, свързани с възникването и обхвата на съпружеската имуществена общност, прекратяването и определянето на дяловете, а като последица – с въпроси за режима на определяне на по-голям дял от общността поради принос.

Окончателността на сетълмента
Издателство Сиела

Автор: Иван Мангачев

Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт започва да придобива все по-голямо значение. От една страна голяма част от безналичните плащания в страната се извършват чрез системи с окончателност на сетълмента, а от друга е важно какви последствия има за системата възможността за откриване на производство по несъстоятелност спрямо участник в нея. Счита се, че е необходимо приемането на специфична правна рамка, която има за цел да предпази финансовата стабилност като цяло и да не позволи проявлението и разпространението на т.нар. системен риск или рискът свързан с невъзможността на участник в платежна система или на финансов пазар да изпълни в срок задълженията си и по този начин да причини невъзможност за останалите участници да изпълнят техните изискуеми задължения.
Настоящото изследване има за основна цел да анализира правната уредба свързана с окончателността на сетълмента. На ниво ЕС Директива 98/26 ЕО от 19 май 1998 (заедно с измененията към нея) е основният акт уреждащ окончателността на сетълмента. Тази директива е възприета у нас основно в Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за публично предлагане на ценни книжа.
В изследването са включени също така и законодателствата на редица държави (България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Франция и Хърватия), както и системните правила на няколко оператори на системи с окончателност на сетълмента.
Изследването си поставя за цел да допринесе, от една страна, за теоретичното попълване на празнотата в правната литература относно нормативната рамка на окончателността на сетълмента и от друга – да улесни практическото й приложение.

Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение
Издателство: Сиела

Автор: Иван Мангачев

Договорите за финансово обезпечение бяха уредени първоначално с приемането на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) (Обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г.) в изпълнение на ангажимента за възприемане на Директива 2002/47 ЕО в националното законодателство.   На 06.05.2009 г. бе приета Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която беше транспонирана чрез изменение и допълнение на ЗДФО (изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 30.06.2011 г.). Горепосочените изменения и натрупаната близо пет години практика по прилагането на закона обосноваха необходимостта от един нов прочит на материята свързана с финансовите обезпечения и преосмислянето на редица застъпвани до момента схващания.   В настоящия труд е направен сравнително правен анализ освен на действащата правна уредба свързана с договорите за финансово обезпечение в ЗДФО, Директива 2002/47 ЕО и Директива 2009/44/ЕО, а също и на законодателствата на още седем държави-членки на ЕС (Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва и Люксембург).   Горепосоченият анализ е теоретично обоснован, но същевременно е насочен към практическото прилагане на този вид обезпечения.

МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН РЕЖИМ НА УПОТРЕБАТА НА СИЛА
Издателство Авангард прима, 2010 г.

Автор: Благой Видин

Употребата на сила е отрасъл на международното право, който с основание се приема за един от най-важните в правната наука. С въпросите на войната, въоръжените конфликти (от международен и немеждународен характер) и останалите случаи на употреба на въоръжена сила от държавите са свързани многобройни и тежки последици, които заягат живато на много хора.
Изследването си поставя за основна задача да изясни международноправния режим на употребата на сила. Това е нелека задача, като се има предвид, че този отрасъл на международното публично право засяга чувствителна за всички държави материя.
В труда са разглежда употребата на сила в международни въоръжени конфликти – т.е. когато в конфлекта участват поне две държави. Монографията цели да запълни празнината в българската правна литература в областта на употребата на сила и съставлява цялостно изложение на всички по-значими аспекти на международноправния режим на употребата на сила.
Монографията е полезно четиво за всички студенти, изучаващи международно право, както и за юристи и други практикуващи в области, занимаващи се с въпросите на мира и войната.

УБЕЖИЩЕТО В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО
Издателство Авангард прима, 2010 г.

Автор: Благой Видин

В монографията авторът – който е дългогодишен председател или член на Комисията по предоставяне на убежище, която е помощен орган на Президента/Вицепрезидента на Република България - прави първи опит в българската международноправна наука за цялостно сравнително правно изследване на уредбата на убежището в международното право, правото на ЕС и вътрешното право.
За целите на изследването се приема едно по-широко разбиране за „убежище“ като „закрила, която една държава предоставя на своя територия на лица от друга държава, които бягат от преследване или сериозна опасност“. Познаването на международните стандарти в областта на убежището в този смисъл е нужно, тъй като те не са уеднаквени и общовалидни за всички държави по света – в този смисъл особено полезнен е анализът на стандартите, възприети в рамките на такива значими субекти на международното право от европейско измерение като Съвета на Европа и Европейския съюз, в които България е пълноправен член.
Монографията ще бъде полезна както на студенти, които изучават въпроси на международното право, така и и на практикуващи юристи, оказващи правна помощ на търсещи убежище лица.ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИНИ
Международноправни аспекти
Издателство Авангард прима, 2012 г.

Автор: Катерина Йочева

В монографията авторът, редовен преподавател в департамент „Право“ на НБУ, който от дълги години работи в областта на международното право и правото на Европейския съюз, прави първи опит в българската международноправна наука за цялостно сравнително изследване на организацията на международната търговия с някои основни суровини. В обхвата на изследване попада международната регламентация по отношение на следните основни суровини от международен интерес – захар, зърно, какао, кафе, маслиново масло и трапезни маслини, тропически дървен материал, естествен каучук и юта.
 Монографията ще бъде полезна на студенти и на (юристи) лингвисти, които следва да познават установената правна терминология. Тъй като в анализа се застъпват въпроси на международното право и международните отношения, международното икономическо (и търговско) право, правото на международните договори, на международните организации и на Европейския съюз, монографията ще представлява интерес и за практикуващи юристи, историци, икономисти и политици, както и за широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на организацията на международната търговия със суровини.
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Издателство Сиела, 2002г.

Автор: Маргарита Златарева

Настоящото изследване анализира понятието и правния режим на юридическите лица с нестопанска цел в светлината на общия Закон за юридическите лица с нестопанска цел. В него последователно се разглеждат сдруженията и фондациите; след това - допълнителните изисквания за получаване на статут на организации за общественополезна дейност и техните различия от общия правен режим на правната форма под която са създадени /сдружение или фондация/.
То се появява в един момент, когато гражданската инициатива нараства стремително не само във възродения търговски живот, но и в нестопанския сектор и когато развитието на обществените отношения налагат приемането на Закона за ЮЛ с нестопанска цел, обн. ДВ, бр. 81 / 2000 г. И към настоящият момент изследването е единствено, което дава най-мащабна картина на правото и начинът на гражданите да се сдружават като разкрива правните рамки, в които законът е поставил най-използваните форми на сдружаване на лица, респ.усвояване на материални средства за постигане на идеални цели и с това допринася за по-активното участие на правоспособни организации в нестопанския сектор.
МЕЖДУНАРОДЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
Издателство: Сиела, 2010 г.

Aвтор: Маргарита Златарева

Книгата /учебник/ „Международен граждански процес” представлява групиране и подреждане на целия теоретичен, нормативен и сравнителноправен материал, необходим за овладяването на това как субектите на гражданското право в съвременния свят да получат защита на накърнени свои права извън територията, където живеят или където са регистрирани (за ЮЛ). Практикуващите юристи все по-често търсят международни правила, приложими за тази защита. Националният съдия е задължен да даде такава защита.
Книгата е предназначена за студенти, посещаващи курса „Международен граждански процес”. Но тя е необходима на всеки съдия, който трябва да сътрудничи със съдилища на други държави за връчването на съобщения и призовки и за събиране на доказателства по граждански и търговски дела в чужбина или който трябва да провежда процедурата по екзекватура. Книгата е полезна на всички практикуващи юристи, които трябва да прилагат вторичното право на ЕС направо в съдилищата при разглеждане на международни граждански дела.
Освен това правото на ЕС, превърнало се в един миг – от 1.01.2007г. в пряко приложимо право за България, съдържа наднационални съдебни процедури, които са валидни по еднакъв начин както у нас, така и на територията на всяка една държава-членка, чрез които лицето с право на иск може да потърси и събере вземането си. Книгата обсъжда и разграничава тези производства.
ГРАЖДАНСКИ  ПРОЦЕСУАЛЕН  КОДЕКС
ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР
Издателство Сиела,  2012г.
                              
Авторски колектив с участието на Маргарита Златарева с 11 глави

Мащабното издание има за цел да направи коментар на всеки текст от  Гражданския процесуален кодекс в контекста на неговото приложение от Върховния касационен съд, а в случаите, когато текстът не е достигнал до ВКС, се цитират  съдебни актове на по-ниските по йерархия съдилища. Като се има предвид  важността  на ГПК за практикуващия юрист и сравнително неговата „новост“ в измерението за действащ закон, книгата се сдобива с изключително голямо значение като помагало при преминаването по сложния лабиринт от процесуални правила.
За първи път юриспруденция и доктрина си подават ръка, за да доставят на читателя необходимата помощ при овладяване и прилагане на ГПК, независимо колко опитен или начинаещ в правото е този читател.Транспортни престъпления
Изд. Сиела, 2012 г.

Автор:
Ралица Костадинова

В настоящата книга авторът изследва същността на транспортните престъпления и в частност ролята на наказателното право в противодействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и пълно научно изследване в българската правна литература, което да изследва наказателноправната защита на транспортната безопасност. Проблемите, свързани с транспортните престъпления, имат значение както за правната теория, така и за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за цел противодействието на транспортната престъпност.


Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти
Изд. Фенея,  2012 г.

Автор: Памела Бучкова

Изложението в настоящата книга представлява проучване и анализ на понятието административен договор. То не си поставя за цел да отговори по безспорен начин на всички въпроси свързани с обсъжданата материя, както и да разгледа възможни аспекти на административните договори.
Главната цел на предложения анализ се явява изясняването на правната същност на административния договор и обосноваването на позицията, че този договор следва да бъде признат като самостоятелна форма на управленска дейност на администрацията, която дейност се реализира с цел задоволяване на потребности от обществен интерес. Основното предимство на тази теза е, че възприемането на административния договор като самостоятелен способ за пораждане на правоотношения в областта на публичното право ще предложи и самостоятелно правоприлагане.

"След като прочетох и последната страница на книгата, в мен се затвърди мнението, че този труд запълва значителна празнина в българската административноправна теория. На базата на задълбочен сравнителноправен анализ и след преглед на актуалното състояние на законодателството и съдебната практика, авторката убедително обосновава нуждата от уреждането на института на административния договор в материалноправен и процесуалноправен аспект. Смятам, че кодифицирането на материята би могло да стане в Административнопроцесуалния кодекс.
Книгата представлява изключително сериозно и задълбочено изследване, което би представлявало интерес, както за практикуващи юристи, така и за учени-теоретици, законодатели и студенти."
                      

Николай ГунчевМедийно
аудио- и аудиовизуално право,
изд. Фенея, 2010 г.

автор: Райна Николова

Предлаганият учебник по медийно аудио- и аудиовизуално право е опит да се представи цялостно радио- и телевизионната дейност като административноправно явление, както и основните аспекти на регулаторната политика в тази област, имаща за цел да защитава определени обществени интереси като културно многообразие, право на информация, медиен плурализъм, закрила на малолетните и непълнолетните лица, защита на интересите на радиослушателите и телевизионните зрители в качеството им на потребители на медийни аудио- и аудиовизуални услуги.  Изследванията са предимно теоретични, като са използвани и издаваните от медийния регулаторен орган актове в тази сфера. Съществено място е отредено на съдебната практика, която тълкува опита на надзорния орган по прилагане на Закона за радиото и телевизията. Въз основа на действащото законодателство са разгледани принципите на радио- и телевизионната дейност и основните институти на медийното аудио- и аудиовизуално право – подотрасъл на специалната част на административното право".


Страница : 1 | 2