отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТЕН СЪВЕТ

проф. д-р Живка Винарова, д-р м.н.
Научни интереси: телемедицина, медицински информационни системи, методика на обучението по здравен мениджмънт, медицинска кибернетика, медицинска биология, физиология на човека, биомедицина, медицинска и здравна култура. Придобита медицинска специалност по "Физиология"; Член на ISfTeH 

проф. д-р Виолета Боянова Цветкова
Председател на Департаментният съвет
e-mail: vboyanova@nbu.bg
Директор на УПИЗ "Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст", НБУ
Научни интереси: ; логопедични стратегии и практики, терапевтични подходи и епидемиология на комуникативните нарушения, генерализирани разстройства на развитието - съвременни подходи, практическа работа с лица с речеви нарушения.

доц. д-р Маргарита Димитрова Станкова
e-mail: mstankova@nbu.bg
Научни интереси:  темпераментови профили и комуникативни нарушения при деца, терапевтични подходи при лица с речеви нарушения - практики, основани на доказателства, генерализирани разстройства на развитието.
Придобита медицинска специалност по "Психиатрия"

доц. д-р  Екатерина Въткова Тодорова
e-mail: e.todorova@nbu.bg
Научни интереси: езикова и речева патология, диагностика на езикови дефицити: дислексия (дислексия на развитието), дискалкулия, специфични обучителни трудности при деца с езикови нарушения.

гл. ас. д-р Полина Михова
Научни интереси: телемедицина, медицинска кибернетика, компютърни системи и технологии в медицината, мрежови технологии, компютъризация в социалната медицина. Член на ISfTeH

Иван Неделчев
е-mail: inedelchev@nbu.bg
Научни интереси: теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка, лечебна физкултура, фитнес, културизъм.

Иван Стоянов
е-mail: ivan_shog@abv.bg
Научни интереси: теория и методика на спортната тренировка, физическо възпитание и спорт, източни бойни изкуства, планинско спасяване, тенис на корт.

редовен докторант Магдалена Димитрова Димитрова
e-mail: m.d.dimitrova@nbu.bg
Научни интереси: психологични характеристики на деца с вербални и комуникативни нарушения, арт терапевтични подходи при деца със специфични потребности.