отпечатай

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕПАРТАМЕНТ проф. д-р Виолета Боянова Цветковапроф. д-р Виолета Боянова е ръководител на департамент “Здравеопазване и социална работа” от 2012 година.

Образование:

1969- 1975 – Медицинска академия, гр.София, специалност медицина
1991 - 1995 –СУ гр.София - Специална педагогика – логопедия
Специализации:

Електроенцефалография - практическо обучение-1979г. МА- гр.София
Институт по Дефектология –гр.Москва – 1980 г.
Лаборатория по изследване на езика и речта при ЛГПИ – гр.Ленинград – 1986 г.
Университет гр.Оломоуц-Чехословакия – 1989г.

Кариера:

от януари 1976 г. ординатор  по неврология в ОБ - Благоевград.
1977-  1982 – асистент по анатомия и физиология на човека в ЮЗУ -Благоевград;
1994 –  научна степен  доктор по медицина
1986 - 1992 – доцент по физиология на човека  в ЮЗУ Благоевград.
1992 - 2011 – доцент по неврология на НБУ
2009-2011  - директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст при НБУ.

Преподавани дисциплини:

Анатомия и физиология на човека, Невропсихология, Речева патология, Диагноза и диференциална диагноза   на комуникативните нарушения, Методика на изследване на  нарушениеята на езика и речта,  Нарушения на темпа и ритъма на речта, Терапия на артикулаторните и гласови нарушения.

Научни публикации:

5 монографи, 2 учебника и учебни помагала,   112  статии в специализирани  издания   около 60 доклади от научни конференции.
Боянова,В.,(2012) От симптома към диагнозата в логопедичната практика, изд.НБУ
 Боянова,В., М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да  правим с неудържимото дете, изд. ФСК, 2005 , София ( четвърто издание)
Боянова,В., и кол. Методическо ръководство за изследване  на комуникативни способности у деца с нарушения, София, изд. Славина,. 2011г.
Боянова,В. и кол. Инструментални методи за подпомагане на интегрирането при ученици с обучителни трудности, изд. ФСК, София, 2008г.
Боянова,В., и кол.  Интеграция на деца с комуникативни нарушения, София, изд. Славина,. 2011г.
Boyanova,V.,et al. ( editors) 2011, Early    prevention of communication disorders – електронно издание

Проекти:

1.    Подобряване на комуникативна среда при деца със сензорни увреди – 2008 год.  Финансиран от Закона за държавния бюджет на република България;- ръководител на проекта.
2.    Чудото да говориш отново- 2009 – финансиран от Агенция за хора с увреждания;- ръководител на проекта.
3.    Училищни практики за превенция на агресията в училище -2010 г. финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – участник-експерт.
4.    Интеграция на деца с комуникативни нарушения – 2011г. финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ръководител на проекта..