отпечатай

Студенти и алумни

Каталог студентиСтудентски проекти, практики и стажове


Алумни


Дипломирането на студентите от департамент „Театър” се реализира с Държавен изпит.
Държавният изпит включва: практическа и писмена част.


Студентите по Актьорско майсторство се дипломират с:
1. Роля в театрален спектакъл
2. Писмен текст


Работата на дипломанта (практическа и писмена) се оценява от комисия, която се състои от трима  члена. Оценката е една за двете части.
Писменият текст е базиран на работата на дипломанта  върху реализирана  роля в  учебен спектакъл. Обемът на  текста е между 10 и 15 страници при формат - размер на шрифта 12, разредка 1.5. Практическата и писмената част на  изпита се ръководи обикновено от режисьора (преподавател) на съответния спектакъл, с който е избрал да се дипломира студента. Той е и Дипломен ръководител.

Структура на писменият текст

I.Заглавие
Заглавието на текста може да съдържа името на ролята в съответния спектакъл. Например : „ Аманда в “Стъклената менажерия” от Т. Уилямс”.
Заглавието може да бъде  свързано с характеристика на постигнатите резултати  в ролята и спектакъла. Например: „Силата на Аманда в битката ѝ със суровата действителност” и т.н.

II. Съдържателна част

1. Увод
   Описва  се името на спектакъла, автора и ролята, която е реализирал в него дипломантът. Както и режисьора на спектакъла. Уводът съдържа дата и място на премиерата на спектакъла,  отбелязване на определен брой спектакли на сцената на Университетски театър НБУ и гостувания на различни от Университетски театър сцени.

2. Подробен текст за автора на пиесата
    Текстът за автора трябва да включва биографични данни, изброяване  и на други произведения (освен съответната пиеса, в която участва дипломанта). В текста за автора е добре да се отбележат характеристики на творчеството му, послания, творчески търсения и методология.
 
3. Подробен текст за пиесата, в която участва дипломантът
   Текстът за пиесата включва време (кога) е написана, кога и къде е първата ѝ реализация. Следва кратко описание на сюжета на пиесата. Както и на действащите лица в пиесата. В тази подточка студентът може да изрази своята лична художествена оценка за пиесата: какво в пиесата харесва и защо, какъв е основният конфликт в пиесата, какво според него е философското послание на автора  и т. н.

4. Текст за ролята в пиесата
   а) Името на действащото лице (персонаж) в пиесата.
   б) Биография на персонажа.( Биографията на персонажа може да се извлече чрез метода: какво персонажът говори за себе си, какво другите персонажи говорят за него в пиесата. Както и от ремарките на автора.  Дипломантът  би могъл да прояви въображение и да опише предполагаемата биография на персонажа  във времето преди началото на пиесата, както и предполагаемото  развитие на  биографията на персонажа след финала на спектакъла.)
   в) Характеристика на персонажа.  В тази подточка дипломантът, който добре познава ролята и пиесата прави портрет на персонажа с неговите характерни лични  и специфични качества или недостатъци, като се старае да търси конкретност и да се позовава съответно  на отделни негови( на персонажа) действия и поведение.  
   г) Главна цел на действащото лице в пиесата и действия за постигането ѝ. Описание на конфликтите на персонажа с другите персонажи в пиесата по пътя на постигането на целта.
   д) Разсъждения на дипломантът за личното послание, което той отправя към публиката чрез  изграденията роля.
   е) Какво разбрах за себе  си и за  актьорското изкуство в  процеса на работата.

III Приложения
1. DVD със заснетия спектакъл.
2. Снимки от спектакъла.
3. Описание на отзиви за спектакъла с цитиране на медията, в която са публикувани, както и цитати от съответните статии.