отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТЕН СЪВЕТ


проф. д.т.н. Здравко  Каракехайов
e-mail: zgk@nbu.bg
Научни интереси: модели на вградени компютри, вградени компютри с ниска
консумация, комуникация при сензорни мрежи, сигурност на сензорните мрежи.

Проф. д.м.н. Иван Ланджев
е-mail: i.landjev@nbu.bg
Научни интереси: теория на кодирането; криптография; крайни геометрии; комбинаторика.
Член на: НС на ИМИ; СНС по информатика и математическо моделиране; експертен съвет по математика и информатика към НФНИ на МОН; член на редколегиите на: Advances in Mathematics of Communications; Zentralblatt MATH. Член на Комисията за извънкласна работа към МОН.
Ръководител на изследователско направление "Кодиране и защита на информацията" в НБУ.

Проф. д-р Господин Желев
е-mail: gjelev@nbu.bg
Научни интереси: Мултимедия, съвременни Е-технологии в обучението и образованието, програмиране.
Член на ACM, SIGGRAPH.

Проф. д-р Красимир Калинов
е-mail: kkalinov@nbu.bg
Научни интереси: приложна статистика, биостатистика, епидемиологични изследвания, теория на извадките, планиране на експеримента и клинични изпитвания.
Член на Американската статистическа асоциация, Българско статистическо дружество, Европейска мрежа за бизнес и индустриална статистика.

Проф. д-р Красимир Манев
е-mail: kmanev@nbu.bg
Научни интереси: дискретна математика и алгоритми, софтуер за подпомагане на изследванията в областта на ДМ

проф. д-р Стоян Малешков
е-mail: maleshkov@tu-sofia.bg
Научни интереси: Автоматизация на инженерния труд и на области на нематериалната сфера, компютърна графика, визуализация, виртуална реалност, системи за автоматизирано проектиране, програмиране.
Член на IFIP WG 5.10 и на ACM SIGGRAPH.

Доц. д-р Ангел Ангелов
е-mail: angel52@mail.bg
Научни интереси: методи за компресиране на аудио и видеоинформация, CAD системи, програмиране, методи и системи за автоматизиране на преводи (Computer Aided Translation)
 
Доц. д-р Васил Фурнаджиев
e-mail: vsfur@yahoo.com
Научни интереси: инфoрмационни и индустриални компютърни мрежи; приложения на компютърни мрежи; разпределени системи; GRID – computing.
Член на международна редколегия на ” International Journal on Information Technologies and Security”.

Доц. д-р Велина Славова
е-mail: vslavova@nbu.bg
Научни интереси: изкуствен интелект; когнитивни модели; компютърна лингвистика.
член на експертния съвет на регионалното бюро към научния съвет на AUF. Член на програмния комитет на международната конференция “Cognitive modeling in linguistics”.

Доц. д-р Венцислав Джамбазов
Е-mail: venci@nbu.bg
Научни интереси: уеб дизайн, мултимедия, уеб програмиране
Допълнителни изследователски интереси: социални изследвания в интернет, кибер-култура, медии, технологии, иновации.

Доц. д-р Димитър Атанасов
е-mail: datanasov@nbu.bg
Научни интереси: Статистика, приложна статистика и статистически софтуер. Робастна статистика. Оценяване и анализ на тестове за постижения. Моделиране на смъртност и момент на отказ. Статистически анализ на физични процеси. Разклоняващи се стохастични процеси и тяхното приложение.
Член на Българското статистическо дружество.


Доц. д-р Димитър Шикаланов
e-mail: dys@nbu.bg
Научни интереси: автоматизация на инженерния труд, системи за автоматизирано проектиране, изкуствен интелект – експертни системи
Допълнителни изследователски интереси в областта на интерфейси в системи човек – машина.

Доц. д-р Емил Стоилов
е-mail: emil.stoilov@gmail.com
Научни интереси: информационни компютърни мрежи; мрежи за управление на технологични процеси; безжични комуникации; йерархични системи за управление; компютърни архитектури.

Доц. д-р Марин Маринов
е-mail: mlmarinov@nbu.bg
Научни интереси: нелинейни диференциални уравнения; приложна математика;
математическа икономика.

Доц. д-р Николай Докев
е-mail: n.dokev@nbu.bg
Научни интереси: компютърни мрежи и комуникации; нови информационни технологии в образованието, системи за подпомагане вземането на решение.
Член на програмния комитет на CompSysTech; Член на Българско общество по изследване на операциите - колективен член на IFORS.
 
 Доц. д-р Николай Киров
е-mail: nkirov@nbu.bg
Научни интереси: изследване на операциите; астроинформатика; разпознаване на образи;
дигитални библиотеки; числени методи; програмиране; бази от данни
Член на Българско общество по изследване на операциите - колективен член на IFORS.

Доц. д-р Петя Асенова
е-mail: pasenova@nbu.bg
Научни интереси: информационни технологии; електронно обучение; ИТ в образованието.
Член на редколегията на електронното списание за образование на СИЕЛА, член на Съюза на математиците в България и на Балканското общество по образование (учредител)

Доц. д-р Станислав Иванов
е-mail: sivanov@nbu.bg
Научни интереси: автоматизация на инженерния труд; компютърна графика; софтуерни технологии.
Член на програмния комитет на CompSysTech.

Доц. д-р Юлиана Пенева
е-mail: jpeneva@nbu.bg
Научни интереси: бази от данни, информационни системи, софтуерен инженеринг, електронно обучение.
Член на: програмен комитет на Международна конференция по компютърни системи и технологии КОМПСИСТЕХ, програмен комитет на Международна конференция по Informing Science and Information Technology Education – InSITE, СМБ.

Гл. ас. д-р Валентина Иванова, PMP
е-mail: v.ivanova@gmail.com
Научни интереси: Системи с изкуствен интелект, софтуерни технологии, управление на процеси и проекти.
Член на Project Management Institute, сертифициран PMP.

Гл. ас. д-р Йоана Минкова
е-mail: yminkova@nbu.bg
Научни интереси: мултимедийни технологии, e-learning, мултимедийни обучаващи приложения, автоматизирани компютърни тестове.

Гл. ас. д-р Ласко Ласков
е-mail: llaskov@nbu.bg
Научни интереси: в областта на: обработка на изображения, разпознаване на образи, машинно обучение и самообучение, извличане на знания от данни
Допълнителни изследователски интереси в областта на: математически модели, алгоритми, компютърно програмиране.

Гл.ас. д-р Мария Георгиева
е-mail: m.georgieva@nbu.bg 
Научни интереси: Цифров анализ и обработка на изображения, цифрова фотография, програмиране на компютърни игри.
Член на Националния Обществен Съвет за Високи Технологии.

Гл.ас.д-р Марияна Райкова
е-mail: mraykova@nbu.bg
Научни интереси: електронно обучение, електронно тестване, адаптивно тестване, езици за програмиране, бази данни.

Гл. ас. д-р Мартин Иванов
e-mail: mivanov@nbu.bg
Научни интереси: Програмиране на Java и Java технологии, приложение на оптимизационни методи и методи на изкуствения интелект за управление на технологични процеси, Data Mining, оценка на качеството на софтуерните продукти.

Гл. ас. д-р Стоян Боев
е-mail: stoyan@nbu.bg
Научни интереси: теория на кодирането; крайни геометрии; синтетична геометрия;
Член на комисията за извънкласна работа към МОМН.

Гл. ас. д-р Филип Андонов
e-mail: fandonov@nbu.bg
Научни интереси: изследване на операциите; многокритериално вземане на решения; обектно-ориентирано програмиране; бази данни
Член на САИ.

Ас. д-р Десислава Георгиева
е-mail: dvelcheva@nbu.bg
Научни интереси: Компютърна тримерна графика и анимация, архитектурни визуализации, обработка на медицински изображения.

Ас. д-р Лъчезар Томов
e-mail: luchesart@gmail.com
Научни интереси:теория на управлението, управление на софтуерни проекти, добри и лоши практики в разработването на софтуер.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: числени методи.
Национални и международни проекти:
“Хибридна среда за имплементация на Системи за Управление в Реално време” – глава  7 – “Цифрово ПИД управление на линеаризиран модел на хидрогенератор”- Договор с фонд “Научни Изследвания”N87, 8/2008.