отпечатай

Ръководител на департамент

Доц. д-р Петя Асенова

  
Завършва висше образование в ПУ „П. Хилендарски“, специалност Изчислителна математика. Има две магистърски степени: Преподавател по математика (ПУ „П. Хилендарски“) и  Информатика (СУ „Климент Охридски“). Защитава докторска дисертация в областта на приложение на информатиката и информационните технологии в образованието в АПН, Москва, Русия. По-късно специализира в Словения (Приложение на ИТ за оценяване на постиженията в обучението, 1995) и Израел (Информационни технологии в социалната сфера, 2001 г.). Работи дълги години в Националния институт по образование, където е и Научен секретар на института. 

От 2001 г. е щатен преподавател в Нов български университет, където заема позиции на Директор на различни бакалавърски и магистърски програми (Информатика, Мрежови технологии, Управление на проекти по ИТ), Ръководител на департамент Информатика (двукратно) и Декан на Бакалавърския факултет.

Тя поставя задачата и ръководи проекта за създаване на първата действаща система за електронно обучение в НБУ„Веда“ (2002-2003). Инициатор и автор/съавтор на няколко действащи програми в университета: бакалавърска програма „Мрежови технологии“ (на англ. ез.) с направления „Управление на мрежи“ и „Програмиране“, бакалавърска програма „Информационни технологии“ с направления „Технологии за компютърни игри“ и „Бизнес информатика“, магистърска програма „Управление на проекти по информационни технологии“.


Ръководител е на трима докторанти, двама от които успешно защитили.


Основните  изследователски интереси на П. Асенова са в областта на електронното обучение, мултимедията и използване на информационните технологии в образованието и в други социални сфери.


Петя Асенова има дълъг преподавателски опит. Нейните университетски курсове са в широк спектър - математика, дискретна математика, алгоритми, статистика, уеб дизайн, мултимедия, бази от данни, училищна информатика. Автор и съавтор е на над 60 научни публикации, 15 учебника и учебни пособия.


Участва в голям брой международни, национални и университетски проекти. Била е представител на група за мониторинг на програма Grundtvig в ЕК с двугодишен мандат и експерт по използване на информационните технологии в образованието към Съвета на Европа. Участва като оценител на проекти в ЕК в Брюксел. Тя е член на екипите за разработване на две утвърдени национални стратегии по информационни технологии – на Република България и на сектор образование. Участва в разработването на много учебни програми на Министерството на образованието и науката по информатика и информационни технологии за средното училище.


За контакти:
НБУ
Корпус 2, офис 611
тел. 8110611
e-mail: pasenova@nbu.bgЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕПАРТАМЕНТ
гл. ас. д-р Стоян Боев

    През 2002 г. завършва магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Информатика“. В периода 2006 -2009 г. е редовен докторант със стипендия към Нов български университет по докторска програма „Теоретична информатика“ с научен ръководител проф. Иван Ланджев, а през 2011 г.  защитава докторска дисертация в областта на теорията на кодирането и по специално приложението на крайните геометрии над верижни пръстени.

От 2010 г. е щатен преподавател към департамент „Информатика“.  През периода 2006-2012 заема позиции на директор на бакалавърските програми по Информатика и Мрежови технологии.

През 1996 и 1997 г. е участник в националният отбор на България по математика и е носител на сребърен и бронзов медал от международните олимпиади по математика в Индия’96 и Аржентина’97.

От 2001 г. е член на екипа за извънкласна работа по математика към съюза на математиците в България и националната комисия към МОН, отговорна за подготовката на националните ученически отбори по математика. От 2013 г. е ръководител на националният отбор за Балканската олимпиада по математика (БОМ) и зам.-ръководител на националният отбор за международната олимпиада по математика (МОМ).

Основните  изследователски интереси на Стоян Боев са в областта на крайните геометрии и приложението им в теорията на кодирането. Той има дълъг преподавателски опит не само в НБУ, но и във Факултета по математика и информатика на СУ, Института по математика и информатика при БАН и Националната природо-математическа гимназия.  Водените от него курсове са в областта на дискретната математика и аналитичната геометрия. За контакти:
НБУ
Корпус 2, офис 611
тел. 8110611
e-mail: stoyan@nbu.bg