отпечатай

ИЗСЛЕДВАНИЯ

           
               Участие на преподавателите от департамент “Информатика” 
                                   в научни конференции и семинариМеждународен форум по когнитивно моделиране

Международният форум по когнитивно моделиране на езика, на който НБУ е съорганизатор от 2005 година, се провежда с активно участие на департаментите „Информатика“ и „Когнитивна наука“.
Тази година се провежда във Варна от 14 до 21 септември 2015 година,   като "Международен Форум по Когнитивно Моделиране" с две тематично обвързани конференции  - "Когнитивно моделиране в лингвистиката" и "Когнитивно моделиране в науката, културата и образованието".
Срокът за подаване на заявки за участие и статии за одобрение и отпечатване е отворен.

Forum on Cognitive Modelling IFCM-2015 - Call for papers

Presentation:  http://confcognresearch.ru/index.php/cml2015en/home-cml2015

General Information:

http://confcognresearch.ru/index.php/cml2015en/information-cml2015

CALL FOR PAPERS

The XVI -th International Conference "Cognitive Modelling in Linguistics”


Topics: http://confcognresearch.ru/index.php/cml2015en/topics-cml2015


The III-rd International Conference "Cognitive Modelling in Science, Culture, Education"


Topics:
http://confcognresearch.ru/index.php/cmsce2015en/topics-cmsce2015

Plenary sessions of the two conferences will be joint, sections and seminars will work separately.

Paper submission form and evaluation criteria for both conferences:

http://confcognresearch.ru/index.php/cml2015en/papers-cml2015
http://confcognresearch.ru/index.php/cml2015en/criteria-cml2015

Important Dates

•    Application for participation - April, 1 - July 15, 2015
•    Paper submission deadline - July 15, 2015
•    Notification of paper acceptance - July 25, 2015
•    Program of the Conference – August 1, 2015

Conference Dates   -   September 14-21, 2015"New Curricula for e-Leadership"
- Международна конференция, посветена на дигитални умения и компетентости за новите лидери.

На 20 май 2014 г., вторник,  Нов български университет  беше домакин на еднодневна конференция на тема 'New Curricula for e-Leadership - Delivering Skills for an Innovative and Competitive Europe'.

Организатори са Европейската комисия (DG Enterprise and Industry) и ЕСИ Център  Източна България.

Участие взеха международни лектори и гости на изключително високо ниво – д -р Пол Нилсън, Директор на CMMI Institute и Software Engineering Institute към Carnegie Mellon University, Андре Ришие от Европейската комисия, д-р Ричард Солей, Председател и Директор на Object Management Group и др., партньори и съмишленици от повече от 10 държави.

Департемант "Информатика" се ангажира да развива и адаптира магистърските си програми в областта на управление на проекти по информационни технологии в посоката, препоръчана от ЕК по проекта GUIDE, чрез непрекъснато адаптиране и обновяване на курсовете от съществуващите програми към световните тенденции и добри практики. НБУ ще разработи магистърска специализация по eLeadership в рамките на следващите две години.
Доклад на тема "Sets of Points in Finite Ring Geometries", по покана на The University of Bayreuth, Germany, 04 May 2001, лектор проф. дмн Иван Ланджев


Доклад на тема "Polynomial Methods in Galois Geometries", по покана на The University of Bayreuth, Germany, 05 May 2001, лектор проф. дмн Иван ЛанджевМеждународна конференция
"Workshop on Coding Theory and Cryptography - WC2011", April 10 - 16 2011, Paris, France. 
Доклад "Геометрии на Йелмслев и приложението им в теория на кодирането и криптографията", лектор проф. дмн Иван ЛанджевМеждународна конференция “The fth SEEDI International Conference Digitization of cultural and scienti c heritage”, May 19-20, 2010, Sarajevo, BiH
Доклад "Digitization of Bulgarian folk songs with music, notes and text", лектор доц. Николай Киров


Международна конференция “The fth SEEDI International Conference Digitization of cultural and scienti c heritage”, May 19-20, 2010, Sarajevo, BiH
Доклад "Astroinformatics and digitization of astronomical heritage", лектор доц. Николай КировМеждународна конференция ALCOMA-10, Schloss Thurnau, Germany. (invited talk), 11.-18.04.2010.
Доклад “Arcs and blocking sets in Hjelmlev planes over finite chain rings”, лектор проф. Иван Ланджев, дмн


Международна конференция ALCOMA-10, Schloss Thurnau, Germany, 11.-18.04.2010.
Доклад “Arcs in projective geometries over F_4 and quaternary linear codes”, лектор проф. Иван Ланджев, дмн


Международна конференция 4th International Workshop on Informatics and Education in Informatics, University of Applied Sciences, Fulda, Germany, 26.-29.06.2010.
Доклад “The theoretical foundations of secret sharing”, лектор проф. Иван Ланджев, дмн


Международна конференция 12th International Workshop on Algebraic and Combinatroial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, 05.-11.09.2010.
Доклад “On a class of Griesmer codes related to caps”, лектор проф. Иван Ланджев, дмн
Доклад  “The generalization of some constructions by Megyesi to Hjelmslev planes”, лектор проф. Иван Ланджев, дмн


Международна конференция XVI Geometrical Seminar, Vrnjacka banja, Serbia, 20.-25.09.2010.
Доклад “On the divisibility of arcs with multiple points”, лектор проф. Иван Ланджев, дмн
Доклад “The generalization of some constructions by Megyesi to Hjelmslev planes”, лектор проф. Иван Ланджев, дмнМеждународна конференция “Algebraic Combinatorics and Applications, ALCOMA10”, Турнау, Германия - 11.04. - 18.04.2010 г. 
Доклад “Arcs and blocking sets in projective Hjelmslev planes”, лектор проф. Иван Ланджев, дмнНационален семинар по Теория на кодирането, Благоевград, 26 – 29.11.2009 г.
Доклад “On the divisibility of arcs with multiple points”, лектор проф. Иван Ланджев, д.м.н.Международна конференция KOLKOM, Kolloquium in Kombinatorik, Otto-von-Guericke Universitaet, Magdeburg, Germany, 13.-14.11.2009.
Доклад “The dual construction for arcs in projective Hjelmslev spaces”, лектор проф.     Иван Ланджев, дмнМеждународен колоквиум по комбинаторика – KolKom 2009, Otto-von-Guerike Universitaet, Магдебург, 13 - 14.11.2009 г.
Доклад “Duality constructions for arcs in projective Hjelmslev spaces”, лектор проф. Иван Ланджев, д.м.н.Лятна школа по Теоретична електротехника, Созопол, 20 - 23.09.2009 г.
Доклад “Diagnosability Investigation of Linear Analog Circuits Using Parameterized Sensitivity SPICE macromodels”, лектор доц. д-р Димитър Шикаланов
Доклад “A Model-Based Approach to Automated Diagnosis of Multiple Parametric Faults”, лектор доц. д-р Димитър Шикаланов

MASSEE International Congress on Mathematics MICOM'2009, Workshop Astroinformatics: Computer Science and Mathematical Methods in Astronomy, Ohrid, September 16-20, 2009
Доклад: “Direct access to digitized logbooks of astronomical Wide-Field Plate Collections”, лектори доц. д-р Николай Киров и доц. д-р Милчо ЦветковXIX Национален научен симпозиум с международно участие по метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 12.09.2009 г.
Доклад “Приложение на дърво на отказите и размита аритметика в оценката на качеството на софтуерните продукти”, лектор гл. ас. д-р Мартин ИвановTenth International Conference on Document Analysis and Recognitio (ICDAR'2009), Barcelona, Spain, July 26-29, 2009
Доклад: "Word Image Matching Based on Hausdorff Distances", лектор: доц. д-р Николай Киров

Научен семинар на департамент "Информатика" 
    за академичната 2014/2015 година

Пролетен семестър

Лекция "Точково оценяване на разпределението на наследниците от тип многомерен степенен ред", лектор доц. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Автоматизирано генериране на тестове", лектор гл. ас. д-р Марияна Райкова

Лекция "Приложение на виртуалната реалност в инженерната дейност", лектор проф. д-р Стоян Малешков

Лекция „Парламентарни избори: разпределение на мандатите по партии и многомандатни изборни райони (МИР). Сравнителен анализ на методите“, лектор проф. д-р Красимир Калинов

Лекция „Концепция за качеството на софтуера“, лектор гл. ас. д-р Лъчезар Томов

Лекция „Републиканската студентска олимпиада по програмиране и представянето на отборите на НБУ“, лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция „Често срещани поднизове“, лектор проф. д-р Красимир Манев

Лекция „Върху хипотезата за MDS - и NMDS -  кодове“, лектор проф. дмн Иван Ланджев


Есенен семестър

Лекция “Влияние на разпределението на латентната характеристика върху очакваната вероятност за верен отговор на тестов въпрос”, лектор доц. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Използване на шаблони за извличане на бизнес правила от остарял код", лектор проф. д-р Красимир Манев

Лекция „Кодове и геометрии“, лектор проф. дмн Иван Ланджев

Лекция „Възрастова калибрация на стандарти за ранно детско развитие“, лектор доц. д-р Димитър Атанасов

Лекция „Сензорната мрежа: десетобоец на компютрите“, лектор проф. Здравко Каракехайов, дтн

Лекция "Софтуерна архитектура. Защо се срути Колизеума на Хартфорд", лектор Николай Ланджев, SAP Bulgaria

Лекция „COST акция TD1403 - Ера на големи данни за небето и за наблюдение на
Земята (BIG-SKY-EARTH)
“, лектор доц. д-р Николай Киров

 

Научен семинар на департамент "Информатика"

за академичната 2013/2014 година

Пролетен семестър

Лекция "Изграждане на следващо поколение виртуални центрове за данни. Мрежова виртуализация. Предизвикателства", лектор Йонка Ганчева

Лекция "Сигурност при избирателните системи", лектор Ангел Великов

Лекция "Софтуерен модел за многокритериална оптимизация на състава на високояки стомани", лектори Гл.ас.д-р Мартин Иванов – НБУ, департамент”Информатика” и доц.д-р Николай Тончев – ВТУ „Тодор Каблешков”, София

Лекция "Тестова система за проверка на знания по програмиране", лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция "Възможности за реализация на млади софтуерни специалисти в Германия" лектор Станислав Иванов – ELLA Personaldienstleistungen GmBH – Germany

Лекция „ZETA-CR: Алгебра на енергията за вградени компютри“, лектор проф. дтн Здравко Каракехайов

Лекция „Приравняване на тестови резултати на базата на техните IRT параметри“, лектор доц. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Разработване на независими игри - опитът на двама студенти", академичен наставник гл. ас. д-р Йоана Минкова, студенти - Димитър Цапрев и Йоан Алексиев от бакалавърска програма "Мултимедия и компютърна графика".
Заснетият на видео семинар, може да се види на:
http://vbox7.com/play:8e4ff527ac
http://vbox7.com/play:4812a870d7
http://vbox7.com/play:88d6cc5df7
http://vbox7.com/play:22cacca175

Есенен семестър

Лекция "Разработване на web – базирани информационни системи чрез модул на Perl", лектор Доц. д-р Димитър Атанасов

Лекция „Сензорни мрежи“, лектор проф. дтн Здравко Каракехайов

Лекция „Извличане на данни от Carte du Ciel фотографски плаки“, лектор гл. ас. д-р Ласко Ласков

Лекция „Виртуална реалност с приложение при проектиране и инженерен анализ“, лектор Доц. д-р Стоян Малешков

Лекция „Artificial Intelligence - Neural Networks and Genetic Algorithms“ – I част, лектор Ivan Jordanov, Principal Lecturer, AI Research Group Leader, School of  Computing, University of Portsmouth, UK

Лекция „Artificial Intelligence - Neural Networks and Genetic Algorithms“ – II част, лектор Ivan Jordanov, Principal Lecturer, AI Research Group Leader, School of  Computing, University of Portsmouth, UK

Лекция „Neural Networks for Pattern Recognition and Texture Image Classification“, лектор Ivan Jordanov, Principal Lecturer, AI Research Group Leader, School of  Computing, University of Portsmouth, UK

Лекция „Софтуер с отворен код в любителската фотография“, лектор гл. ас. д-р Филип Андонов

Лекция "Възможности за кариерно развитие в софтуерната индустрия и подготовка за интервю " - Musala Soft JSC, лектори Ивайло Къцарков -  Ръководител професионални услуги и Петя Делева - Мениджър развитие на персонала

Лекция „Състезания по програмиране и състезателни системи“, лектор доц. д-р Красимир Манев

Лекция"Изборна математика. Как се разпределят мандатите при избори за Народно събрание.", лектор проф. д-р Красимир Калинов
                                Научен семинар на департамент "Информатика" 
                                        за академичната 2012/2013 година

Пролетен семестър

Лекция "Обучение по програмиране", лектор гл. ас. д-р Ласко Ласков

Лекция „100 години от рождението на Пол Ердьош“, лектор проф. дмн Иван Ланджев

Лекция „Бизнес правила и извличане на бизнес правила от програмен код“, лектор доц.  д-р Красимир Манев

Лекция „Аналози на дизайни в крайни проективни геометрии“, лектори проф. дмн Иван Ланджев и докторант Невяна Георгиева

Лекция „Информационни технологии за кодиране на нотописи на български народни песни и генериране на музикални показалци за капитални сборници“, лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция "Един подход за робастно статистическо оценяване", лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Вградени компютри - не разделяй и владей", лектор проф. дтн Здравко Каракехайов

Лекция "Общи архитектурни концепции използвани в IP маршрутизаторите", лектор доц.  д-р Емил Стоилов

Лекция "Hewlett Packard - NBU partnership : SAN (Storage Area Network) или какво стои зад облаците", лектор Добромир Николов, Hewlett-Packard Bulgaria

Лекция „Енигма – предизвикателството на XX век“, лектор гл. ас. д-р Стоян Боев


   Есенен семестър

Лекция "Обучение по технологии за компютърни игри", лектор доц. д-р Петя Асенова

Лекция „Структурно многообразие на интелектуална система – опит за обобщение“, лектор Красимир Крачунов 

Лекция „Предпечатна подготовка на научни текстове с LaTeX“, лектор гл. ас. д-р Ласко Ласков

Лекция „Технология за многопротоколно етикетно комутиране“ (MPLS), лектор доц. д-р Емил Стоилов 

Лекция "Оценяване и диагностика на когнитивни умения чрез политомни тестови въпроси", лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция „Windows 8”, лектор Рая Юнакова, Майкрософт България

Лекция „Добри  практики на преподаване и оценяване в Мудъл НБУ“, лектор гл. ас. д-р Венцислав Джамбазов

Лекция "Новата Adobe Camera Raw 7.1 и възможностите й за обработка на цифрови фотографии“, лектор гл. ас. д-р Мария Георгиева
 
Лекция „Оценяване на качеството на индикатори за ранно детско развитие“, лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция „Privacy в Интернет“, лектор ас. д-р Филип Андонов
 
Лекция „Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за образованието“, лектор доц. д-р Петя Асенова 

Лекция "Master’s Program Information Technology Project Management, New Bulgarian University", лектор гл. ас. д-р Валентина Иванова

                                   Научен семинар на департамент "Информатика" 
                                        за академичната 2011/2012 година
   Пролетен семестър

Лекция „Rule Base Compression in Fuzzy Systems“, лектор Александър Гегов University of Portsmouth, UK

Лекция „Методи и протоколи за маршрутизация при безжични Ad-hoc мрежи“, лектор Илия Костов, докторант

Лекция „Географски информационни системи – възможност за по-интелигентно и ефикасно управление на градовете“, лектор Таня Стаева, продуктов мениджър „Датекс ГИС“ Център

Лекция „Народни песни в Европеана“, лектор доц. д-р Николай Киров
 
Lecture "Introduction to Fuzzy Logic", lecturer Asst. Prof. Dr. Gözde ULUTAGAY, Izmir University, Department of Industrial Engineering, Izmir, Turkey

Lecture "Fuzzy Inference Systems", lecturer Asst. Prof. Dr. Gözde ULUTAGAY, Izmir University, Department of Industrial Engineering, Izmir, Turkey

Lecture "An Overviw of Fuzzy & Crips Clustering Algorithms", lecturer Asst. Prof. Dr. Gözde ULUTAGAY, Izmir University, Department of Industrial Engineering, Izmir, Turkey

Lecture "Clustering", lecturer Asst. Prof. Dr. Gözde ULUTAGAY, Izmir University, Department of Industrial Engineering, Izmir, Turkey

       Есенен семестър

Лекция „Imagine Cup 2012“, лектор Рая Юнакова, Майкрософт България

Лекция – „Barbarus hic ego sum quia non intelligor ulli“ (200 години от рождението на Галоа), лектор проф. Иван Ланджев, дмн
 
Лекция „Многомерно скалиране на многомерното скалиране“ (или как да четем по-малко), лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Системи за управление в съдебната система", лектор Ирина Василева, International Institute of Business Analysis

Лекция "Състояние и проблеми на бакалавърските и магистърските програми по информатика у нас", лектори доц. д-р Петя Асенова и доц. д-р Марин Маринов

Лекция "Създаване на приложения с естествен потребителски интерфейс", лектор Мартин Кулов, Microsoft Regional Director

Лекция „Тенденциите в дизайна на облеклото в края на XX век“, лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция "„Mainframe - развитие на технологията и нейното приложение в съвременния бизнес“, лектор Павел Хрисков, HP Enterprise Services

Лекция "Български народни песни в дигитална библиотека", лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция "Безкрайното в математиката", лектор проф. Иван Ланджев, дмн     
                     
                            


                         Научен семинар на департамент "Информатика" 
                                        за академичната 2010/2011 година

Пролетен семестър

ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
Презентация "Арки и блокиращи множества в проективни геометрии на Йелмслев", докторант ас. Стоян Боев

Лекция „Изграждане на уеб сайтове с Web Matrix и Razor“, лектор Ради Атанасов,
Microsoft Certified Master

Лекция "Управление на мрежовата сигурност.Системи за откриване на нарушители", лектор доц. д-р Емил Стоилов

Представяне на проект за издание “Модели на смъртност”, лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Приложение на е-подпис в България", лектор Богдан Ставрев, главен експерт "Маркетинг и продажби" в Борика - Банксервиз

Лекция "Web базирани потребителски интерфейси", лектор гл. ас. д-р Венцислав Джамбазов

Лекция "The evolution in mobile phone technology", Part 1, лектор prof. Mo Adda, University of Portsmouth, UK

Лекция "The evolution in mobile phone technology", Part 2, лектор prof. Mo Adda, University of Portsmouth, UK

Лекция "Fuzzy Rule Based Networks" - Part 1: Theory, dr. Alexander Gegov, University of Portsmouth, UK

Лекция "Fuzzy Rule Based Networks" - Part 2: Applications, dr. Alexander Gegov, University of Portsmouth, UK

Състезание по програмиране
Департамент “Информатика” и студентски клуб “Състезателно програмиране” проведоха състезание по програмиране на 30. 04. 2011 г в Института по математика и информатика, БАН

Лекция “Оценяване на когнитивни умения чрез IRT калибрирани тестови въпроси", лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов
 
Лекция “Вградени системи” и магистърска програма “Embedded systems”, доц. д-р Здравко Каракехайов

Лекция “Метод за локално-адаптивна бинаризация на текстови изображения с
приложения в обработката на астрономически дневници
”, лектор ас. д-р Ласко Ласков

Лекция “Невронни мрежи и техните приложения в информационните технологии”, лектор доц. д-р Морис Гринберг

Лекция "Математиката в изкуството", лектори ас. д-р Стоян Боев и ас. Стела Атанасова


                                                            *******

Есенен семестър

Лекция  “Cloud Computing - идеи и някои реализации ”, лектор Румен Богдановски, технически директор в Xform Computing, USA

Предзащита на проект за докторска дисертация “Арки и блокиращи множества в проективни геометрии на Йелмслев”, лектор Стоян Боев, докторант

Лекция "Contexts и Dependency Injection за Java EE платформата", лектор Божидар Божанов, Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Лекция “Windows Phone 7”, лектор Рая ЮНАКОВА, Майкрософт България

Лекция “Система за въвеждане на оценки по ООК за език и web базирана система за комуникация с MatLab”, лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция "ГИС за оптимизиране на управлението в Топлофикация София", лектор д-р Пламен Шиндарски, главен диспечер в Топлофикация София ЕАД 

Лекция “Преживяване на свързани индивиди – роля на генетичните фактори и на околната среда”, лектор гл. ас. д-р Димитър Атанасов

Лекция "Въведение в компютърните мрежи и техните приложения", излъчена on-line на 21.12.2010, лектор доц. д-р Васил Фурнаджиев

Лекция "Алгебричната структура   „Оперативен Граф", лектор доц. д-р Юрий Велинов

Лекция "Някои аспекти на графичното програмиране", лектор доц. д-р Юрий Велинов

Състезание по програмиране
Департамент “Информатика” и студентски клуб “Състезателно програмиране” проведоха състезание по програмиране на 15. 01. 2011 г в Института по математика и информатика, БАН


Научен семинар на департамент "Информатика" 

за академичната 2009/2010 година

Пролетен семестър

ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
Презентация: "Разпознаване на невмено писмо в исторически документи", докторант ас. Ласко Ласков

Лекция “Технологична среда за дигитализация на нотни записи с българска народна музика”, лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция "Бизнес анализ - роля и добри практики", лектор Петър Лефтеров,
CBAP (Certified Business Analysis Professional), Фирма "БА Консултинг"

Лекция “Професионалният език – отличителна черта на специалиста”, лектор доц. д-р Николай Гаджев

Лекция  “Как да печелим от електронна търговия”, лектор Георги Мирчев, архитект на софтуера за е-търговия Summer Cart 

Лекция "Сигурност в промишлените мрежи", лектор доц. д-р Емил Стоилов

Лекция "Кодове и геометрии", лектор проф Иван Ланджев, дмн

Лекция "Виртуална реалност", лектор доц. д-р Стоян Малешков


*******


Есенен семестър

Лекция  “Астроинформатика: Синтез между астрономическото изобразяване и
информационните и комуникационни технологии
”, лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция “Осигуряване на качеството в материалното и софтуерното производство”, лектор доц. д-р Станислав Иванов

Лекция “Съществуват ли абсолютно неразрешими проблеми?", лектор проф. Иван Ланджев, дмн

Лекция “Web услуги”, лектор доц. д-р Петя Асенова

Лекция “Cloud Computing”, лектор Борис Христов, студент от програма “Информатика”

Лекция “Статистико – вероятностни модели в пределекторалните емпирични изследвания”, лектор проф. д-р Красимир Калинов

Лекция “Проблеми на автоматичното мултимодално разпознаване на емоции”, лектор доц. д-р Велина СлавоваНаучен семинар на департамент "Информатика" 
за академичната 2008/2009 година


Пролетен семестър

Лекция “Secret Sharing Schemes”, лектор проф. Иван Ланджев

Лекция  “Електронно правителство”, лектор доц. Петя Асенова

Лекция “Географски информационни системи – за управление при кризи и национална сигурност”, лектор Стефан Чапкънски – Технически маркетинг в ЕСРИ България

Лекция  “Клас от двутегловни кодове над пръстен и силно регулярни графи”, лектор Стоян Боев, докторант

Лекция  “Софтуер и компютърни ресурси за алгоритмично композиране”, лектор Стела Атанасова, докторант

Лекция  “The educational System in Bulgaria for IT Society Human Support”, лектор доц. д-р Петя Асенова


*******

 
Есенен семестър
Лекция  “Линейни кодове и геометрии на Галоа”, лектор проф дмн Иван Ланджев

Лекция  “Блокиращи множества от тип Редеи в проективни равнини на Йелмслев”, лектор Стоян Боев, докторант

Лекция  “Система за оценка на знанията на студентите по програмиране”, лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция  “Алгоритмичната музика – усещане за безкрайност и съотношения между петолинието”, лектор Стела Атанасова, докторант

Лекция  “Могат ли да се прогнозират изборните резултати в България”, лектор проф д-р Красимир Калинов

Лекция  “Microsoft Dynamics – системи за управление на бизнеса”, лектор Орлин Дочев, Директор „Бизнес решения” в Майкрософт БългарияНаучен семинар на департамент "Информатика"
за академичната 2007/2008 година

Пролетен семестър

Лекция  “Фракталната музика – себеподобие и усещане за безкрайност”, лектор Стела Атанасова, докторант

Лекция  “Софтуер за търсене в сканирани текстови документи”, лектор доц. д-р Николай Киров

Лекция  “Математически анализ със средствата на системата Mathematica”, лектор доц. д-р Марин Маринов

Лекция  “Опит и изводи от прогнозиране на бизнес–процеси с времеви редове”, лектор гл. ас. д-р Мартин Иванов

Лекция  “An Approach to a Bachelor program on Network Technologies”, лектор доц. д-р Петя Асенова

Лекция  “Е-бизнес – практически измерения”, лектор Митко Топалов, Регионален директор на ASBIS – България

*******
 
Есенен семестър

Лекция “Кодове и геометрии”, лектор проф. Иван Ланджев, д.н.

Лекция  “Сегментация по цвят за разпознаване на невмена нотация”, лектор Ласко Ласков, докторант

Лекция  “Системи за управление на бизнеса”, лектор Борислав Бориславов, Мениджър на софтуерна фирма “Ladger”

Лекция  “Електронно правителство в България”, лектор доц. д-р Петя Асенова

Лекция  "NBU creative/3D gathering N:1", лектори студенти от програма “Компютърни медийни технологии” 
Научен семинар на департамент "Информатика"
за  академичната 2006/2007 година


Пролетен семестър

Лекция  “Incentive Mechanisms for Encouraging Participation in Online Communities”, лектор д-р Юлита Василева, Департамент по компютърни науки, Саскачевански университет, Канада

Лекция  “Криптографски протокол за непроследим цифров кеш”, лектор проф дмн Иван Ланджев

Лекция  “Картинната геометрия на Леонардовите шедьоври – Тайната вечеря”, лектор Цветан ЦЕКОВ – КАРАНДАШ

Лекция  “SAP като платформа за интегрирано управление”, лектор Петър Миленков, Директор продажби SAP – България

Лекция  “Система оценки по дисциплината CSTB312 “Графично документиране”, лектор доц.  д-р Димитър Шикаланов

 *******

Есенен семестър

Лекция  “Релационни бази от данни и SQL Server 2005 – теория и практика”, лектор Светлин Наков, Национална академия по разработка на софтуер;

Лекция  “Кодове, поправящи изтривания и вмъквания”, лектор проф. Иван Ланджев д.н.;

Лекция  “Маршрут на студент в учебна програма на НБУ”, лектор доц. д-р Николай Киров;

Лекция  “Възможности на системите за символно смятане в преподаването на линейна алгебра”, лектор доц. д-р Марин Маринов;

Лекция  “Статистически методи във фармацевтичните изследвания”, лектор проф. д-р Красимир Калинов;

Лекция  “Информационна система: “Единен здравен регистър на професионално облъчените лица”, лектор доц. д-р Николай Киров.
Архив

 1. CRM and office management software in small and medium sized enterprises
 2. Портрет на Леонардо да Винчи
 3. Криптографски протокол – електронно гласуване
 4. Оптимално разпределение на мандатите на партиите на 40-то Народно събрание по избирателни райони
 5. Image Processing (Fourier analysis)
 6. Image Processing (mathematical morphology)
 7. Telco Systems
 8. Система за подпомагане груповото решаване на дискретни задачи за многокритериален избор (Group MultiChoice)
 9. Image Processing (survey of some existing methods)
 10. e-Catalog
 11. Лесният начин да поръчате продукти в Асбис
 12. Алгоритми за координиране в големи системи и локални мрежи
 13. International conference “Cognitive modeling in linguistics“ CML Varna 2005
 14. Information processing in a cognitive model of NLP.
 15. Using Database Tables and a Non-standard Neural Network Model, for Internal Cognitive Representations
 16. The mobile viruses – an incoming threat
 17. Improving data integration for data warehouse: a data mining approach
 18. Pointwise estimates for nonlinear parabolic equations
 19. Инженерни изследвания и дизайн – проблематика и софтуерни решения
 20. Машинно разпознаване и интерпретация на математически формули
 21. Online магистърско образование  
 22. Оптимални потоци в мрежи с печалби
 23. Модел на система за електронно обучение
 24. Онтологичният аргумент на Гьодел
 25. Introduction into Public Key Cryptography
 26. Semantic Web: Biased Introduction, Basses, and Applications