отпечатай

Проекти


Проект:
BG051PO001-3.1.07-0072 Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието
Бенефициент: Нов български университет
Партньори: ESI CIE; XS Software; HaemimontGames 
Конференция по проект BG051PO001-3.1.07-0072 Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието


  • Оценяване на компетенциите чрез European e-Competence Framework - Ивайло Георгиев, Павел Върбанов, ЕСИ ЦИЕ


Проект "Galois Geometries and Applications”, проф. Иван Ланджев, д.м.н.
– 12.04.2009 – 17.07.2009 г. 
Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие.
В рамките на проекта проф. Иван Ланджев участва в научната програма на три международни конференции по крайни геометрии, теория на кодирането и крайни полета:

  • Конференцията “Galois Geometries and Applications” се проведе в периода  25.05.-29.05.2009 в Ghent University. Участваха над 60 учени, работещи в областта на крайните геометрии и приложенията им в теория на кодирането и криптографията. Проф. Ланджев беше поканен лектор и изнесе доклад на тема  “Galois Geometry and Coding Theory”.
  • Международната конференция Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcing Codes, AAECC-18, се проведе от  08.06.-12.06.2009  в Universitat Rovira i Virgili, Тарагона . Проф. Ланджев изнесе доклад “Spreads in Projective Hjelmslev Geometries”. Резултатите, представени на конференцията бяха публикувани от издателство Springer в том 5527 на Lecture Notes in Computer Science.
  • Международната конференция Finite Fields and Applications се проведе от  13.07. 2009 до 17.07.2009 в University College, Дъблин, Ирландия. Това  беше деветото издание на конференцията. Броят на участниците надхвърли 200. Проф. Ланджев изнесе доклад  "Blocking Sets of Projective Hjelmslev Geometries". Част от резултатите, докладвани на конференцията ще бъдат издадени в поредицата  Contemporary Mathematics на AMS. 

 

Проект “Участие в международна конференция Computer Science’ 2008” , Гърция, 17. – 20.09.2008 г.
Проект " Участие в XVI международна конференция “International conference on interdisciplinary mathematics and statistical techniques – IMST 2008”, ръководител проф. Иван Ланджев, д.м.н., 15-18.05.2008 г. 
Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие.


Участие в проекти с външно финансиране


Участие в проекти, финансирани от НБУ и международни проекти


проф. дмн Иван Ланджев
Национални и международни проекти:
Ръководител:
HPCF-CT-2000-00112 with the European Commission
Изпълнител:
HPCF-CT-1999-00164, ММ-901/1999, MM-1405/2004,  И-1302б2003

проф. д-р Господин Желев
Национални и международни изследователски проекти:
Ръководител:
• Учебен телевизионен център на ВМЕИ - СПП, НИС при ВМЕИ дог. No 9038/85г.
• Преустройство на зала 2140 на ВМЕИ - СПП, НИС при ВМЕИ, дог. No 9010/85г.
• Учебен видео- компютърен център на ВМЕИ - I и II част, СПП, НИС при ВМЕИ, дог. No 9202/85г.
• Принципи, подходи и методи за развитие и приложение на видео-компютърните системи в образованието - задача към проекта "Въведение на информатиката в образованието на децата.", ЮНЕСКО, 1986-1990г.;
• Учебен център при НРТЦ - Българска Телевизия, 1988 г.
• Център за обучение и консултации по съвремени технологии в производството. , ЮНИДО, 1986-1990г.;
• Художествено проектиране и изпълнение на заставки, шапки и клипове, необходими за създаване на художествен образ на Канал 1 - БНТ, 1993 г.
• TEMPUS JEP 7521/94, “Обучение за природната среда с приложение на информационните технологии”
• COPЕRNICUS CP 94-0636, “Програмни системи за осигуряване на малките и средните предприятия”
• TEMPUS JEP 114789/6, “Компютьрна визуализация в изкуството и дизайна”
• COPERNICUS IP 977047, “Център за трансфер на технологии Москва – София (MS-TTC)”
• МОН, НС „Научни изследвания” - дог. № 1207/02, “Изследване, моделиране и избор на методи и технически средства за електронно обучение с мултимедийни материали на cd носители и в интернет.”
• STELLA:  Science Teaching In LifeLong Learning /2008-2009/
• STENCIL: Science Teaching European Network Contributing to Innovation in Learning /2011-2013/

доц. д-р Ангел Ангелов
Национални и международни проекти
• TEMPUS S_JEP : "Computer Visualization In Art And Design" /1996-1999/;
• INCO Copernicus: "Moscow – Sofia Technologies Transfer Centers" /1998-1999/;
• SOCRATES ERASMUS – Преподавателска мобилност /2001-2010/.

доц. д-р Васил Фурнаджиев
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• Създаване на Институт за модерни компютърни и комуникационни изследвания в Гана (Institute for Advanced ICT Studies): 2006-2010 год.; Проект, финансиран от Министерството на Външните работи на Кралство Холандия;
• Модерно обучение в областта на Компютърните науки: 1999- 2005 год., Танзания; Проект, финансиран от Министерството на Външните работи на  Кралство Холандия;
• Създаване на Интернет Портал на Танзанийското Правителство: 2002-2005 год., Танзания; Проект, финансиран от Световната банка;
• Интегрирана система за управление на Центъра за управление на въздушното движение: 1998-1999 год., РВД – България;
• Разпределена система за управление на фирма ПроСофт: 1993-1997 год., България;
• Бордова и наземна апаратура за изследване на психофизиологичните характеристики на космонавти; 1988 год.

доц. д-р Велина Славова

Национални и международни проекти:
Ръководител:
• 2002 - Координатор на проект на ЕО Еразмус, за създаване на магистърска програма по компютърна лингвистика, програмата е разработена, департамент по информатика на НБУ, Vrije Universiteit Brussel, Université de Nantes http://sai.nbu.bg
Изпълнител:
• НИС при ВМЕИ - 1987-1990 - Проект “Автоматизирано решаване на пространствени размерни вериги” кат. ОТСК, Система за автоматизирано оразмеряване на детайл от сглобена единица – с внедрен програмен продукт
• Ecole Nationale des Mines de Paris 1992 - Conception et création d'un modeleur mecanique 3D (Създаване на автоматизирана система (CAD) за инженерно проектиране 3D), с внедрен програмен продукт
• TEMPUS SJEP 07272 – Приложение на информатиката в хуманитарните науки
• НБУ и Université de Nantes 1998-1999 - ръководител на проекта CD ROM “La Bulgarie et la presence francophone”- проект за създаване на мултимедиен продукт, реализиран мултимедиен диск, внедряване в Университета на Нант
• Ecole Polytechnique de Nantes 1999-2001 - Рrojet TOX DIDACT de l’Université de Nantes (IRESTE et Faculté de Medecine) – création d’un didacticiel – CD по токсикология за осигуряване на учебния процес, продуктът е внедрен във Франция, www.chez.com/toxdidact/
• Фондация “Отворено общество” 2001 - Проект за създаване на WEB базирана среда за обучение “Виртуални магистърски програми”, разработка на екип от департамент Информатика на НБУ
• Ecole Polytechnique de Nantes 2002 - Рrojet COBBALT de l’Université de Nantes (EPUN) – développement d’un système d’enseignement à distance, създаване на интегрирана система за дистанционно обучение, системата е в процес на внедряване http://wblst.presidence.univ-nantes.fr/Cobbalt-v2.0/
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

доц. д-р Емил Стоилов
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• Пълна симулация на действието на учрежденска квазиелектронна телефонна централа М400 на езика GPSS
• Програмно осигуряване на локална мрежа за 16-битови персонални компютри ISNET”, етапи Р1, Р2, и Р3
• Изследване в областта на предаване на информация в локални мрежи с персонални компютри работещи в реално време, Договор за фундаментални изследвания с Комитета за Наука при Министерския Съвет
• Изграждане на компютърната мрежа на “Слънчев бряг” АД
• Изграждане на компютърната мрежа на Министерство на външните работи на Република България
Изпълнител:
• Разработка и изработка на микропроцесорна система за управление на технологични процеси при производството на оптични влакна
• Система МИК 2000С за завода за калцинирана сода в СХК Девня
• Разработка и изработка на многофункционален регулатор за управление на биосинтеза в КА Разград
• Система МИК 2000С за завода за поливинилхлорид в СХК Девня
• Разработка на МИК 2000С за завода за полиетилен високо налягане Нефтохим – Бургас
• Система за разработка на разпределени бази, ВМЕИ Варна
• Внедряване на микропроцесорни модули за телеобработка, Комбинат за системи за телеобработка – В. Търново.

доц. д-р Марин Маринов
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• Договор за научни изследвания с Института по хидродинамика в гр. Новосибирск
• Договор за научно сътрудничество с Университета в Пиза – Италия (2006 -2008)
Изпълнител:
• TEMTUS JEP 1728
• TEMTUS SJEP 07272
• договори с МОНТ
• Проект ДИД 02/15 финансиран от НФНИ (27.12.2009-27.12.2012) “Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини ”

доц. д-р Николай Докев

Национални и международни проекти:
• Изпълнител:
• ETN Teaching, Research, Innovation in Computing Education.142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW ERASMUS Programe. 2008-2010.
• Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост- докторанти и млади учени в областта на компютърните науки   BG 051PO001-3.3.04/13. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г., оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,ръководител -ВТУ “Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.
• European Thematic Network for Doctoral Education in Computing ( ETN DEC ) 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN Programe - 2005-2007.
• Разработка на специализиран софтуер за управление на непрекъснати производствени процеси. Договор с РЕТЕЛ, 2002.
• Разработка на интер-уеб информационна система за БНТ, 2002.
• Информационна система за автоматично въвеждане, контрол и справки за ветеринарно -медицински препарати, субстанции и хранителни добавки. Договор с Национална  ветеринарномедицинска служба, 2001.
• “Методи и алгоритми за решаване на оптимизационни задачи на линейното, дискретното, потоково и комбинаторното, нелинейно и многокритериално програмиране”. На базата на създадените методи и алгоритми е разработена програмните системи CSY- OPTIMA, CSY- OPTIMA2 състоящи се от по 4 ППП.
• Проект за “Концепция за цялостно информационно обслужване на Мини МАРИЦА-ИЗТОК АД”
• Автоматизирани системи за управление в режим реално време на технологичния транспорт в ТМОК “Асарел” - ТРАСИ-30 и МДП “Елаците” – ТРАСИ-20 и др.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
• Българското общество по изследване на операциите
• Програмен комитет на международна конференция CompSysTech
• Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).

доц. д-р Николай Киров
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• Договор ДТК 02/54 от 2009 г. с Фонд „Научни изследвания” на МОМН „Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека”
• Договор с МОН ММ-807/98 "Достижими множества на диференциални включвания"
• Договор с МОН ММ-58/91 "Компютърно моделиране и изследване на динамични системи и странни атрактори"
Изпълнител:
• Договор ДО-02/275 от 2008 г. с Фонд „Научни изследвания” на МОМН Астроинформатика: Обработка и анализ на дигитализирани астрономически данни и web -базирано приложение
• Договор ДО-02/273 от 2008 г. с Фонд „Научни изследвания” на МОМН „База от данни за широкоъгълни фотографически наблюдения: развитие и достъп чрез Интернет”
• Marie Curie Fellowship of the 6-th EC programme - KT-DigiCult-BG project "Knowledge Transfer for Digitisation of Cultural and Scientific Heritage in Bulgaria"
• NATO SfP 981149: "Operations Research Support to Force and Operations Planning in the New Security Environment"

доц. д-р Петя Асенова
Национални и международни проекти:
• Комбиниран подход с метод на граничните интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини, проект по ФНИ, МОНМ, 2009-2010
• E-Government for LOw Socio-Economic sTatus groups (ELOST), 6PF of European Union, 2005 – 2007; member of the Bulgarian team
• New Opportunities for Youth Occupation – Pilot Strategy for Vocational Training course in the Field of Electronic Sports, Leonardo da Vinchi project, European Union; manager of the NBU team, 2007 – 2005
• Upskilling (to object-oriented software development) with UML, Leonardo da Vinchi peoject, of European Union, 2007 – 2005, member of the NBU team
- Международен проект МУЛТИВЕРСУМ, Коменски - Сократес, 2001-2004, ръководител за партньорска организация (НИО)
• Виртуално магистърски програми, проект, финансиран от фондация “Отворено общество”, 2002-2003
• Стратегия и национална програма за развитието на информационното общество в Република България - спечелен конкурс, обявен от Министерския съвет, 1998
• Национална образователна стратегия по ИКТ, задача, възложена от Министъра на образованието и науката, зам. ръководител на проекта; 1997-1998
• Подготовка на подрастващите за ИО - нови ИКТ за обучение, спечелен проект по фонд "Структурна и технологична политика" на МОН, зам. Ръководител на проекта, 1997-2000
• Интегриране на информационните технологии в обучението; НИИО; ръководител на програмата; 1996-1998
• Стратегии и технологии за разработване и оценяване на държавни образователни изисквания, ИОН, НИИО, участник; 1996-1997
• Държавни изисквания за образователна степен, НИИО, участник, 1997
• Програма “Училище на 21 век”, НИНЦОН; научен секретар на интердисциплинарната общност, разработваща програмата; 1991-1995
• Проект за държавни образователни изисквания по информатика, координатор , 1991-1992, ФМИ, СУ “Св. Кл. Охридски”
• Международен проект МУЛТИВЕРСУМ, Коменски - Сократес, 2001-2004, ръководител за партньорска организация (НИО)
• Международен проект “Компютърна лингвистика”, Еразмус – Сократес, 2001–2002, изпълнител
• Програма Грундвиг - Сократ, 2000-2002, член на работна група към Европейската комисия
• ARION, Сократ, Тема: Информационни и комуникационни технологии, Италия, Рим, Октомври, 1999
• Образование за всички - оценка 2000, ЮНЕСКО, 1999, член на националната работна група
• Програма ЕВРИДИКА, 1997-1998, член на националната работна група
• Структура на образователната система, ЮНЕСКО, 1996, член на работната група за разработване на националния доклад
• Международна програма за научни изследвания в образованието EUDISED, Съвет на Европа, Национален кореспондент
• Международно сравнително изследване на ученическите постижения Компютри в обучението (COMPED); национален координатор; 1991-1993
• Международно сравнително изследване на ученическите постижения по Математика и природни науки (TIMSS); ръководител на националната група по кодиране; член на международната група за контрол на качеството на изследването; 1993-1995

доц. д-р Станислав Иванов
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
• 85427-IC-1-2000-1BG-ERASMUS-PROG1
• “Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-документи” № Д002(ТК)-308, Фонд "Научни изследвания" , 2009 - 2012.
• Up2UML, Leonardo Da Vinci Program, НБУ и Институт по Experimental Software Engineering, Кайзерслаутерн, Германия, – член на колектива, 2006 – 2008.

доц. д-р Стоян Малешков
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• 2004 - Координатор на договор с Майкрософт –Рисърч за разработване на учебни материали на курс за обучение на студенти “Обектно-ориентирано програмиране с С# ”
• от 2000 – Координатор на 3 договора за обмен на студенти и преподаватели по Програма Еразмус. По един от договорите вече пета година изнася интензивен курс “Въведение в компютърната графика”, включен в каталога за обучение на студенти от Университета за приложни науки в гр. Вюрцбург, Германия
• 1999-2001 - Транс граничен проект INTERREG II с Университета в Македония, Солун, Гърция, - координатор за ТУ - София
• 1996-1999: ТЕМПУС Проект JEP-11478/96 - координатор на проекта
• от 1993 - отговарящ за обучението по информатика и автоматизирано проектиране в ФаГИОПМ, ТУ – София в рамките на дългосрочен проект с Университета в гр. Карлсруе, Германия
• 1988-1993 - проект UNIDO DP/BUL/86/006 - координатор за ТУ – София
Изпълнител:
• 1999-2001 - Международен проект за създаване на Център за трансфер на технологии с координатор НБУ и партньори от Гърция, Финландия и Русия

доц. д-р Юлиана Пенева
Национални и международни проекти:
“Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-документи” № Д002(ТК)-308, Фонд "Научни изследвания" – ръководител на екипа от НБУ, 2009 - 2012.
Технологични и дидактични проблеми в електронното обучение № ВУ МИ-111/2005, Фонд "Научни изследвания" – член на колектива, 2005 – 2009.
Up2UML, Leonardo Da Vinci Program, НБУ и Институт по Experimental Software Engineering, Кайзерслаутерн, Германия, – член на колектива, 2006 – 2008.
Изследване на софтуерни обекти и процеси и приложение към потребителската реализация на софтуера, ИМИ – БАН – член на колектива.
Mobile Multimedia Training and Consulting- MMTC, CEI Project “From Research to Enterprise” 2004 – награден, вж. официално издание на CEI N28, Декември 2004г.,
http://www.ceinet-download.org/download/Newsletter28Dec.pdf
Evaluation of Information Systems and their Supporting Technology, ИМИ – БАН и Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv, 2001-2004 – член на колектива
Evaluation of Information Systems and their Supporting Technology ИМИ – БАН и Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv, 2003-2006.

гл. ас. д-р Ласко Ласков
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
• Астроинформатика: обработка и анализ на дигитализирани астрономически данни web базирано приложение, No. DO02-275/2008, Фонд„Научни изследвания” на МОМН
• Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека, договор ДТК 02/54 от 17.12.2009 г. с Фонд „Научни изследвания” на МОМН. Договори с МОНТ.

гл. ас. д-р Мария Георгиева
Проекти: ЕП СИП- 02-30/18.05.2009 по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“  2007-2013.
гл. ас. д-р Стоян Боев
Национални и международни проекти:
•  "Национални олимпийски отбори" към Американска фондация за България и Съюз на математиците в България, 2007-2010 г
•  Проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", Европейски социален фонд, подпрограма "Да направим училището привлекателно за младите хора", 2007-2010 г.
• Проект PISA към Организацията за сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD) за международни сравнителни изследвания в областта на образованието, 2011 г.

гл. ас. д-р Йоана Минкова
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
• TEMPUS S_JEP : "Computer Visualization In Art And Design" /1996-1999/;
• INCO Copernicus: "Moscow – Sofia Technologies Transfer Centers" /1998-1999/;
• Транс граничен проект INTERREG II с Университети в Македония и Гърция /1999-2001/
• SOCRATES ERASMUS – Преподавателска мобилност /2001-2010/
• проект на МОН «Изследване, моделиране и избор на методи и технически средства за електронно обучение по "Топло и ядрена енергетика" с мултимедийни материали на CD носители и в Интернет», по договор № I1207/02. Темата е от плана на научния съвет за „Научни изследвания” на МОН
• STELLA:  Science Teaching In LifeLong Learning /2008-2009/
• STENCIL: Science Teaching European Network Contributing to Innovation in Learning /2011-2013/.

гл. ас. д-р Филип Андонов
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
• 2009 – 2012 “Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-документи” № Д002(ТК)-308, Фонд "Научни изследвания" – ръководител на екипа от НБУ.
• 2004-2005 - Оптимизация и многокритериални системи за подпомагане вземането на решения - договор с ИИТ-БАН
• 2001-2003 - Многокритериални системи, подпомагащи вземанто на решения - договор с ИИТ-БАН
• 2003-2004 - Управленски системи, подпомагащи вземането на решения - договор с агенция РСИКТ

ас. Десислава Георгиева
Национални и международни проекти:
• Microsoft Research, 2005, Разработка на учебна програма и лекции по „Обектно програмиране с използване на C++”: дизайн и разработка на мултимедийни материали
• V-та рамкова спогодба на Европейския съюз, проект NNE5-2001-825 - REMPLI, 2005-06: дизайн и разработка на мултимедийни и Web материали.