отпечатай

Публикации


Книги и учебни изданияЕлектронното правителство и групите с нисък социален и икономически статус, Аврам Ескенази, Нели Манева, Петя Асенова, Стефан Додунеков, БАН, София, 2008, ISBN 978-954-9518-50-4, 79 стр.


В книгата е представено изследване по проект  ELOST на 6-та рамкова програма, въз основа на което се правят препоръки за политиката на увеличаване на заинтересоваността и използването на услугите на електронното правителство сред групите с нисък социален и икономически статус .Модели на смъртност. Димитър Атанасов. НБУ. София.2012, ISBN: 978-954-535-685-8, 200 стр.


В тази книга е представен математическия апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Такива задачи често възникват в области като актюерните науки, моделирането на демографски и екологични процеси, медицината, инженерните науки и др.
Това, което отличава тази книга, е подходът към проблематиката. В преобладаващата литературата обект на изследването е фунцкията на преживяване.Тук изследването е фокусирано върху функцията на смъртност. Това дава възможност да се илюстрира по какъв начин определени предположения за процесите на смъртност в популацията или за характеристиките, присъщи на организмите, оказват влияние върху интензитета за настъпване на смърт. Въпреки че голяма част от материала в книгата може да се открие под различна форма в редица други книги и учебници, тук стремежът е бил да се използват оригиналните източници и автори като по този начин се демонстрира еволюцията на тази тематика през годините.
Книгата може да се използва за запознаване с основната терминология и методи за анализ и моделиране на данни за преживяване и смъртност.

НЕЛИНЕЙНИ ПАРАБОЛИЧНИ УРАВНЕНИЯ
Марин Л. Маринов, Нов български университет, София, 2012, ISBN 978-954-535-740-4, 266 стр.

Монографията е посветена на свойствата на решенията на нелинейните параболични уравнения. Изследва се усредняването на нелинейни параболични уравнения – задача, възникваща при изучаването на процесите в силно нееднородни материали от типа на композитните материали. Развита е подходяща теория на G – сходимостта.
Вторият център на изследвания е свойството на регуляризиращ ефект и свързаните с него, специфични за нелинейните уравнения свойства като крайна скорост на топлинната вълна, поява на лакуна и др. Изследвани са задачи, свързани с точното описание на условията за глобално съществуване на решение и определяне времето на избухване на решението.
Монографията е предназначена за математици, които са специалисти в областта на математическата физика, частните диференциални уравнения и функционалния анализ, но тя може да бъде полезна и за специалисти по приложна математика.Статистически методи в поведенческите и социалните науки, Красимир Калинов, Нов български университет, София, 2010, ISBN 978-954-535-613-1, 569 стр.

Книгата запознава с принципите на базовите статистически процедури, използвани в поведенческите и социалните науки и помага на нематематиците да навлязат в трудната за тях приложна статистика.
Започва с най – елементарните описателни методи и преминава към по – сложните подходи. Дадени са всички нужни формули и дефиниции. Читателят научава не само как да прилага формулите, но и логиката при използването на статистическите методи.
Изложението е традиционно за уводен курс, но съдържа и важни за съвременния подход при прилагането на статистическите методи обяснения, като разкриване на вътрешната логика при проверка на хипотези и връзката с доверителните интервали, по – разширено обсъждане на различните мерки за взаимовръзка, процедурите за множествени сравнения и др.
Упражненията и задачите илюстрират и задълбочават разбирането на методите. Материалът от всяка глава е обобщен в резюме.
В това второ издание към всяка глава са добавени начините за реализиране на разглежданите статистически методи с помощта на SPSS. Подробно е обяснено как се стига до нужните методи и как се интерпретират резултатите, които пакетът показва. Добавен е речник с термините в SPSS.
Тази книга има собствена страница в интернет: http://ebox.nbu.bg/StatMethodsData Acquisition Applications, Edited by Zdravko Karakehayov, InTech,
Rijeka, Croatia, Published: August 23, 2012,
http://www.intechopen.com/books/data-acquisition-applications.

Книгата се състои от 13 глави и е разделена на три части: Индустриални приложения, Приложения в медицината и Научни експерименти. Главите са написани от експерти от различни части на света. Книгата е насочена към проектанти или изследователи в областта на системите за събиране на аналогова информация. Електронен вариант на книгата е наличен в www.intechopen.com.Здравко Каракехайов, Сензорни мрежи, Технически университет – София, 2011.

Книгата разглежда основните характеристики на вградените компютри: масов характер на производството, работата в реално време, ниска консумация и висока надеждност. Един клас вградени системи, сензорните мрежи, поставя строги изисквания за размерите на възлите. Малките батерии правят разхода на енергия първостепенно изискване. Същевременно сензорните мрежи използват безжична комуникация, което ги прави уязвими на атаки. За противодействие на атаките се изразходва допълнителна енергия и така цената, работата в реално време, времето за функциониране на батериите и сигурността образуват един затворен кръг от противоречиви изисквания.

Освен като учебник по дисциплината "Сензорни мрежи", книгата може да се използва и от студенти, докторанти и широк кръг специалисти, които са свързани с проектирането и поддържането на вградени системи и сензорни мрежи.


Zdravko Karakehayov, Knud Smed Christensen and Ole Winther, Embedded
Systems Design with 8051 Microcontrollers, Marcel Dekker, New York, 1999.

Книгата включва следните теми, които са от съществено значение за изграждането на системен подход при проектирането на вградени системи: микроконтролери, разгледани като паралелно работещи процесори и вградени периферни устройства; програмиране на асемблерен език за микроконтролера 8051; цифров интерфейс; аналогов интерфейс; последователни интерфейси за разпределени системи; проектиране на вградени системи. Разгледана е поредица от примери, които очертават компромисите при различните нива на абстракция. Съвместното проектиране на хардуера и софтуера е илюстрирано с пример, при който микроконтролер работи паралелно с FPGA ускорител.
Книгата е използвана като учебник в НБУ, ТУ - София, Technical University of Denmark - Lyngby, University of Southern Denmark - Sonderborg, Rajiv Gandhi College of Engineering and Technology - India, Instituto Tecnologico de Monterrey - Mexico.


Уебдизайн със SeaMonkey, Петя Асенова, Просвета, София, 2010, ISBN 978-954-01-2420-9, 48 стр.

Настоящата книга представлява ръководство за работа с безплатния продукт SeaMonkey, създаден като отворен код за разработване на сайтове.
Проектът е подпомогнат от фондация Mozilla и пълна информация за него може да се намери на официалния сайт на Mozilla.
Тук са разгледани онези въпроси от уебдизайна, с които се сблъсква начинаещият потребител – планиране на сайт, създаване и редактиране на текст, изображение, таблица, списък, хипервръзка, метаданни, публикуване на сайт и др. Текстовете са придружени с много илюстрации и достъпни примери. Интуитивният интерфейс на продукта прави напредъка лесен и бърз.
Книгата е предназначена за широк кръг интересуващи се от уебдизайн – ученици, учители, студенти, представители на фирми, и за всеки, който е любознателен и иска да има съвременна информационна култура.
Codes over Rings, edited by Patrick Solé (CNRS, France) Series on Coding Theory and Cryptology - Vol., издателство World Scientific, 2009, ISBN 978-981-283-768-4; ISBN 981-283-768-X, 190 стр.

Настоящият том съдържа четири обзора по кодове над пръстени, представени като курсове от лекции на Лятната школа “Codes over Rings” в Middle East Technical University, Анкара.
Томът включва обзорите:
- Partial Correlations of Sequences and Their Applications (S Boztaş & P Udayai)
- On the Structure of Cyclic and Negacyclic Codes Over Finite Chain Rings (H Q Dinh et al.)
- Linear Codes Over Finite Chain Rings and Projective Hjelmslev Geometries (T Honold & I Landjev)
- Foundations of Linear Codes Defined Over Finite Modules: The Extension Theorem and the MacWilliams Identities (J A Wood).Информационни технологии, Галина Момчева, Петя Асенова, Просвета, София, 2009, ISBN 978-954-01-2344-8, 56 стр.

Учебникът обобщава, разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците за операционни системи, работа с интернет, работа по проекти. Дава нови знания за компютърни мрежи, архивиране, изработка на интернет страници. Съдържа задачи, съобразени с възрастта на учениците и с възможностите за решаване в учебния час. Осъществява полезни между предметни връзки. При подбора на темите за проекти авторите използват богатия си опит при изготвяне на проектни предложения и участие в разработването им.Матрично смятане с Mathematica, Марин Маринов, НБУ, София, 2008, ISBN 978-954-535-496-0, 239 стр.

В книгата е представена методика за решаване на задачи от линейната алгебра със системата Mathematica. Предложени са неочаквани решения на класически задачи. Разкриват се възможностите на тази компютърна среда за представяне на понятията и логическите конструкции на основните факти от матричното смятане. Интерес представляват и решенията на утвърдилите се типове задачи, представени с помощта на системата Mathematica. Едновременно с това се демонстрират и стандартните методи за решаване на задачите, освободени от трудностите на изчислителните и аналитичните преобразувания. На читателите, запознати с основните понятия от линейната алгебра, книгата дава възможност да задълбочат знанията си за решаване на задачи с методите на матричното смятане и средствата на системата Mathematica.
Web Design: HTML (training course), Petya Asenova, New Bulgarian University, Sofia, 2008

Книгата представлява учебен курс по web дизайн със средствата на HTML, разработен по проект за подготовка на треньори по електронен спорт, програма Леонардо да Винчи. Курсът обхваща основните елементи за управление на страници с HTML.


Информационни технологии за 5 клас, Петя Асенова, Регалия 6, София, 2007, ISBN -10: 954-745-110-3, 55 стр.

Учебното помагало е написано специално за петокласници. То има за цел да им помогне да ползват компютърните технологии за различни полезни неща. За да се работи с него, не се изисква предварителна подготовка. Помагалото е “проверено” от няколко петокласници от София. Учебното помагало се ползва само с компютър и е съобразено с учебните програми, одобрени от МОН.Информационни технологии за 6 клас, Петя Асенова, Калинка Калоянова, Регалия 6, София, 2007, ISBN 978-954-745-127-8, 79 стр.

Учебното помагало е написано специално за шестокласници. То има за цел да им помогне да ползват компютърните технологии за различни полезни неща. За да се работи с него, не се изисква предварителна подготовка. Помагалото е “проверено” от няколко шестокласници от София. Учебното помагало се ползва само с компютър и е съобразено с учебните програми, одобрени от МОН.Бази от данни,
Юлиана Пенева, Георги Тупаров, ИК “Регалия 6”, София, 2005 ISBN 9547450882, 190 стр.

В книгата са представени принципите на базите от данни и свързаните с тях информационни системи. Разгледани са основно теми, свързани с моделиране на данните и проектиране на бази от данни, като особено внимание е отделено на релационните системи. Целта е читателят да придобие практически умения за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни бази от данни.
Книгата може да се използва като основен учебник за специалностите Информатика, Информационни системи и Компютърни системи и технологии. Тя ще бъде полезна и за всички, които желаят да допълнят своите познания по бази от данни и свързаната с тях теория.

******

Бази от данни, Юлиана Пенева, Георги Тупаров, ИК “Регалия 6”, София, 2005 ISBN 9547450786, 230 стр.

Настоящата книга е продължение на учебника "Бази от данни" - І част. Разгледани са основни, от гледна точка на авторите, насоки в развитието на технологията "бази от данни" и свързаните с тях нетрадиционни приложения. Без съмнение изследванията и резултатите в тази област са обемни и значими постижения на софтуерните технологии. Това прави особено труден избора на темите, върху които да се изгради едно актуално изложение.

Обхванати са теми, отнасящи се до разпределените бази от данни, обектно-ориентираното моделиране и обработката на транзакции. Специално внимание е обърнато на универсалния достъп до Web чрез СУБД, както и на новото направление Datawarehousing, което осигурява средства за работа с големи конгломерати от данни с цел подпомагане на процеса "вземане на решения". Разгледани са и някои съвременни тенденции в развитието на технологиите (XML) и реализациите (Oracle) за съхраняване и управление на данни.Надеждност, валидност и факторна структура на темтераментовия и характеровия въпросник при българската популация, Красимир Калинов, Нов български университет, София, 2005, ISBN 954-535-405-4, 206 стр.

Темпераментовият и характеровият въпросник (TCI) е резултат от създаването на нов модел на личността от американския психиатър д-р Cloninger през втората половина на 80-те години на миналия век. На този модел може да се гледа като на продължение на модела на Eysenck. Моделът на Cloninger отчита някои съществени слабости на съществуващите дотогава теории и се опитва да ги преодолее. TCI е батерия от тестове, предназначени да оценяват различията между хората на основата на седем базови дименсии, които отразяват характеровите и темпераментовите особености на личността. На темперамента се гледа като на по-устойчива и в значителна степен наследствена характеристика, докато на характера се гледа като на по-гъвкава и по-променлива характеристика, свързана по-тясно с личността.
Тази монография описва резултатите от стандартизацията на TCI за българската популация. Книгата е разделена на две части: основен текст и приложения. Това е направено с цел читателят, който се интересува основно от получените резултати, да не затъне в статистическите и математическите подробности. Предназначена е за студенти, преподаватели и специалисти.Математика, Марин Маринов, Пенка Георгиева, Демократични традиции - Деметра,  София, 2004, ISBN 954-91284-7-4, 297 стр.

В тази книга се прави преглед на онази част от училищната математика, която е необходима за успешното обучение на широк кръг от специалисти във висшите училища. Главната цел не е изчерпателно и логическо стройно изложение на определена математическа дисциплина, а подготовката на първокурсниците за по-нататъшно обучение. Затова, от математическа гледна точка, акцентът е поставен върху уменията да се използват понятия и твърдения при решаване на конкретни задачи.
Ползването на тази книга е възможно от широк кръг читатели – ученици, кандидат-студенти, учители, а също така и при подготовката за тестове от типа SAT и други.
 


Математически анализ в примери и задачи, Марин Ласков Маринов, Демократични традиции - Деметра, София, 2004, ISBN 945-90611-5-9, 367 стр.

В учебника се съдържа традиционният материал, изучаван по математически анализ първа част. Разгледани са темите: числови редици, граница и непрекъснатост на функция, диференциално и интегрално смятане с функции на една променлива.
Особено внимание е отделено на примерите и на решените задачи. С тяхна помощ се представят понятията, теоремите и основните методи за решаване на задачи. По всяка от темите са подбрани въпроси и задачи за самостоятелна работа.
Учебното помагало може да бъде полезно за всички специалности, изучаващи елементи на диференциалното и интегралното смятане.
Линейна алгебра в примери и задачи, Марин Ласков Маринов, Демократични традиции – Деметра, София, 2004, ISBN 954-9526-20-8, 128 стр.

Настоящото помагало е едно въведение в линейната алгебра. В него се разглеждат основни теми от матричното смятане. Тези теми се изучават от всички студенти, които трябва да усвоят елементи на линейната алгебра.
Представени са два вида умения за решаване на задачи – традиционен и с използване на средствата на компютърната алгебра. Те могат да се усвояват независимо един от друг. Но когато се изучават едновременно, както е в настоящото помагало, тези умения взаимно се допълват и обогатяват. Студентите трябва да разполагат с компютър и със системата Mathematica. И в двата случая решенията се обосновават, като се използват съответните дефиниции и теореми от линейната алгебра.Ръководство за решаване на задачи по теория на вероятностите и статистика, Красимир Калинов, НБУ, София, 2004, ISBN 954-535- 300-7, 172 стр.
 
Пособието е приложение към учебника “Теория на вероятностите и статистика”. Целта на пособието е чрез задачите, които предлага, да задълбочи познанията в областта на теорията на вероятностите и статистиката. Темите са посветени на основните понятия и факти на теорията на вероятностите, методите на математическата статистика, статистическото моделиране на метода на Монте Карло. Представени са няколко примерни програми, написани на FORTAN 77 и С++, които реализират описаните алгоритми. В приложение са публикувани основните статистически таблици, които са необходими за решаването на голяма част от задачите. Пособието е предназначено за студенти по информатика и телекомуникации.Тригонометрични редове на Фурие и интеграл на Фурие, Марин Маринов, Иванка Стамова, Демократични традиции – Деметра, София, 2003, ISBN 954-9526-17-8, 159 стр.
Предлаганата книга е посветена на тригонометричните редове на Фурие и трансформациите на Фурие. Основните теми, разгледани в нея, съдържат: сходимост на ред на Фурие в точка, решени задачи и задачи за самостоятелна работа за развиване на функциите в ред на Фурие, интеграл на Фурие, трансформации на Фурие, решени задачи и задачи за самостоятелна работа с използване на трансформациите на Фурие.
Учебното пособие е предназначено за студенти по информатика и телекомуникации, но може да се ползва и от студенти по физика и други специалности.

 

Увод в алгоритмите и програмирането, Велина Славова, Станислав Иванов, НБУ, София, 2003, ISBN 954-535-297-3, 213 стр.

Излагат се основните принципи и подходи за формализирането на задачи и създаването на алгоритми. Множеството примери, аналогии и илюстрации улесняват разбирането и усвояването на материала. Концепциите на структурите за управление и базовите типове данни са представени без позоваване на конкретен език за програмиране, но предварителното познаване на Pascal или С би било полезно. Паралелно с основното изложение се коментират аспектите на реализация в конкретна програмна среда, като се привеждат необходимите сведения за синтаксиса на използваните езици. Включен е голям брой решени задачи и задачи за самостоятелна работа.Теория на вероятностите и статистика, Красимир Калинов, НБУ, София, 2002, ISBN 954-535-277-9, 137 стр.

Книга, предназначена за студентите, които за първи път се заемат с важната и интересна материя на теорията на вероятностите и математическата статистика. Първите пет теми са посветени на основните понятия и факти на теорията на вероятностите, които са фундаментът на дисциплината. Подходът, който е възприет, се опира на аксиоматиката на Колмогоров. Особено внимание се обръща на граничните теореми в теорията на вероятностите. Темите от 6 до 8 са въведение в методите на математическата статистика - разглеждат се всички основни понятия по темата. Тема 9 е посветена на метода на статистическото моделиране, по-известен като метод на Монте Карло. Всяка тема съдържа ключови думи, свързани с основните понятия; упражнения и задачи за самостоятелна работа и др. Книгата завършва с библиография на препоръчителната литература.
 

 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки Красимир Калинов, НБУ, София, 2001, ISBN 954-535-239-6, 444 стр.

Основната цел на материала е да се изведат принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в изследванията в областта на поведенческите науки и науките за човека, да изгради изчислителни умения, които се изискват при прилагането на статистически методи в реални ситуации. Книгата се организира от седемнадесет глави, които представят описателните методи на статистиката, с които започва всеки един анализ; методите на статистическия извод; еднофакторния и двуфакторния дисперсионен анализ; непараметричните методи на статистиката; множествената корелация и линейната регресия и др.La conceotion d`une base de donnees relationnelle, Velina Slavova, Agence universitaire de la Francophonie, IFAG 2003, ISBN 954-540-033-1, 102 pp


Учебникът е предназначен за студенти, които нямат подготовка по информатика, но желаят да ползват съвременни методи за обработка на данни и по – конкретно – релационни бази от данни. Направен е опит да се представи сложният процес на моделиране на информационна система без да се навлиза в математически подробности. Ръководството се използва в магистърски степени за обучение по бизнес администрация във Франция, Египет и регионалния институт на Agence Universitaire de la Francophonie за студенти от всички специалности.
Софтуерни технологии, Аврам Ескенази, Нели Манева, КЛМН, София 2006, ISBN-13: 978-954-8212-03-8, 335 стр.

Основната цел на настоящата книга е да се ползва като учебник от студентите във висшите учебни заведения. Предмет на книгата е това, което на английски език се нарича Software Engineering вече над три десетилетия. Макар да е предназначена да бъде учебник за студентите по предмета софтуерни технологии, настоящата книга би могла да бъде за тях и за всички практикуващи софтуерни специалисти и ръководители въведение в основополагащите направления на тази изключително динамична и с нарастващо за практиката значение дисциплина.Информационни технологии за 9 клас, Петя Асенова, Станислав Иванов, Катерина Марчева, Румяна Лишкова, Регалия 6, София, 2002, ISBN 954-745-042-5, 147 стр.
Учебникът обобщава, разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците за операционни системи, работа с интернет, работа по проекти. Запознава с често използваните информационни технологии и техните най – нови представители, като технологии за работа с естествени езици, за обработка на таблични данни и графични изображения, бази данни, географски информационни системи, библиотечни системи, мултимедийни технологии, системи на изкуствения интелект и др. Усъвършенства знанията за операционните системи и уменията за работа с файловата система.
Разширява и задълбочава знанията за промените, които предизвикват новите технологии в ежедневието и в професионалната дейност на хората, за необходимостта от толерантност, по-висок морал и по-голяма отговорност в информационното общество.
Компютърни системи, Николай Гаджев, Тодор Димов, Меридиан 22, София, 2001 ISBN 954-90854-1-4, 246 стр.

Тази книга запознава читателя не само с основната терминология, използвана при работа със съвременните компютри, но и с най-важните параметри на различните свързани с компютърните устройства. Това формира у читателя критерии, които той би могъл да използва при сравняване и закупуване на компютърна техника. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, като се започне от учениците от средните училища и колежите, желаещи да разширят познанията си извън класическите учебници, и се стигне до техните преподаватели и всички, които се стремят да се запознаят както с принципите на работа на компютрите, така и с актуалното състояние на множество технологии, свързани с тези удивителни машини.

Мултимедия с TOOLBOOK, I част, Г. Желев, Л. Димитров,  ЛиДик, София, 2000, ISBN 954-9927-05

Целта на изданието е да предостави необходимите знания и да покаже пътя за натрупване на важни умения в използването на една от популярните мултифункционални мултимедийни среди ToolBook и обектно ориентирания й език OpenScript. Теоретичните постановки, онагледени с подходящи примери, следвани от инструкции за създаване и изпълнение на приложения с помощта на графичния потребителски интерфейс или програмите, написани на OpenScript,  облекчават усвояването на предлагания материал. Изданието е изградено в две части. Всяка от тях включва кратка теоретична обосновка, серия от задачи и начините за решаването им, както и въпроси за самостоятелна работа и други.


******


Мултимедия с TOOLBOOK, II част, Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик, София, 2001, ISBN 954-9927-06-7


Създаването на атрактивно предложена интерактивна информация, обогатена с необходимите звукови и видео елементи, зависи не само от удобния и гъвкав графичен потребителски интерфейс на ToolBook, но и от доброто познаване и прилагане на богатите възможности на поддържащия авторски език OpenScript.
Втората част на изданието включва задълбочено запознаване с езика OpenScript. Обект на теоретично разглеждане и примерни задачи са работата с основните структури, видовете данни, създаването на манипулатори и използването на програмна библиотека.

Програмиране на ПАСКАЛ, I част, Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик, София 1999,  ISBN 954-9927-01-6, 195 стр.

Цел на изданието е да помогне на заинтересованите от програмиране да намерят път към езика Паскал. Достъпно предложените постановки, следвани от конкретни примери и инструкции за създаване и изпълнение на програми, написани на Паскал, облекчават усвояването на основни знания и умения за работа с него.  Изданието е структурирано в две части с по 7 раздела. Всеки от тях включва кратка теоретична обосновка, решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа, въпроси и тестове за самопроверка. 

******
Програмиране на ПАСКАЛ, II част, Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик, София 1999,  ISBN 954-9927-02-4, 179 стр.

Втората част на изданието е насочено към развитие и усъвършенстване на познанията, необходими за програмиране с Паскал. Негова цел е да осигури необходимите теоретични знания в областта на информационните технологии и да конкретизира тези знания в примери, които изграждат умения и развиват навици за програмиране с Турбо Паскал. Както в първата, така и във втората част, всеки раздел включва кратка теоретична обосновка, решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа, въпроси и тестове за самопроверка.


 
 
Измерителни качества на тестовете, Евгения Стоименова, НБУ, София, 2000, ISBN 954-8986-07-8, 176 стр.

Изданието представлява общ увод в класическите модели на тестове за измерване на постижения. Дискутират се основните измерителни проблеми в създаването на тестове – валидност, надеждност и стандартизация.

 
Увод в дискретната математика, Красимир Манев, НБУ, София, 1998, ISBN 954-535-136-5, 302 стр.

В изданието сe разглеждат основните понятия, формулиращи същността на дискретната математика и които се използват в почти всички математически теории - множества, релации, функции, множества с операции. Основно внимание е отделено на дискретните (крайни или изброими безкрайни) варианти на тези понятия. Разгледани са въпросите за представяне на дискретни функции с формули и схеми от функционални елементи, за пълнота на множества от булеви функции и намиране на минимални формули за тях.
 

 
Компютърни мрежи. Интернет, Кирил Боянов, “Котларски – Дикова”, София, 1998, ISBN 954-9713-01-7, 300 стр.

Книгата представя компютърните мрежи, основните принципи за тяхното изграждане и принципите на действие на отделните устройства. Разгледани са глобалните и локалните мрежи, техните особености и възможности, използваните протоколи и новите технологии, които намират все по-широко приложение: ISDN, ATM, ADSL и др. Особено внимание е обърнато на основния протокол в Интернет TCP/IP и видовете услуги, които предлага тази световно разпространена мрежа.
 

 
Увод в алгоритмите, Ваньо Славов, НБУ, София, 1995, ISBN 954-535-135-0, 312 стр.

Тема на изданието са идеите, изграждащи основата на теорията за алгоритмите. Изложението на материала има историческа структура, доколкото следва реда на възникване на идеите и тяхното развитие.

Сборници
Сборници от ежегодния международен форум International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science

От 2005 г. департамент “Информатика” организира и провежда съвместно с University of Applied Science Fulda и International Council for Scientific Development международния научен форум International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science. От 2007 г. съорганизатори на събитието са НБУ,  University of Applied Science Fulda и Boston University.
За всяко от събитията е издаден сборник с докладите, като досега са издадени 5 сборника.

Сборник 2005 - Съдържание
Сборник 2006 - Съдържание
Сборник 2007 - Съдържание
Сборник 2008 - Съдържание
Сборник 2009 - СъдържаниеСборник от учебни материали по Въведение в програмирането, Николай Киров,  Деметра, София, 2003, ISBN 954-9526-15-1, 128 стр.

Сборникът е предназначен главно за студентите-информатици. Разбира се, сборникът ще бъде полезен и на всички, които изучават програмиране с езика С++. Електронен вариант на сборника се намира в Интернет.
Учебният материал е по курса лекции на автора Въведение в програмирането (или Програмиране и използване на компютри). Тъй като този курс следва учебника на К. Хорстман "Принципи на програмирането със С++" [1], то в лекциите на сборника са използвани материали от този учебник. Повечето примерни програми са също от [1]. Темите на лекциите обхващат следните въпроси: увод, основни типове данни, обекти, условни оператори, функции, цикли, тестване и настройка, класове и вектори. Курсовите задачи и тестовете са необходимо допълнение към курса по програмиране. Те дават възможност на преподавателя да провежда текущ контрол и активизира студентите през семестъра. Следващите теми по програмиране - масиви, потоци, модули, наследяване и др. ще бъдат включени в аналогичен сборник.

******

Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Николай Киров, Деметра, София, 2004, ISBN 954-9526-15-1, 128 стр.

Сборникът е пряко продължение на Сборник от учебни материали по Въведение в програмирането, Деметра, София, 2003. Разбира се, сборникът ще бъде полезен и на всички, които изучават програмиране с езика С++. Електронен вариант на сборника се намира в Интернет.
Учебният материал е по курса лекции на автора Програмиране и структури от данни. Тъй като този курс следва учебника на К. Хорстман "Принципи на програмирането със С++"[1], то в лекциите на сборника са използвани материали от този учебник. Някои теми не са включени в [1], а именно: бързо сортиране, непряка рекурсия, едносвързан списък, опашка, топологично сортиране, двоични дървета и кодиране на Хъфман.  Както и в първата част на сборника, така и в тази част са дадени примерни курсови задачи и тестове, които са необходимо допълнение към курса по програмиране.Публикации на преподаватели от департамент "Информатика"


проф. Иван Ланджев, д.м.н.
проф. д-р Красимир Калинов
проф. д-р Господин Желев
доц. д-р Марин Маринов
доц. д-р Станислaв Иванов
доц. д-р Ангел Ангелов
доц. д-р Петя Асенова
доц. д-р Юлиана Пенева
доц. д-р Димитър Шикаланов
доц. д-р Стоян Малешков
доц. д-р Велина Славова
доц. д-р Николай Докев
доц. д-р Николай Гаджев
доц. д-р Николай Киров
доц. д-р Емил Стоилов
гл. ас. д-р Мартин Иванов
ст. ас. Йоана Минкова
ас. Десислава Георгиева
aс. Филип Андонов
проф. д.т.н. Здравко Каракехайов