отпечатай

Програма

През месец октомври 2013 година, екип от преподаватели и служители в Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена на Нов български университет  бе поканен от Търговско-промишлена палата – Добрич да се включи в международен европейски проект по програма „Леонардо да Винчи“. Проектът „Алианс за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” (RESPONS) е с продължителност 2 години - приключва през октомври тази година. Освен Търговско-промишлената палата – Добрич партньори на БП МХР – Албена са още ПД Проджект Дивелъпмънт ООД – Добрич и шест организации и фондации от Румъния, Полша, Франция, Германия, Италия и Испания.
Основната цел на Алианса е да разработи нов професионален профил на управителя /собственика на малък хотел или ресторант, който да съчетава традиционни и иновативни знания и споделя идеи за печеливш, устойчив и социално отговорен бизнес, като в същото време запазва своята местна идентичност. Работата е насочена към идентифициране на нуждите, свързани с уменията и квалификационните изисквания за професиите „управител на хотел” и „управител на ресторант”, към начините и методите за повишаване ангажираността на работодателите и социалните партньори, обогатяване и надграждане на специфичните умения на мениджърите на малки хотели и ресторанти и подпомагане прозрачността и съпоставимостта на квалификациите и мобилността
на учащите и трудещите се.Основните продукти, които партньорите трябва да разработят в рамките на проекта са няколко. Работата стартира с обстоен анализ на уменията на мениджърите в сектора във всяка една от държавите партньори (България, Румъния, Полша, Франция, Германия, Италия и Испания). За целта бяха направени анкети в 176 обекта в изброените държави /хотели, ресторанти, кафенета/, от които 33 хотела и ресторанта в района на Варна, Добрич и Балчик. Въпросникът и обобщените резултати от анкетите са публикувани вече на официалната страница на Алианса. Доладът по темата съдържа интересна информация относно:
- направените изводи за ключовите знания, умения и компетенции, необходими в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринг услугите, позволяващи на съвременния мениджър да изпълнява ежедневните си задачи и да ръководи хотела/ресторанта, прилагайки основните принципи по отношение на корпоративната социална отговорност и сигурните и устойчиви практики;
- възможните стимули, които биха могли да мотивират компаниите да инвестират в обучение на персонала.
Изработването на Европейски квалификационни рамки на професиите „мениджър на малък хотел” и „мениджър на малък ресторант” е вторият ключов продукт от работата по проекта. Двете рамки също вече са публикувани на сайта и показват в детайли знанията, уменията и компетенциите, които трябва да притежават съвременните мениджъри, за да ръководят успешно хотелите и ресторантите си, съобразно всички новости на пазара, в зависимост от нуждите и очакванията на икономиката, новите изисквания и очаквания на клиентите, конкуренцията и всички нови предизвикателства, пред които са изправени.

„Информационно-образователен наръчник за социално-отговорно управление на малки хотели и ресторанти” е следващият основен продукт. Наръчникът е в процес на разработване  и трябва да бъде готов през август 2015 г. Той ще покаже на мениджърите как, преследвайки печалбата и просперитета на собствения си хотел/ресторант, могат да вземат отговорни решения и спрямо обществото в лицето на  служители, клиенти, партноьори и доставчици, хората, природата и цялата обкръжаваща ги среда.

Интерактивна карта на уменията ще показва нагледно - със снимков материал и клипове, ситуации от професионалната среда и съответните знания, умения и компетенции, които мениджърите трябва да приложат за успешно управление на бизнеса си.

Крайните продукти на проекта имат за цел да улеснят неформалното учене на работното място и да предоставят леснодостъпна и качествена информация за учене през целия живот.


В съответствие с плана за разпространение и популяризиране на резултатите от работата на страните-партньори и крайните продукти по проекта, в Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена от новата учебна 2015/2016 г. ще бъде включен за изучаване нов курс – „Тренингов курс по корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството“. Той ще запознава студентите с практическата същност и ползите от прилагането на принципите на корпоративна социална отговорност /КСО/ в управлението на хотелиерството и ресторантьорството, ще предоставя информация за различните дейности и инициативи, пряко свързани с прилагането на КСО и ще покаже защо е важно тя да се прилага.

Повече информация за проекта, партньорите и продуктите можете да намерите на сайта на проекта: http://responsalliance.eu/bg