отпечатай

ЦЕНТЪР “БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА”

Директор: проф. д-р Тома Томов
НБУ, корпус 2, стая 114, тел. 8110 594
e-mail: tntomov@gmail.com


Програмен директор:

Ас. д-р Румен Петров
Корпус 2 / офис 114, тел: 8 110 594, 0887 49 44 17
Приемно време:
Вторник – 13.00 – 14.30 ч.
Сряда – 13.00 – 14.30 ч.
Четвъртък – 13.00 – 14.30 ч. – корпус 2, офис 114, НБУ

Център “Български институт за отношения между хората” участва в развитието и изучава областта на човешкото поведение в отношенията между хората в контекста на съвременното социално развитие в България. Центърът обобщава опита от създаването на нови практики в курсове и програми. Научната парадигма, в която се изучава човека, е отношенческата. Тя изучава процесите на взаимодействие между индивидите, техните преживявания и емоции в хода на социалното им участие, динамиката на развитие и функциониране на човешките групи – семейства, организации, общности.

Развитието на отношенческата парадигма в България е свързано с бързо нарастващата потребност от развитието на социални услуги, консултиране и терапия като част от изграждащото се гражданско общество. Новоприетите Закон за закрила на детето и Национална програма за реформа на психично-здравното обслужване потвърждават ангажираността на държавата в развитието на този тип услуги и създават пазар за реализацията им. Професионалното оказване на услуги в областта на социалните дейности, психотерапията и психосоциалната рехабилитация и индивидулното и организационно консултиране, се базира върху методи, с които работят психодинамичните школи – школата на обектните отношения, школата на груповите отношения, и др.

Център “БИОХ” избира да насочи своята изследователска и обучителна дейност в областта на психичното здраве. Това е свързано с няколко фактора: приетата Национална програма за реформа в психиатрията се базира до голяма степен върху отношенческата парадигма, което прави възможна ролята на Център “БИОХ” в реформата като изследователско и обучително звено: създаването на онви служби в общността разкрива специфични области на некомпетентност, за които Център “БИОХ” има ресурс да развие обучение; Център “БИОХ” има широка мрежа от контакти с международната общност на реформаторите в психиатрията и международен престиж като обучителна институция в тази област.

Център “БИОХ” изпълнява мисията си като участва в създаване на практика на психичноздравни и консултативни услуги в общността в България и други страни от Източна Европа и Балканите, изучава своя и на други институции опит и го трансформира в адекватно на контекста обучение. Подобна задача изисква гъвкавост, отвореност към промени, чувствителност към пазара на услуги и на обучение. За да изпълни задачата си, Център “БИОХ” избира да изгради себе си като предприемаческа организация.

В българската култура предприемачеството и академизмът се мислят като противоположности. Център “БИОХ” смята, че те не са несъвместими, напротив, вярва, че удачното им съвместяване е залог за успех и просперитет на една образователна институция в пазарна среда.

Целта е обучението да се обвърже с изследователската и проектно-предприемаческата активност на института. Осигуряването на високо качество на обучението е решаващо условие за просперитета на Център “БИОХ”, защото позволява разгръщане на проектната дейност и развиването на нови пазарни ниши.

Център “БИОХ” е разработил и осигурява две магистърски програми – “Клинична социална работа” и “Семейно консултиране”. Всяка от програмите е свързана с поне една обучителна институция с международен престиж в дадената област – Смит колеж в Бостън, университета в Льовен, Белгия, Института по фамилна терапия в Лондон.

Във връзка с необходимостта от обучение чрез супервизия на клинична практика като един от основните методи на Център “БИОХ” се договарят места за студентите в няколко клинични бази.

Център “БИОХ” е в процес на изграждане на международна обучителна институция – Академия за психично здраве, която цели да обедини усилията на преподаватели в областта на психичното здраве от Централна и Източна Европа.

Проектите на Център “БИОХ” са свързани с обучение на професионалисти в областта на психичното здраве, консултиране и развитие на служби в ощността в страни от Източна Европа и бившия Съветски съюз. Те се финансират от международни източници. Основен партньор в тези проекти е фондация “Женевска инициатива за психиатрия” със седалище в Холандия.

Сред големите изследователски проекти на Център “БИОХ” са:
•    Изследователска дейност
•  Европейско изследване “Лечение на психичните заболявания и личностовите разстройства в европейската система на затворите – нужди, програми и резултати”
•  Детско и юношеско психично здраве в разширяващия се Европейски съюз. Развитие на ефективни политики и практики: Анализ.
•    Community action programm on vocational training. Procedure B.
•    Сътрудничество и уязвимост – докторска дисертация
•    Организационна култура и либерално обучение – докторска дисертация
•   Университетското образование и културата на социално участие в България – докторска дисертация