отпечатай

Департамент Публична администрация


Ръководител на департамент:

доц. д-р Георги Пеев
корпус 2, офис 211, тел.: 8110 281, 8110 381
е-mail: gpeev@nbu.bg

Департаментът по публична администрация (ДПА) започва съществуването си през 1992 г. като един от първите пет депертамента, основани от Нов български университет. Департаментът е инициатор на обучението по публична администрация в България. Той създава първата българска образователна програма по публична администрация с подкрепата и на чуждестранни експерти, първоначално за магистърско ниво. Магистърската програма по публична администрация е рецензирана от проф. д.р Рандал Бейкър – директор на международни програми, Училище по обществени науки и опазване на околната среда към Университета на щата Индиана, САЩ, и от д-р Джеймс Оуен – Университет на щата Индиана (филиал гр. Форт Уейн), САЩ. През 1994 г. департаментът разработва и бакалавърска програма по публична администрация.

Департаментът е един от основателите и член на Мрежата от институти и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee). В изданията на NISPAcee се публикуват статии и доклади на преподавателите, участвали в семинарите и конференциите на мрежата. От началото на 1997 г. департаментът е приет за Национална секция за България на Международния институт по административни науки (Брюксел, Белгия).

От юли 1997 г. департаментът по публична администрация е преобразуван в Център по публична администрация (ЦПА). Образователната философия на центъра е насочена към осигуряване и подкрепа на нетрадиционни методи за обучение, чрез активно студентско участие в образователния процес. Студентите по публична администрация провеждат практически стажове по време на обучението си, включително и в администрацията на ЦПА и НБУ. Приоритети в дейността на ЦПА са осигуряването на продължително и устойчиво академично и професионално сътрудничество с гражданите и обществените институции в страната, за да се отчитат промените на публичните потребности и изисквания; създаването на мрежа, обединяваща институти, училища и центрове, предлагащи обучение по публична администрация в България, и свързването й със съществуващите вече международни мрежи в тази област, и по-специално с тези от региона на Балканския полуостров, за да организира ефективно учебния процес.

Центърът организира семинари за обучение на държавни служители; разработва материали и курсове за дистанционно обучение, включително с подкрепата на Open University и други западноевропейски или американски университети; сътрудничи си с чуждестранни партньори, с централни държавни институции, местни власти, партии, коалиции и групи, неправителствени организации, ангажира се с експертно участие по проекти и програми на държавната и местна власт, включва студентите в научноизследователската дейност.

Центърът подкрепя българското правителство в организацията на устойчива национална система за обучение, образование и квалификация на администратори в публичната сфера.

От ноември 2012 г. ЦПА отново стана департамент "Публична администрация".