отпечатай

АРХЕОЛОГИЯ НА ВЛАСТТА. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ДИАЛОЗИ

Конференция

28.11.2014 г., 09:00 часа - 29.11.2014 г., 19:00 часа

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Археология“

Целта на конференцията е представители на различни хуманитарни и социални науки да дискутират по въпросите на властта. За тази цел в понятието „археология“ се влага по-широк смисъл, който се доближава до начина, по който го използват Тукидид и Мишел Фуко, обозначавайки диахронното разглеждане на явленията.

Основните тематични направления на конференцията са:
- Форми и видове власт.
- Институции, изградени от властта и пораждащи власт.
- Власт и асиметрични отношения (сила, принуда, манипулация).
- Дискретна власт, която не е пряко свързана с контрол и доминиране.
- Идеология и власт.
- Власт и ресурси (материални и нематериални).
- Реакции срещу властта.
- Информация и власт.
- Власт и промяна.


Краен срок: 19 декември 2014 г.