отпечатай

Департамент Англицистика


Ръководител:

доц. д-р Борис Наймушин
корпус 2, стая 312, тел: 8110 320
е-mail: bnaimushin@nbu.bg


Секретар:
Мария Джоганска
е-mail: mdjoganska@nbu.bg

Програмен директор:
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева
корпус 2 / офис 312, тел. 8110 320
е-mail: mhadjikoteva@nbu.bg

Приемно време:
Понеделник: 14.30 – 16.30 ч.
Вторник:  12.00 – 14.00 ч.
Сряда: 14:30 - 16:30 ч.


Департамент „Англицистика” в настоящия си вид и състав е създаден с решение на АС на НБУ от 20.02.2012 г

Научноизследователската дейност на департамент “Англицистика” е съсредоточена върху теоретичните и приложни аспекти на общото и съпоставително езикознание, теорията и практиката на превода, англоезичната литература, методиката на чуждоезиковото обучение и използването на информационните и комуникационните технологии в преподаването и обучението по чужд език. Департаментът разработва учебни материали по чуждоезиково обучение, стандартите за оценяване на подготовката на учители по чужд език.

Департаментът предлага бакалавърска програма “Англицистика”, майнър програми „Англицистика” и „Англицистика-превод“, магистърски програми “Американистика и британистика. Сравнителни изследвания” (на английски език), докторска програма “Американистика” (на английски език). Съвместно с Департамент „Германистика и романистика” предлага майнър програма „Преподавател по чужд език”,, магистърски програми “Лингводидактика” и “Писмен и устен превод”; докторски програми “Методика на обучението по съвременни езици”, “Филология (Чужди езици)”.

Преподаватели на департамента осъществяват обучение по английски език на студенти и докторанти в НБУ, както и на външни потребители. Департаментът има и функции на методически център за изготвяне на програми за обучение по английски език, за повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение и въвеждане на съвременни методи на преподаване.

Издава годишник на департамента, в който се включват статии на преподаватели от департаментите “Англицистика” и “ Романистика и германистика”, както и на докторанти, магистри и студенти от програмите, разработени от департаментите.

Квалификационният семинар “Англицистика и американистика” към департамента провежда редовно семинарни сбирки. Те се водят както от преподаватели от университета, така и гост-лектори от страната и чужбина.

Организират се и съвместни семинарни сбирки с департамент “Романистика и германистика”, както и с други департаменти и вътрешноуниверситетски структури на НБУ.

Редовно се провеждат сбирки на докторантския семинар „Съвременни концепции за учене и преподаване на чужд език” към ДП „Методика на обучението по съвременни езици”, съвместно с департамент “Романистика и германистика”. От 2013 г. Департаментът е съорганизатор на международната научноизследователска конференция за докторанти в областта на методиката на обучението по съвременни езици.

Департаментът организира ежегодна Зимна школа по проблемите на обучението и общото образование по чужд език.

Департаментът има сключени договори с редица професионални училища и колежи за осигуряване на учебни практики и стажове по преподаване на чужд език на студентите от БП “Англицистика“.

От началото на академичната 2009/2010 г. в НБУ функционира модерна зала за обучение по устен превод (зала 401, корпус 2) с две двойни кабини и 16 делегатски места.

Департаментът има рамкови договори с редица вузове:

     
- Башкирски държавен педагогически университет
- Томски държавен университет
- Пермски национален изследователски политехнически университет
- Пятигорски държавен лингвистичен университет
- Набережночелнински институт за социално-педагогическите технологии и ресурси.
- Тюменски държавен университет
- Московски градски педагогически университет

Департаментът работи по проекти Еразъм с университети в Полша, Италия, Турция, развива активни връзки с културните центрове на Великобритания, САЩ, Русия и Полша в София.

От пролетния семестър на 2011/2012 учебна година към ДП „Англицистика“ функционира виртуална изследователска "Лаборатория за езикови технологии" (ЛЕТ). В сътрудничество с Департамент „Информатика” беше актуализиран съществуващият софтуер за сегментиране и индексиране на електронни документи и за лематизация. От 2012 г. започна въвеждането на документи с цел създаването на електронен архив на НБУ. Планира се архивът да бъде многоезичен и да се доизгражда в сътрудничество с други департаменти на НБУ.
 

Постигнато е споразумение с Фондация „За нашите деца” за осигуряване на стажове по писмен и устен превод за студенти от МП «Писмен и устен превод» с координатор доц. д-р Борис Наймушин.

Постигнато е споразумение с преводаческа агенция „Софита“ за осигуряване на стажове по компютърно подпомогнат превод за студенти от БП „Англицистика“ и МП «Писмен и устен превод» с координатор доц. д-р Мария Стамболиева.

Постигнато е споразумение с Британски съвет (България) за участие на студенти от преподавателските модули на бакалавърската и магистърската програми в асистентски стажове по линия на програмата “Teaching Assistants programme for Young Learners” на Британски съвет, България.

Сключени са договори с елитни софийски училища за провеждане на педагогическа практика и стаж на студентите от БП "Англицистика":

- Първа английска езикова гимназия
- 81 СОУ “Виктор Юго”
- 127 СОУ “Иван Денкуглу”
- 125 СОУ “Проф. Боян Пенев”
- ПЧАЕГ “Уилиям Шекспир”

Към ЦОР студенти от МП “Лингводидактика” предлагат опреснителни курсове по чужд език за преподаватели и служители от администрацията.

Преподаватели и студенти от програмите на департамента осъществяват писмени и устни преводи за нуждите на НБУ, в това число при провеждане на лекции и семинари с международно участие.

Преподаватели от ДП участват като експерти в реализирането на редица международни проекти.

Голяма част от преподавателите членуват в национални и/или международни професионални организации като, например, Българската асоциация на преподавателите по английски език БАПА.

През 2011 г. с голям успех беше проведен Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език по проект, финансиран от фонда за стратегическо развитие на НБУ, с ръководител доц. д-р М. Стамболиева.