отпечатай

Департамент “Право”

Ръководител:
проф. д-р Благой Видин
корпус 1, офис 410, тел.: 8110 410
e-mail: bvidin@nbu.bg

Секретар:
Нина Симеонова
e-mail: nsimeonova@nbu.bg
 

Програмен съвет:

ДИРЕКТОР

доц. д-р Веселина Манева
Корпус 1 / офис 412, тел: 8 110 452
e-mail: veselinamaneva@mail.bg

Приемно време:
Сряда: 14.30 - 16.30 часа
Четвъртък: 14.30 - 16.30 часа

ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

Гл. ас. д-р Цветалина Петкова
Корпус 1 / офис 412, тел: 8 110 452
e-mail: cpetkova@nbu.bg

Приемно време:

Вторник 10.00 – 13.00 часа
Четвъртък 10.00 – 13.00 часа


Гл. ас. д-р Силвия Цонева
Корпус 1 / офис 412, тел: 8 110 452
e-mail: stsoneva@nbu.bg

Приемно време:
Понеделник 9.00 – 12.00 часа
Петък  09.00 – 12.00 часа


Д-р Деница Топчийска
Корпус 1 / офис 412, тел: 8 110 452
e-mail: denitza.t@gmail.com

Приемно време:
Петък - 13.00 – 16.00 часа
Събота - 13.00 – 16.00 часа


Димитър Стоянов

Корпус 1 / офис 412, тел.: 8 110 452
e-mail: dimitar.stoyanov@mail.ru

Приемно време:

Вторник: 15:00 – 18:00 часа
Петък: 15:00 – 18:00 часа

Департамент „Право“ съществува от основаването на Нов български университет през 1991 г. Студентите се обучават в магистърска програма „Право”, съобразена с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”. Обучението на студентите по специалност „Право“ завършва с полагане на държавни изпити /писмен и устен/.

Приложения към държавните изпити:

ПРОЦЕДУРА по допускане и явяване на държавен изпит

КОНСПЕКТ за държавния изпит по Гражданскоправни науки

КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки

КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки

ГРАФИК  държавни  изпити


Департамент „Право“ има програмна акредитация за специалност „Право” по образователно-квалификационната степен „магистър”  от 10.06.2004 г. с Протокол № 20   и последвана с Протокол № 24  от 16.07.2010 г. на Националната агенция по оценяване и акредитация /НАОА/.

Департамент „Право“ има програмна акредитация за обучение на  докторанти по научните специалности  05.05.08. Гражданско и семейно право и 05.05.16. Наказателно право, Протокол № 24  от 16 юли 2010 г. на НАОА.

Академичният състав на  департамент „Право“ се състои от  30 високо квалифицирани и утвърдени в теорията и практиката специалисти, които активно участват в научно-изследователски обмен с наши и чужди университети.

По предложение на департамента  званието „doctor honoris causa на НБУ” е присъдено на:
•     проф. Алфред Е. Келерман -   генерален секретар на Т.М.С. Асер институт – Институт по частно право и по международно публично право, международен търговски арбитраж и право на ЕС; независим академичен и междууниверситетски институт, в който участват всички юридически факултети в Нидерландия. Създаден е в Хага през 1965 г.
•    проф. д-р Инголф Пернис – декан на правния факултет на Университет „Хумболт” - Берлин.

В департамент „Право“ са създаден Студентски правен клуб. Дейността му е свързана с организиране на публични лекции, семинари и конференции, посветени на актуални проблеми на нормотворчеството и правоприлагането, които целят да повишат правната култура и практическите умения на студентите.

Департаментът е работил по редица международни и изследователски проекти:
• Проект „КАТЕДРА ЖАН МОНЕ”, Ref. C02/0066 – „European Integration”, Договор между НБУ и Европейската комисия No. 2002-4299/001 – 001 JMO;
• Двустранно споразумение по Програма „Еразмус”, свързано с установяване на сътрудничество и обмен на студенти между НБУ и Университета в гр. Кьолн, Германия;
• Специализиран езиков семинар, Брюксел, Европейски парламент;
• Четвърто регионално състезание по Международно хуманитарно право „Фридрих Борн” -  Варшава, Полша;
• Състезание по Международно хуманитарно право в Сараево;
• Международно състезание по международна търговска право international commervial  arbitration moot, април 2014, Виена – Австрия
• International Commercial Mediation Competition – Състезание по международна търговска медиация, Париж, Франция
• Състезание по международно право PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION
• Проект Наказателна отговорност на юридическите лица, участие като индивидуален експерт и единен контрактор за България (май-юни 2011 г.), проф. д-р Румен Владимиров
• Изследователски проект „Изграждане на национални правни системи в пост-отоманска Югоизточна Европа. Деконструкция, формиране и трансфер на нормативност”.
• Участие с доклади в международни конференции, Национална студентска научна сесия и др.

Научно-изследователската дейност на преподавателите и студентите  намира отражение от 1996 г. в Академичното списание „Правен преглед“, а от 2005 г. в   електронното списание LAW JOURNAL OF NBU, а от 2012 г. „Годишник“. Департаментът издаде „Юридически сборник“ през 2006 г.посветен на 15-годишния  юбилей и през 2011 г. - посветен на 20-годишния юбилей  на НБУ и програма „Право“.

Научноизследователската дейност на департамент "Право" е съсредоточена върху участието в съвременната национална и международна правна система, разработването на изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

От 2001 г. студентите, под ръководството на преподавателите се обединяват около актуална юридическа тематика, като  подготвят доклади, които представят  на студентски семинар, а най-добрите от тях се публикуват в електронното списание LAW JOURNAL OF NBU.

Департамент „Право“  провежда множество събития, свързани с обучението по Право, реформите в юридическото образование, присъединяването на България към Европейския съюз. Организира юридически семинари, международни научни симпозиуми, публични лекции на бележити юристи, както и симулирани съдебни заседания с участието на студентите.