отпечатай

Проект „Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „Наука-бизнес””

Проект „Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „Наука-бизнес”” на Министерството на образованието и науката.
Проектът „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.
Проектът се стреми да постигне и следните специфични цели:
1. Подобряване на комуникацията „наука–бизнес” чрез създаване контакти между секторите и реализиране на „борси” за научни идеи и за нужди на бизнеса;
2. Популяризация на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса;
3. Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговарят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.
Повече информация за проекта може да бъде намерена на адрес: http://s2b.mon.bg/