отпечатай

Департамент “Нова българистика”


Ръководител:

доц. д-р Пламен Дойнов
корпус 1, стая 112, тел.: 8110 112, 8110 132
e-mail: pdojnov@nbu.bg

Секретар:
Елица Узунова
e-mail: euzunova@nbu.bg

Програмен директор:
доц. д-р Морис Фадел
корпус 1, стая 112, тел.: 8110 112, 8110 132
e-mail: mfadel@nbu.bg

Приемно време:
Вторник: 14.00 – 16.00 ч.
Сряда: 14.00 – 16.00 ч.
Четвъртък:  14.00 – 16.00 ч.


Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична култура и литература, Философия. (условията вижте тук).

Департамент “Нова българистика” е учреден през 1994 г. с първи ръководител доц. д-р Александър Кьосев. В периода 1998-2010 ръководител на департамента е проф. Михаил Неделчев, през 2010-2012 - проф. Мони Алмалех, д.н., а от май 2012 г. - доц. д-р Пламен Дойнов

Стратегии. За разлика от някои научни направления, които въвеждат изцяло иновативни, интердисциплинарни научни направления и се борят за тяхното утвърждаване, департамент „Нова българистика” беше поставен пред обратното предизвикателство. Пред него стоеше задачата да обнови методологически и тематично една традиционна специалност, каквато е българската филология, да я отвори към едно по-широко социокултурно изследователско поле, както и към новите динамики в образователната сфера. Една от стратегиите на Департамента е да въвлича живата, актуална литература в цялостния си изследователски и образователен проект. Това става както чрез работата на писателите и поетите, членове на Департамента, така и чрез други действащи, популярни днес, български писатели, които редовно изнасят лекции, правят беседи със студентите и литературни четения – всичко това под мотото “Писателите в Университета”. В тази връзка се правят юбилейни конференции за знакови живи автори на българската литература.

Програми, които предлага департаментът: бакалавърска „Български език и литература”; магистърски: „Творческо писане”; „Литература, книгоиздаване, медии”; докторска „Теория и история на литературата”.

Динамични учебни форми. Департаментът и университетът дават възможност за интензивно учене, така че човек с дарби да може да завърши по индивидуален план за две години вместо за четири.
- Постоянно действащ „Литературен семинар”
- Учебно практически и изследователски звена - Литературноисторическа школа; Академичен център за православна култура и литература; Нова академия на словесните изкуства с училище по творческо писане
- Лятна школа по творческо писане, с майсторски класове по поезия и проза и клас по критика и публицистика
- Образователни пътувания, в които обикновено се включват и изследователи от други департаменти на НБУ.

Колективните изследователски проекти на „Нова българистика” са “Годините на литературата”, „Литературата на НРБ: история и теория”; “Личности”, “Червено на бяло: Литературен архив на НРБ”, материализирани в публикувани сборници.

Преподавателите от Департамента са автори и на редица авторски изследвания, монографии, сборници със статии с влияние в литературоведския и изобщо в хуманитарния контекст у нас; двама от тях са главни редактори на основните периодични издания на НБУ - списанието за университетска култура “Следва” и на вестника на НБУ “Университетски дневник”. Творчеството на проф. Мони Алмалех, д.н. се простира в широк спектър – езиковедски, лингвокултурологични, семиотични, библейски и херменевтични изследвания; изследвания върху български и други индоевропейски езици, иврит.

Партньори. Департаментът работи със Солунския университет „Аристотел” по международна мобилност, програма „Еразъм”. „Нова българистика” има добро академично сътрудничество с Института за литература (БАН), със съответните звена във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски” (Благоевград), СУ „Св. Климент Охридски”, Регионална библиотека „П.К. Яворов” (Бургас), Сдружение на български писатели. Ежегодно Департаментът има свои акции на Празниците на изкуствата „Аполония”.

Преподавателите и студентите към департамента печелят признанието на различни авторитетни форуми и институции и са носители на множество награди.

Резултати. Обучението в програмите гарантира отлично говорене и писане на български език, както и повишаване на ефективността при четене.