отпечатай

Департамент “Природни науки”

Ръководител:
и.д. гл. ас. д-р Ралица Берберова
корпус 1, офис 310Б, тел.: 8110310, 8110 626
e-mail: rberberova@nbu.bg

Секретар:
Мария Джоганска
корпус 2, офис 606, тел.: 8110 626, 8110606
e-mail: mdjoganska@nbu.bg
Приемно време на програмните консултанти и щатните преподаватели

Департамент „Природни науки” е създаден през 2012 г. Новосъздаденият департамент включва членове на съществуващите преди това департаменти „Науки за Земята и околната среда” (създаден през 1996 г.) и „Медикобиологични науки” (създаден през 1994 г.).

Департаментът развива научна дейност в областите: геология (ротационна геодинамика, хидрология и хидрогеология, минералогия и кристалография, гемология), екология и опазване на околна среда (оценка на риска от природни катастрофи, качество на живот, опазване на природни ресурси, алтернативни и възобновяеми енергийни източници, екологичен мениджмънт), биология (качество на храните), физика (астрономия, нови материали), алтернативен туризъм.  Научните контакти на департамента са с Университета в Улм, Фрайбергската академия на науките, Австралийския национален университет, Университета в Нант, Аристотеловия университет в Солун, Университета на Авейро, Университета на Азорския автономен район, Институт за космически изследвания и технологии на БАН, Централната лаборатория по ветеринарно-санитарен контрол и екология, Асоциацията на българските градове и региони, Института за местно и регионално развитие и др.

В областта на науките за Земята департаментът е организатор на ежегодни летни школи за оценка на околната среда по компоненти и изложби на скъпоценни камъни и гемоложки образци с участието на студенти. Департаментът е реализирал множество научноизследователски и приложни проекти с външно финансиране. Преподаватели от департамента са участвали в съфинансирани от НБУ експедиции на остров Ливингстон (Антарктида) и Азорските острови за научни изследвания. Организираните експедиции в Родопите и Странджа, свързани с различни проучвания в областта на геологията, гемологията и природните феномени довеждат до откриването на диаманти край с. Светулка, събитие, отбелязано от редица световни медии, а новооткритият край Кръстова гора ювелирно-декоративен камък е наречен от откривателите си  - НюБУлит на името на НБУ. Друга научна сензация е откриването  на  шмиргели в Странджа. Подобни находища са известни единствено на територията на Гърция, Турция и САЩ.
В научноизследователските проекти с биологична насоченост, финансирани от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Немската служба за академичен обмен (DAAD), NATO; Саксонското министерство за наука и изкуство, Немското министерство за образование и наука (BMBF) участват и студенти. Екипът от студенти и преподаватели ежегодно представя научни резултати на редица авторитетни национални и международни научни конференции като FEBS конгреси, ISME – конференции, Балкански конгреси и др.  Преподавателският екип си сътрудничи с университети и научно-изследователски институти от Германия, Франция, Португалия и др.

Към департамента има създадени постоянни семинари “TERRA nostra” и “TERRA nostra-junior” за представяне на последните научни постижения на преподаватели и студенти от програмите. Ежегодно се провежда международна научна конференция “Екологизация”, организирана за първи път през 2009 г. През 2013 г. за първи път се организира национална научна конференция „Храни”.

Департаментът е разработил и научно ръководи бакалавърските  програми “Екология и опазване на околна среда”, ”БП „Биология – обща и приложна”, „Екология и управление на околната среда” (съвместно с Центъра по публична администрация), ”Науки за Земята”, ”Науки за Земята и алтернативни енергии; магистърските програми “Международен алтернативен туризъм”, ”Екология и устойчиво развитие”, „Геотехника и възобновяеми енергийни източници”, „Гемология и дизайн на бижута (съвместно с департамент „Изящни изкуства”)”, ”Аерокосмически методи в екологията” и “Екомениджмънт” (съвместно с департамент “Икономика и бизнес администрация”). Преподавателският екип има дългогодишен опит и в дистанционното обучение – програмите освен в редовно, се предлагат и в дистанционна форма на обучение. Програмите са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация.
Департаментът има сключени договори по програма „Еразъм” за обмен на преподаватели и студенти.

Учебно-практическите и изследователските звена - Лаборията по природни бедствия и рискове, Лабораторията по гемология, Лаборатория по Биология и Лаборатория по Химия, академично се управляват от департамента.