отпечатай

Здравеопазване и социална работа

Ръководител:
проф. д-р Виолета Боянова
тел.: 02/ 81 10 683, 8110 588
е-mail: vboyanova@nbu.bg

Секретар-специалист:
Милена Здравкова
e-mail: mzdravkova@nbu.bg


Департамент „Здравеопазване и социална работа„ е  учреден през 2012 година с няколко функциониращи магистърски  и стартиращи нови бакалавърски  програми.

В момента департаментът предлага две бакалавърски програми, две minor програми и  пет магистърски програми:

 
Департамент „Здравеопазване и социална работа“ поддържа договори за студентска мобилност по програма Еразъм  с Франция, Португалия и Румъния.

Научноизследователската дейност на департамента е насочена в направленията Нарушения на детското развитие, Комуникативни нарушения  при деца и възрастни, Човешки отношения, Деинстутионализация и интеграция на деца, Телемедицина;  Невробиология, Логопедия и изследване на речевата патология. Визията за развитие на всеки от членовете на Департамента е илюстрирана схемата, а планираните нови програми са представени тук.

Научноизследователските проекти са финансирани от: Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН),  Програма Еразъм, Оперативна програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси“.

Екипът на департамента ежегодно участва в множество национални и международни научни конференции и организира национални и международни  прояви с научно-приложен характер.
Към Департамента функционира и Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст. В Центъра се  осъществяват три основни  дейности:
  • терапия на  нарушения в детското развитие- комуникативни, емоционални и поведенчески;
  • практически обучение на студентите по логопедия;
  • теренна изследователска  работа.