отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “ИСТОРИЯ”


Ръководител:

доц. д-р Лъчезар Стоянов
корпус 2, стая 206, тел.: 8110 276
e-mail: lstoianov@nbu.bg

Секретар-специалист:
Мариана Стоянова
e-mail: mbstoianova@nbu.bg 
 

Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Artes Liberales, Антропология, Археология, Българистика, Древна Балканистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История, Книгоиздаване и печат, Философия (условията вижте тук).

Акцентът в изследователската дейност на департамент “История” е върху българската и балканската история, културата и изкуството от Средновековието да наши дни, изворознанието и историографията.

Сред приоритетите на департамента е работата по алтернативни изследвания и изучаването на българската, балканската и световната история и като тематика, и като методологически подход в преподаването по история.
Научноизследователската дейност е насочена в проблематика, която е слабо или почти неизследвана: Генезис и актуални проблеми на националните взаимоотношения на Балканите. Нации и граници на Балканите; Българският парламентаризъм 1879-1944 г. и проучване върху европейската история през ХVІІІ-ХІХ в.; История на институциите, история на социалните и политически идеи
Религиозните общности в държавната политика и междудържавните отношения (от Средновековието до наши дни); България в контекста на развитието на Европа в ново и най-ново време; История на международните отношения и дипломация. 

Особен акцент се поставя на темите “Българското общество и българската тоталитарна държава – документи и изследване” и “Българската тоталитарна държава – власт и институции”.

Департамент “История” провежда постоянен тематичен семинар на тема “История и съвременност”, както и годишни национални конференции под наслов “Историята, като наука, образование и професия” с участието на учени и преподаватели от различни университети и институции, а също така и с участие на студенти.

За да предизвика интереса на новите поколения към опознаване на миналото, ежегодно департамент “История” организира пътуващи семинари в страната и чужбина, с обучение “in situ” - обучение извън аудиториите, с цел ситуирането на историческите събития и факти в тяхната естествена среда.
 
Научноизследователските проекти, по които департамент “История” работи с участието и на студенти, са: “Извори за българската история”; “Каталог на архивни документи – “Тоталитарната държава в България 1944-1989 г.”; “Българското общество през втората половина на ХХ век; “Средновековни графити и монограми от църквата “Св. София” в Истанбул”; Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.).