отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “ИНФОРМАТИКА”

Ръководител:
доц. д-р Петя Асенова
корпус 2, стая 611, тел.: 8110 631
е-mail: pasenova@nbu.bg

Приемно време:
вторник – 14:30 – 16:30 ч.
Четвъртък – 08:00 – 09:30
Четвъртък – 11:30 - 12:00 ч.

Зам.-ръководител:
Директор на програмен съвет:
гл. ас. д-р Стоян Боев
корпус 2, стая 611, тел.: 8110 611
e-mail: stoyan@nbu.bg

Приемно време:
вторник – 14:00 – 16:00 ч.
четвъртък – 14:00 – 16:00 ч.

Секретар:
Таня Долдурова
корпус 2, стая 611, тел.: 8110 611
e-mail: tdoldurova@nbu.bg
 


Програмни консултанти:

гл. ас. д-р Десислава Георгиева
бакалавърска програма „Информатика“
Корпус 2 / офис 610, тел. 8110 619
е-mail: dvelcheva@nbu.bg

Приемно време:
понеделник – 09:00 – 12:00 ч.
сряда – 14:30 – 16:30 ч.
четвъртък – 11:00 – 12:00 ч.


Assist. Prof. Yoanna Minkova   
Network Technologies
гл. ас.  д-р Йоана Минкова
бакалавърска програма „Мрежови технологии“ (на английски език)
Корпус 2 / офис 610, тел. 8110 610
е-mail: yminkova@nbu.bg
 
Приемно време:
Thuesday /вторник – 13:00 – 15:00 ч.
Wednesday /сряда – 13:00 – 15:00 ч.
Thursday /четвъртък – 16:00 – 18:00 ч.


гл. ас. д-р Марияна Райкова
бакалавърска програма „Информационни технологии“
корпус 2 / офис 610, тел. 8110 619
е-mail: mariana_sokolova@yahoo.com

Приемно време:
сряда – 09:00 – 13:00 ч.
четвъртък – 11:00 – 13:00 ч.


гл. ас. д-р Мария Георгиева
бакалавърска програма „Мултимедия и компютърна графика“
магистърска програма „Мултимедия и компютърна анимация“
корпус 2 / офис 610, тел. 8110 610
е-mail: m.georgieva@nbu.bg

Приемно време:
вторник – 09:00 – 11:00 ч.
четвъртък – 09:00 – 11:00ч.
петък – 13:00 – 15:00

гл. ас. д-р Валентина Иванова
магистърска програма „Софтуерни технологии в Интернет“
магистърска програма „Управление на проекти по информационни технологии“

Корпус 2 / офис 610, тел. 8110 619
е-mail: v.ivanova@gmail.com

Приемно време:
понеделник – 08:30 – 09:30 ч.
понеделник – 11:30 – 12:30 ч.
вторник – 10:30 – 12:30 ч.
четвъртък – 09:00 – 11:00 ч.

Членовете на департамента развиват научна дейност в областите алгебра и теория на числата; информатика; автоматизация на области от нематериалната сфера; методика на обучението по информатика; диференциални уравнения; приложна геометрия и инженерна графика; изследване на операциите; когнитивна лингвистика; системи за автоматизирано проектиране и автоматизация на инженерния труд; автоматика, изчислителна техника и системи за управление; компютърни системи, комплекси и мрежи; автоматизация на инженерния труд - системи за автоматизирано проектиране.

Департаментът провежда регулярен научен семинар, както и ежегодна международна конференция.

Има сключени договори за съвместна дейност с университети в Германия, Финландия, Франция, Белгия, САЩ и други страни.

Департаментът предлага обучение в акредитираните по професионално направление “Информатика и компютърни науки”  бакалавърски програми “Информатика”, “Мрежови технологии” (на английски език), “Мултимедия и компютърна графика”, "Информационни технологии"; магистърски програми “Софтуерни технологии в Интернет”, “Мултимедия и компютърна анимация”, “Управление на проекти по информационни технологии”, “Вградени системи” (на английски език), "Приложна статистика" и докторска програма “Теоретична информатика”.

Работи на студенти от бакалавърската програма "Мултимедия и компютърна графика" и магистърската програма "Мултимедия и компютърна анимация" могат да се видят във Виртуалната галерия 3D.