отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “АРХЕОЛОГИЯ”


Ръководител:

и. д. гл.ас. д-р Боян Думанов
корпус 2, стая 219, тел.: 8110 289
e-mail: bdumanov@nbu.bg

Секретар-специалист:
Ирена Димитрова
e-mail: idimitrova@nbu.bg
 

Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична култура и литература, Философия. (условията вижте тук).


Департамент “Археология” е образователно и научноизследователско звено на НБУ, с основна цел създаването на образователни програми по археология, отговарящи на европейските стандарти, развитието на археологията като мултидисциплинарна наука и интегрирането на паметниците на културно-историческото наследство в процеса на формиране на гражданското общество. Научноизследователската дейност на преподавателите от департамента е свързана с реализацията на проекти и археологически изследвания на територията на България, Турция, Гърция, Румъния и Грузия. Осъществяването на проектите има  високи научни цели, съществено надграждащи съществуващото ниво на проучванията, като паралелно с това се развиват и интердисциплинарното и международното сътрудничество в рамките на академичната общност.   

От 1994 г. департаментът издава „Годишник на департамент Археология – НБУ“, в който се публикуват не само изследванията на преподаватели, а и статии, и студии на студенти и докторанти. През 2004 г. към департамента е създаден постоянен семинар: “Археология: открития и проблеми”, в рамките на който доказани и млади български изследователи от висши училища и научни институти представят най-новите си идеи и разработки, предоставяйки възможност за отворена дискусия.

Студентите от програмите по археология имат възможността да допълват своите теоретични знания чрез практическа работа на изследователските археологически обекти на департамент „Археология“:
„Късноантичен комплекс и раннохристиянски култов център при с. Горно Ново село“ – ръководител: гл.ас. д-р Боян Думанов;
„Елинистическо селище и римски бург при с. Мирково, м. Денината плоча“ – ръководител: гл.ас. д-р Живко Узунов;
Емпориум „Дискодуратере“ – ръководител: гл.ас. д-р Илиян Боянов;
„Средновековен селищен център в м. Градище, общ. Мирково“ – ръководител: гл.ас. д-р Боян Думанов.

В рамките на подписаните договори по програмата Еразъм за обмен с университети във Великобритания, Белгия, Полша, Турция, Румъния и Унгария. преподавателите от департамента изнасят лекции и семинари като гост-лектори, а преподавателите от партньорските университети участват в постоянния семинар на департамента.

ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТА:

Лаборатория по археометрия и експериментална археология.