отпечатай

Проект Студентски стипендии

През академичната 2012/2013 г. НБУ беше за пореден, пети път партньор на Министерството на образованието и науката по проект „Студентски стипендии”, схема BG051РО001/4.2-06, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  2007–2013 г.“ Проектът е в своята трета фаза след приключването на две фази – всяка с  продължителност от 2 учебни години.

През 2013 г. НБУ отчете най-добрите си резултати до момента
– спечелени и предоставени общо 2327 стипендии за висок успех и 753 специални стипендии за студенти, участвали в научни, изследователски и практически разработки или в художествено-творчески дейности.
Общата стойност на преведените стипендии за академичната 2012/2013 г. е 1 541 640 лв. Предвид еднаквия размер на стипендиите за втората (2010-2012 г.) и за третата фаза (2012 – 2014 г.) на проекта това означава повишение с 1/3 или с 33% в сравнение с предходната академична година, когато броят на класиралите се за стипендия студенти на НБУ беше 1523 за висок успех и 466 - за специални стипендии, а общата стойност на преведените за тази цел средства – 1 000 280 лв.

Тези статистически данни очертават две позитивни тенденции:


  1. Все по-сериозно отношение към учебния процес от страна на студентите на университета, тъй като условията за кандидатстване предполагат успешно положени изпити по учебен план със среден успех не по-нисък от добър 4.00;
  2. Повишена инициативност на студентите за включване в допълнителни дейности, свързани с областта на висше образование, в която се обучават (класиралите се за специална стипендия през учебната 2012/2013 г. са с 40% повече в сравнение с тези за предходната учебна година – 2011/2012 г.).

    От гледна точка на реализирането на проекта заслужава да се отбележи успешната екипна работа на служители от различни административни отдели на НБУ, от една страна, и доброто партньорско взаимодействие с представителите на МОН като координатор и водеща организация на проекта – от друга. В хода на изпълнението на проекта беше изградено изключително ползотворно сътрудничество с представители на Студентския съвет, които подпомагаха все по-ефективно и компетентно текущата работа на университетската администрация по проекта.