отпечатай

Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги

На 18 февруари 2013 г. НБУ спечели финансиране по оперативната програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси“ с проекта „Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“.

Основните цели на проекта са:
  • да бъде развита системата за качество в университета,
  • да се създадат обучителни програми за административния персонал и за преподавателите, които извършват и административни дейности,
  • да се разработи електронна система за контрол върху качеството, както и система за електронно управление.

Тези цели ще обхванат задачи, свързани с оптимизиране на досега функциониращата интегрирана информационна система, в която ще се разработят: нови модули за планиране, отчитане и контрол както на обучителния процес и научноизследователската работа, а също и електронна система за документооборот.

Работата по проекта ще засегне и цялостното актуализиране на нормативната уредба на НБУ в съответствие със съвременните изисквания за повишено качество на образователния процес и неговите резултати. В тази дейност от голямо значение ще бъде участието на бизнес средата и на културните институции, които пряко ще участват в работата по проекта.

За академичния и административния състав в НБУ ще бъде разработена и въведена програма за продължаващо обучение, която да способства за поддържането на висока организационна култура, за повишаване на допълнителната квалификация и ключовите компетентности на всички работещи в университета.

Ръководител на проекта е Изпълнителният директор на НБУ г-н Георги Текев;

Координатор е Директорът на Бакалавърски факултет Сава Керелезов;

Ръководител на екипа за развитие на системата за качеството и нормативната база на НБУ е Зам.-ректорът по качеството и акредитацията проф. д-р Христо Тодоров;

Ръководител на екипа за развитие на електронните системи на университета е Зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Марин Маринов;

Ръководителите на екипа за обучение на академичната администрация, служителите и мениджърите са Ректорът доц. д-р Пламен Бочков и Изпълнителният директор г-н Георги Текев.


Новини за проекта:
  1. Проучени са системите за квалификация на персонала във водещи университети като Oxford University, University of Cambridge, Stanford University, Cardiff University и др.
  2. Направено е изследване на нуждите от обучение сред мениджърския, административния и помощния персонал на университета.
  3. Съставена е примерна програма за обучение на администрацията, включваща компетенции, като: умения за работа в екип, общуване с клиенти, управление на времето, езикови и компютърни умения и др.
  4. Разработени са програмни задания за развитие на ИИС и електронен документообород
  5. Набелязани са всички необходими нормативни промени, които ще подобрят системата за управление на качество в НБУ.