отпечатай

Акредитация и дипломиране


Акредитация

 
Студентите, приети в учебни програми на НБУ, имат право на акредитация. Акредитирането се извършва от Комисиите по акредитация към факултетите по следната процедура:
  • Кандидатите заявяват желанието си за акредитация в заявлението си до Ректора за прием след завършена образователно-квалификационна степен или период на обучение в друго висше  училище, като прилагат копие за завършено образование или квалификация или академична справка;
  • Студентите, завършили професионални колежи или специализирани гимназии, могат да акредитират курсове от БП – I част на основание на документи, доказващи придобити знания и умения;
  • Комисията по акредитация към съответния факултет акредитира курсовете след писмено становище на съответния департамент и представя решението си на Ректора.

Подаването на Заявление за акредитация става в: отдел „Студенти“, офис 213, корпус 1.

Неполучилите акредитация студенти могат да се явят на приравнителни изпити след разрешение на Декана на съответния факултет .  

  
Дипломиране

Видът на дипломирането зависи от това какви изисквания е обявила програмата, в която студентът се обучава. Един семестър след семестриалното завършване всеки студент продължава да има статут на студент-дипломант до подготвяне на своето дипломиране, което може да бъде чрез - защита на дипломна работа (теза) или явяване на държавен изпит.

За да се дипломирате, е необходимо:
Да сте изпълнили изцяло условията на програмата – да имате съответния брой кредити, посочен в Каталога на НБУ за учебната година, в която сте започнали обучението си в съответната образователна степен.

Издаване на диплома

След успешно издържан държавен изпит или дипломна защита е необходимо да подадете документи за издаване на диплома в отдел "Студенти” - Корпус 1, стая 212.

Необходими са:

Дипломата ще бъде готова след 4 месеца от датата на подаване на документите. Ако сте приет в НБУ след  учебната 2004/2005 година имате право да получите Европейско дипломно приложение, за което е необходимо да направите  заявка в отдел "Студенти", офис 212, 213.

Връчване на дипломите


Всяка учебна година, по случай 1 ноември, 8 декември, 3 март и 24 май, на тържествена церемония се връчват дипломите на завършващите студенти.

Ако сте възпрепятствани да присъствате на официална церемония, може да получите своята диплома в корпус 1, етаж 2, стая 211, тел.: 8110 251, 8110 255, 8110 284.

На горепосочените телефони можете да се запишете на 11 май за официално връчване на диплома, което ще се състои на 21 май в Аулата на НБУ.