отпечатай

Признаване от НБУ на придобита в чужбина степен на висше образование


Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище ;

  2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава ;

  3. Оригинал или нотариално заверено копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите, както и оригинал или копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова ;

  4. Копие на документ за самоличност;

  5. Документ, удостоверяващ промяна в имената на заявителя, ако е налице такава промяна (с превод, в случай че е на чужд език);

  6. Други документи, които заявителят счита, че имат значение за исканото признаване (оригинал на европейско дипломно приложение, ако притежават такова и др.);
Документите по т. 3, т. 4 и т. 5 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Преводите на легализираните документи следва да имат консулска заверка на Министерството на външните работи на Република България .

Документите се подават в отдел “Международна дейност” на НБУ, корпус 1, етаж 2, офис 206.

Становището на Комисията се утвърждава от Академичен съвет.
Кандидат-студентът се уведомява относно резултата от секретаря на Комисията.


Контакти:
НБУ – София, Отдел „Международна дейност“, офис 206, корпус 1, тел. 8110 482
e-mail: astoynova@nbu.bg