отпечатай

Вътрешни обучения

Обучителните семинари за преподаватели и служители се предлагат от Центъра за оценяване и обучителни ресурси - корпус 2, стая 107, тел. 8110 527/ в. 2127 , e-mail: mkamberova@nbu.bg и kpaneva@nbu.bg. Центърът организира както теоретични курсове, така и курсове с практическа насоченост.

Сред обученията, които предлага ЦООР, са: прилагане на нормативните актове на НБУ, запознаването на преподавателите със структурата и организацията на университета и с изискванията на учебния процес, методи и техники в преподаването и оценяването, умения за презентиране, умения за общуване, за решаване на проблеми и казуси, чужд език, работа с MS Office, обработване на изображения и видео и мн.  др.   
Предстоящи обучения