отпечатай

Структура и управление

Структурата на Нов български университет се определя от принципа на разделението на властите и вътрешната свобода за инициатива на университетските звена.

Стратегическото и финансовото управление на университета са в правомощията на Настоятелството и Председателя на Настоятелството. Те определят общата структура на университета, приемат Правилника за устройството и дейността му, разработват институционалната и обществената политика на Университета, определят образователната, финансовата и стопанската му стратегия и привличат средства за неговото развитие.

Към Настоятелството функционират следните комисии - за стратегическо развитие, за академичното развитие с три подкомисии - за развитие на академичния състав, за академичните наредби, за качеството, за управление на проекти за стратегическо развитие, Издателски съвет, Директорски съвет, Комисия по развитието на интегрираната информационна система, Еразъм комисия.

Работата на Настоятелството се подпомага от Изпълнителния директор на НБУ и Администрацията на Настоятелството, която включва отдели, работещи по планирането и развитието, финансирането, издателската продукция, архивните фондове, информационните технологии, правните и стопанските въпроси.

Академичното управление е в отговорността на Академичния съвет и Ректора. Те отговарят за провеждането на образователната и научната политика на университета. Управляват учебната, изследователската и международната дейност на университета. В Академичния съвет на НБУ представителство имат университетските структури, преподавателите, студентите, докторантите и администрацията.

Академичната дейност се подпомага от заместник-ректори, Ректорски съвет, Конференция, Разширен академичен съвет и централна администрация.

Учебният процес се организира от факултетите и центровете за продължаващо обучение. Факултетите са изградени на принципа на образователните степени. Те свързват образованието с изследователската дейност и практиката. Факултетите се управляват от факултетни съвети и декани. Факултетите на НБУ са: Факултет за базово образование – осигурява обучението в първите две години на бакалавърските програми, Бакалавърски факултет – осигурява обучението през третата и четвъртата година на бакалавърските програми, Магистърски факултет – осигурява магистърските и докторските програми, Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение - осигурява програмите с дистанционно обучение.

Обучението става по учебни програми, които се управляват от департаментите и програмни директори. Учебно-практическата дейност на студентите и преподавателите се осъществява в учебно практическите и изследователски звена към факултетите и департаментите.

Центровете за продължаващо обучение осигуряват обучение за клиенти от различни възрасти и професии чрез система от академични лекции, курсове, учебни програми и майсторски класове. Центровете за продължаващо обучение се управляват от съвет на центъра и директори. Центровете за продължаващо обучение в НБУ са: Центърът за професионално и продължаващо обучение, Училището по мениджмънт и Училището за политика.

Изследователската и творческата дейност се организира от департаментите и изследователските центровете. Департаментите обединяват преподаватели и изследователи в едно научно направление и свързват НБУ с външната среда. Те работят по международни и национални проекти, предлагат развитието на нови учебни програми, привличат преподаватели и осъществяват мониторинг върху качеството на обучението. Департаментите се управляват от департаментен съвет и ръководител на департамента. Департаментите в НБУ са Англицистика, Антропология, Археология, Архитектура, Бизнес администрация, Дизайн, Здравеопазване и социална работа, Изкуствознание и история на културата, Изящни изкуства, Икономика, Информатика, История,  Кино, реклама и шоубизнес, Когнитивна наука и психология, Масови комуникации,  Музика, Национална и международна сигурност, Нова българистика, Политически науки, Природни науки, Право, Публична администрация, Романистика и германистика, Средиземноморски и Източни изследвания, Театър, Телекомуникации, Философия и социология. Изследователските центрове в НБУ с ранг на департаменти са – Център Български център за отношения между хората, Централно- и Източноевропейски център по когнитивна наука и Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания.