отпечатай

Профил на купувача


Процедура: Избор на изпълнител за „Доставка на техника и оборудване по проект „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“:Заповед за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ на Нов български университет с предмет: „Доставка на техника и оборудване” по проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Заповедта за прекратяване може да видите тук


Процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Доставка на техника и оборудване” по проект „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, договор № BG051PO001-3.1.07-0057, финансиран от МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.Процедура „избор с публична покана" по реда на ПМС № 118/20.05.2014г.
с предмет:  „Закупуване на консумативи“, по проект BG051PO001-3.1.07-0062
„Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса
на специалистите по телекомуникации", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".


Процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с
предмет:  „Закупуване на компютри, хардуер и периферни устройства“, по
проект BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за „Доставка на канцеларски консумативи“
Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на материали и ремонтни дейности за видео-зали по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за „Доставка на канцеларски консумативи“

Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“
Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител  „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса"

Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за "Доставка на оборудване за Център по визуална антропология"
Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Заповедта за прекратяване може да видите тук


Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за „Доставка на канцеларски консумативи”.
Описание на предмета на процедурата:
Избор на изпълнител за „Разработване на модули: за обучение за работа с електронната система за дистанционно обучение на преподаватели и студенти“.