Меню


отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (танцов театър).
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 69/06.08.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Татяна Стоянова Соколова
Научно жури, назначено със заповед № К-86/26.09.2013 г. на ректора на НБУ в състав:
1. проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н. – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ, председател;
2. проф. Румен Иванов Цонев, д.н. - 8.3. Музикално и танцово изкуство, НБУ;
3. доц. д-р Георги Асенов Арнаудов, - 8.3. Музикално и танцово изкуство, НБУ;
4. проф. Анда Божидарова Палиева, - 8.3. Музикално и танцово изкуство, ДМА;
5. доц. д-р Желка Колева Табакова - 8.3. Музикално и танцово изкуство, ЮЗУ;
Резерви:
1. проф. Анелия Димитрова Янева - 8.3. Музикално и танцово изкуство, БАН;
2. доц. д-р Нина Кубратова Найденова - 8.3. Музикално и танцово изкуство, НБУ.
Заключително заседание на научното жури:
31 окомври 2013 г. от 16:20 часа в зала 408, 2-ри корпус.

***

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един професор, професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 69/06.08.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
доц. д-р Ева Израел Волицер (текст към спектакъла "Стъклената менажерия", книга - резюме и съдържание)
Научно жури, назначено със заповед № К-89/27.11.2013 г. и заповед № К-92/18.12.2013 г. на ректора на НБУ в състав:
1. проф. д-р Кристиан Кръстинов Банков – 3.1. Социология, антропология и науки за културата (съвременни философски учения), НБУ, председател на научното жури, (становище);
2. проф. Людмил Йорданов Христов – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ;
3. доц. Възкресия Вихърова Атанасова – 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), НБУ (становище);
4. проф. Виолета Райкова Райнова, д.н. – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ, (рецензия);
5. проф. Снежина Иванова Танковска - 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), НАТФИЗ, (становище);
6. проф. Анелия Димитрова Янева, д.н. – 8.3. Музикално и танцово изкуство, Институт за изследване на изкуствата, БАН;
7. проф. Илия Добрев Колев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ, (рецензия);
Резервни членове на журито:
1. проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н. - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ;
2. доц. Светла Йорданова Христова - 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), НБУ;
3. доц. д-р Георги Асенов Арнаудов - Музикално и танцово изкуство, НБУ (рецензия);
4. проф. Иван Христов Добчев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
5. проф. д-р Станислав Тодоров Семерджиев – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ, (становище).
Заключително заседание на научното жури:
17 февруари 2014 г. от 10:30 часа в зала 310, 1-ви корпус на НБУ.

***

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (танцов театър).
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/07.05.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Анна Людмилова Пампулова
Научно жури, назначено със заповед № К-78/20.06.2013 г. на ректора на НБУ в състав:
1. проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н.  – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ, (председател);
2. доц. д-р Светла Йорданова Христова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ;
3. доц. д-р Нина Кубратова Найденова – 8.3. Музикално и танцово изкуство, НБУ;
4. доц. д-р Желка Колева Табакова – 8.3. Музикално и танцово изкуство (Хореография), НМА;
5. проф. Анелия Димитрова Янева, д.н.  –  8.3. Музикално и танцово изкуство, БАН.
Резерви:
1.Проф. Павел Иванов Герджиков - 8.3. Музикално и танцово изкуство, НМА;
2.Доц. д-р Георги Асенов Арнаудов - 8.3. Музикално и танцово изкуство, НБУ;
Заключително заседание на Научното жури:
15 юли 2013 г. от 16:00 часа в зала 127, 1-ви корпус.

***

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 28/19.03.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235, 028110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Антоанета Христова Петрова
Научно жури, назначено със заповед № К-72/22.05.2013 г. на ректора на НБУ в състав:
1. доц. Възкресия Вихърова Анастасова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ, председател на научното жури;
2. доц. д-р Светла Йорданова Христова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ;
3. проф. Румен Иванов Цонев - 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), НБУ;
4. проф. Камелия Николова Николова, д.н. - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
5. проф. д-р Анна Стефанова Топалджикова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ.
Резерви:
1. доц. Зарко Динков Узунов – Синтез на архитектурата с другите изкуства, НБУ;
2. проф. Николай Горанов Йорданов – Театрално и филмово изкуство, Институт за изследване на изкуствата при БАН.
Заключително заседание на научното жури:
21 юни 2013 г. от 11:00 часа в зала 02 на ІІ-ри корпус.

***

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 14/12.02.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235, 028110215.
Кнадидати по конкурса:
д-р Ася Христова Иванова и
д-р Милена Николаева Анева-Стоилова
Научно жури, назначено със заповед № К-70/17.04.2013 г. на ректора на НБУ в състав:
1. проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н. – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ, председател на научното жури;
2. доц. Възкресия Анастасова Вихърова – 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), НБУ;
3. доц. д-р Георги Асенов Арнаудов – 8.3. Музикално и танцово изкуство, НБУ;
4. проф. Анна Стефанова Топалджикова, д.н. - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
5. проф. Ромео Василев Попилиев – 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), Институт за изследване на изкуствата при БАН.
Резерви:
доц. Снежина Петрова Петрова – 8.4. Театрално и филмово изкуство (театрознание и театрално изкуство), НБУ;
проф. Камелия Николова Мечанова, д.н. – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ.
Заключително заседание на Научното жури:
20 май 2013 г. от 12:00 ч. в зала 511.

Архив