отпечатай

Докторанти

Докторанти към програма “Лингвистика и теория и практика на превода”

Десислава Давидова

Тема на дисертацията: Отстъпителните изречения в италиански и български език

Научен ръководител: доц. д-р Нели Раданова


Рая Райчева

Тема на дисертацията: „Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански книжовен език“

Научен ръководител: проф. Мария Китова – Василева


Яна Ванкова

Тема на дисертационния труд:„Проблеми при превода на детска литература“

Научен консултант: доц. д-р Борис НаймушинДокторанти към програма „Методика на обучението по съвременни езици“


Даниела Боянова-Минкова 

Тема на дисертационния труд:  Интегративен лингводидактичен модел за специализирано обучение по новогръцки език

Научен ръководител: проф.  Павлина Стефанова


Калин Василев

Тема на дисертационния труд: Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи

Научен ръководител: проф. д-р Стойна Пороманска

 

Николай Николов

Работно заглавие на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”: Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд или T.I.M.E. (Teenodrama Interactive Method in English)

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Димитрова - ГюзелеваЗащита на дисертация за образователна и научна степен "Доктор" на гл. ас. Венета Сиракова, със заповед № 561 на Ректора на НБУ от 31.07.2013 г.

Темата на дисертацията: "(Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)"

Професионално направление: 2.1. Филология (Теория и практика на превода)

Автореферат на докторанта

Научно жури:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева –
рецензия

доц. д-р Анушка Леви – рецензия

доц. д-р Борис Наймушин - становище

доц. д-р Даниела Кожухарова – становище

доц. д-р Анжелина Пенчева – становище


Провеждане на защитата: 05.12.2013 г., 13.00 часа, корпус 2 - зала 102А


Защита на дисертация за образователна и научна степен "Доктор"
на Милен Шипчанов, със заповед № № 190 на Ректора на НБУ от 14.01.2013 г.

Тема на дисертацията:  "Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол)"

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Автореферат на докторанта

Научно жури:

проф. д-р Димитър Веселинов – резензия
проф. д-р Тодор Шопов – становище
доц. д-р Йорданка Симеонова – становище
доц. д-р Анелия Бръмбарова – становище
проф. Павлина Стефанова, д.н. – рецензия

Провеждане на защитата: 25.03.2013 г., 10.00 часа, Библиотека - Заседателна зала, НБУ

Защита на дисертация за образователна и научна степен "Доктор"
на Станислав Георгиев Багданов, със заповед № 217 на Ректора на НБУ от 13.03.2013 г.

Тема на дисертацията:  "Педагогическа ползваемост при разработването на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици"

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Автореферат на докторанта

Научно жури:

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, НБУ – рецензия
доц. д-р Петя Асенова, НБУ – становище
проф. д-р Мария Георгиева, СУ – рецензия
проф. д-р Тодор Шопов, СУ – становище
доц. д-р Йорданка Симеонова,СУ – становище

Провеждане на защита: 10 юни, 11 часа, 2013 г., Библиотека - Заседателна зала.