отпечатай

Департамент Архитектура

Ръководител на департамент
доц. д-р арх. Георги Георгиев
корпус 2 / офис 508, тел.: 02 / 81 10 508
e-поща: gngeorgiev@nbu.bg

Приемно време:
вторник: 14.30 – 16.30 часа
четвъртък: 16.00 – 18.00 часа
петък: 14.30 – 16.30 часа

Директор на Програмен съвет
проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
корпус 2 / офис 508, тел.: 02 / 81 10 508
е-поща: stolarov@t-online.de

Приемно време:
вторник: 13:00 – 15:00 часа
четвъртък: 13:00 – 15:00 часа

Програмни консултанти:

гл. ас. д-р арх. Весела Попова
корпус 2 / офис 508, тел.: 02 / 81 10 508
е-поща:esi_popova@abv.bg

Приемно време:
понеделник: 16:20 – 18:20 часа
сряда: 09:00 – 11:00 часа
четвъртък: 13:00 – 15:00  часа

д-р арх. Климент Иванов
Корпус 2 / офис 508, тел.: 02 / 81 10 508
e-mail:  klivanov@nbu.bg

Приемно време
:
вторник: 11:00 – 13:00 часа
четвъртък: 14:30-16:30 часа
петък: 11:00 – 13:00 часа

Секрeтар:
Валентина Попова
корпус 2 / офис 508, тел.: 02 / 81 10 508, 02 / 81 10 599
e-поща: vpopova@nbu.bg


Приемно време на щатните преподаватели
през пролетния семестър на 2014/2015 академична годинаВ съответствие с водещия приоритет на НБУ – хуманитарна насоченост, нови технологии, изкуства и архитектура, през академичната 1993/1994 година е основан департаментът "Пластични изкуства". Департаментът е изграден по модели на западноевропейски и северноамерикански университети и няма аналогична структура в България. Сред учредителите са едни от най-изявените специалисти в областта, като проф. Серафим Серафимов, проф. Огнян Шошев, проф. Румен Райчев, доц. д-р Магдалена Лазарова, доц. Йорданка Чернаева, Татяна Георгиева, Светла Чакърова и др.

С решение на Академичния съвет на НБУ през 2007 г.  дизайнерите и архитектите излизат от състава на департамент "Пластични изкуства" и основават департамент "Дизайн и архитектура". Департаментът реализира множество творчески проекти. Разработена е и БП „Пластични изкуства и архитектура” с шест модула в областта на визуалните и приложни изкуства, включително “Архитектура”. През 2012 г., отново с решение на Академичния съвет на НБУ, се поставя началото на два самостоятелни департамента: "Дизайн" и "Архитектура".

От 2009 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация е одобрен проект за откриване на магистърска програма „Архитектура” в професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. През 2012 г. магистърска програма „Архитектура” получи акредитация с отлична оценка за нов петгодишен срок  (връзка към сканирания документ за акредитация на програмата).

Департамент „Архитектура се обособява като самостоятелен департамент “ през декември 2012 г. Департаментът предлага прием и обучение в следните програми:

Магистърски програми:

- МП „Архитектура“
- МП „Жилищна политика и управление на недвижимите имоти“
 
Докторски програми: (връзка към сканирания документ за акредитация на програмите).

- ДП „Теория и история на архитектурата”
- ДП „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли”

В департамента са привлечени български архитекти с богат практически и педагогичен опит. Предстои привличането на гост преподаватели от изявени университети в чужбина. В момента в департамент „Архитектура” се обучават 260 студенти.

Образователната университетска структура на Нов български университет с неговите три факултета, изградени на принципа на образователните степени, с деветнадесетте акредитирани професионални направления, сред които „Философия”, „Изобразително изкуство”, „Социология, антропология и науки за културата”, „Теория на изкуствата”, „История и археология”, „Икономика” и пр. създава уникалната за България възможност за интегриране на обучението по архитектура в широк хуманитарен контекст в съзвучие с най-добрите световни образци.

Философията на обучението на студентите по архитектура в Нов български университет отчита следните ключови моменти:

• Промяната на архитектурната професия през последните десет години в посока на социалното, хуманитарното знание и екологията - тенденция с отлични възможности за развитие в мултидисциплинарния контекст на обучението в Нов Български университет.

• Необходимост от разширение на профила на реализация на архитектите – а) предимно проектантска дейност; б) съчетание – проектиране с друг бизнес, г) възможност за заемане на широк спектър експертни и ръководни длъжности в специализираната държавна и общинска администрация;

• Ангажиране на архитектите към устойчивото развитие и „социалната диагностика”; социалната интеграция и солидарност; културните корени и историческия контекст.

Обучението на студентите по архитектура в Нов български университет е съчетано с активно участие в архитектурни събития – конкурси, семинари,творчески пътувания и пр. (Студентска работилница Арх§УрБаН, Sofia Architecture Week и пр.)

Департамент „Архитектура” поддържа интензивни международни връзки с архитектурни школи и професионални организации от различни страни. В последните години е осъществен обмен на студенти по програма ERASMUS с Thracian university Democritus, Alexandroupolis/Komotini, Greece (Факултет по архитектура), Университет Синан, Истанбул, Trent University, Nottingham и University of Ulster - Великобритания. В процес на подготовка са програми за обмен на студенти за обучение и стаж с университети и фирми от Италия, Холандия и пр.