отпечатай

Каталог на изследователските ресурси

СЕКЦИЯ “ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ”

проф. д-р Благой Видин -р-л департамент; р-л секция
e-mail: bvidin@nbu.bg
Научни интереси: Международно публично право, международно частно право и международни отношения

проф. д-р Евгени Танчев
e-mail: etanchev@constcourt.government.bg
Научни интереси: Конституционно право, конституционализма, Правото на Европейския съюз

проф. д-р Александър Воденичаров
e-mail: alexvod2003@yahoo.fr
Научни интереси: административно право, административен процес, международно административно право, общинско право.

проф. д-р Малина Новкиришка
e-mail: mnovkirishka@nbu.bg
Научни интереси: Римско частно право, история на римското право, антични правни системи, рецепция на римското право в Европа

проф. д-р Гълъбина Петрова
e-mail: gpetrova@nbu.bg
Научни интереси: Историята на българската държава и право и Църковното право

проф. д-р Софка Матеева
e-mail: sgmateeva@abv.bg
Научни интереси: Обща теория на правото, Правна социология, Философия на правото

доц. д-р Емилия Станкова
e-mail: emilistankova@nbu.bg
Научни интереси: данъчно, финансово и международно данъчно право

доц. д-р Райна Николова
e-mail: rainanikolova@yahoo.com
Научни интереси: Административно и медийно право

гл. ас. д-р Kатерина Йочева
e-mail: kyocheva@nbu.bg
Научни интереси: Международно публично право, международно частно право и международни отношения

гл. ас. д-р Петя Неделева
e-mail: pnedeleva@nbu.bg
Научни интереси: Историята на българската държава и право

гл. ас. д-р Александър Андреев
e-mail: alandreev@abv.bg
Научни интереси: Международно частно право, Право на интелектулната собственост, Право на Европейския съюз

гл. ас. д-р Памела Бучкова
e-mail: pamelanb@yahoo.com
Научни интереси: административно право, административен процес, международно административно право, общинско право.
СЕКЦИЯ “НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ”


проф. д-р Румен Владимиров –  р-л секция
e-mail: rvladimirov@nbu.bg
Научни интереси: Усъвършенстване на наказателното законодателство, корупция и подкупи, финансово-данъчни престъпления и др.

проф. д-р Никола Манев
e-mail: nmanev@nbu.bg
Научни интереси: Развитие на наказателно-процесуалната система, държавно обвинение, съдебна власт, досъдебно производство

проф. д-р Eвгения Коцева
e-mail: ekotseva@nbu.bg
Научни интереси: Криминалистика и наказателно-процесуална система

гл. ас. д-р Ралица Костадинова
e-mail: rkostadinova@nbu.bg
Научни интереси: Наказателно право, подкуп и транспортни произшествия

гл. ас. Елена Недялкова
e-mail: enedialkova@nbu.bg
Научни интереси: Развитие на наказателно-процесуалната система,
досъдебно производство
СЕКЦИЯ “ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ”

проф. Владимир Петров, д.н.  -   р-л секция
e-mail: vpetrov@nbu.bg
Научни интереси: гражданското, вещно, трудовото, търговското, данъчното право, кадастър и устройство на територията

проф. д-р Поля Голева
e-mail: golevap@yahoo.com
dr_goleva@hotmail.com
Научни интереси: гражданско, семейно ,търговско,  облигационно, застрахователното, деликтното, договорното, обезщетителното право.

проф. д-р Методи Марков
e-mail: markovm@dir.bg
Научни интереси: гражданско право, семейно право, търговско право,  облигационно право.

проф.  Екатерина Матеева, д.ю.н.
e-mail: mateeva_e@mail.bg
Научни интереси: Гражданското, семейно, търговското право

доц. д-р Маргарита Златарева
e-mail: mzlatareva@nbu.bg
Научни интереси: Гражданскопроцесуално право, международен граждански процес, арбитраж

доц. д-р Веселина Манева
e-mail: veselinamaneva@mail.bg
Научни интереси: Право на интелектуална собственост, Авторско право, Патентно право

гл. ас. д-р Емилия Димитрова
e-mail: еdimitrova@nbu.bg
Научни интереси: Гражданското, трудовото, търговското и данъчното право

доц. д-р Ивайло Стайков
e-mail: istaikov@nbu.bg
Научни интереси: Гражданско, трудовото и осигурително право

гл. ас. д-р Силвия Цонева
e-mail: stsoneva@nbu.bg
Научни интереси: Гражданско и облигационно право

гл. ас. д-р  Иван Мангачев
e-mail: mangatchev@nbu.bg
Научни интереси: Облигационно право, търговско право, сравнително търговско право, обезпечителни сделки

гл. ас. д-р Цветалина Петкова
e-mail: cpetkova@nbu.bg
Научни интереси: Гражданското, вещно, семейно и наследствено право