отпечатай

Бакалавърски факултет


Бакалавърски факултет осигурява обучението през третата и четвъртата година на бакалавърска степен – бакалавърска програма  II част. След завършване на обучението в бакалавърските програми I част студентите продължават обучението си в бакалавърските програми II част, които насочват обучението към специализиране в избраната научна област.  В бакалавърските програми II част се изучават специализиращи аудиторни лекционни курсове, извънаудиторни учебни форми, както и аудиторни тренингови курсове (за част от програмите). Част от бакалавърските програми предлагат и отделни специализации в третата и четвъртата година на обучение. Студентите имат възможност да запишат допълнително и minor - програма или да изучават две независими бакалавърски програми.
Обучението в бакалавърските програми II част има за цел да осигури на студентите необходимите компетенции за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен, както и широки възможности за професионална реализация.