отпечатай

Департамент Бизнес администрация

Ръководител:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
e-mail: khadjiev@nbu.bg

Секретар:
Приемно време на програмните консултанти и щатните преподавателиДепартамент „Бизнес администрация” е създаден с решение на Ректорския съвет от 15.05.2012 г. като правоприемник в бизнес-изучаванията и преподаването на департамент „Икономика и бизнес администрация”. Департаментът обхваща специализираните научни изследвания и преподаване на специалностите в областта на бизнес икономиката и туризма. Той включва обучението по две професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм.

Научноизследователската дейност на департамент “Бизнес администрация” е ориентирана в областта на корпоративното управление, иновационния мениджмънт,  туризма, хотелиерството и европейските транспортни политики, институционалния опит и трайните тенденции на развитие в страните-членки на ЕС.  Тя е базирана върху съвременните теоретични системи на институционалната икономика и управление и притежава амбиция да създава научни продукти в областта на бизнеса и администрацията, ангажирани с българските особености на институционалната среда и структура.

В сътрудничество със световно признати университетски центрове се осъществяват изследвания и преподаване на проблемите на корпоративната социална отговорност, социалното и екологичното счетоводство и отчетността на устойчивото развитие, механизмите на взимане на управленски решения на базата на тези корпоративни практики, в принципиален план и адаптирани към туристическата фирма.

Департаментът провежда няколко постоянни семинари - „Мениджмънт и лидерство”, с участието на студенти и докторанти; междууниверситетски семинар „Иновативните решения в туризма” в рамките на симпозиум „Наука без граници”;  студентски семинар „Новите реалности в туризма” в рамките на постоянно действащ студентски научен форум „Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука”, съвместно с Българска камара за образование, наука и култура.

Департаментът издава Годишник, в който се публикуват студии на преподаватели и докторанти, проекти и курсови разработки на студенти.

Департаментът има сключени договори за обмен на студенти по програма Еразъм с университетите: Алма Матер Студиорум - Болоня, вкл. с филиалите му в Римини и във Форли; Авейро – Португалия; Лудвигсхафен – Германия; Догуш – Турция и други. Студентите, осъществяващи обмен като стипендианти по програма “Еразъм” се обучават в чуждестванните университети-парньори, като се признават кредитите от успешно положените от тях курсове в чужбина.

Стажове