отпечатай

Международни връзки

Европейска мрежа за научен обмен
Участието на Нов български университет в международната университетска мрежа се изразява чрез реализираната академична мобилност на преподавателите и студентите, чрез участието в двустранни сътрудничества, чрез съвместно разработените проекти, чрез членствата в значими световни образователни институции. Нов български университет е изключителен представител за България на The Open University (Великобритания) в областта на дистанционното обучение.
Нов български университет е пълноправен член на Франкофонската университетска агенция (AUF) - световна организация с изградена мрежа от множество образователни и културни институции от Европа, Африка, САЩ, Канада с цел подпомагане развитието и обмена в различни области на образованието и културите на страните. Като резултат от това членство в НБУ стартира франкофонски филиал с бакалавърска програма по политически науки. Членството в AUF предоставя възможност на студентите и преподавателите да повишават образованието си в многобройните академични институции, включени във франкофонската мрежа на агенцията.
Университетът работи и по програми на Европейския съюз – ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (Еразъм, Грундвиг, Коменски, Леонардо, Жан Моне), ТЕМПУС ІV, ЕРАЗМУС-МУНДУС и др. Един от най-големите партньори на НБУ е Програмата за подкрепа на висшето образование на института “Отворено общество”, Будапеща – HESP. С нейна помощ се осъществяват научни и образователни инициативи, обмен на студенти, преподаватели и административни служители, осигуряват се стипендии на студенти и модерно техническо оборудване за университетския комплекс.
Нов български университет организира ежегодни летни международни школи – по  семиотика, когнитивна наука, масови комуникации, археология и театрално изкуство, организатор e на майсторски клас по оперно пеене и инициатор на множество семинари и конференции, в които студентите се срещат със значими представители на науката от други държави.
Нов български университет е член на авторитетни международни организации, което допринася за приравняването на обучението в университета към световните стандарти: Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS), Мрежата на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAсee), Асоциация за изучаване на регионите (RSA), Европейски консорциум за политически изследвания, Неформалната европейска театрална среща (IETM), Европейската асоциация на студентите по театър (EAST), Европейската лига на институтите по изкуствата (ELIA) и др. Практика в Нов български университет са международните консултативни съвети, които рецензират учебните програми, създават възможности за инициативи и осигуряват международен стаж на студентите.
Стратегията за набиране на чуждестранни студенти е част от процеса на интернационализация в университетите. Стратегията на НБУ за привличане на чуждестранни студенти ежегодно се актуализира и допълва с нови предложения и възможности. Все повече програми привличат студенти от чужбина, които се обучават на български, английски или френски език. Най-активно търсене има от Македония, Кипър, Русия, Гърция, Германия, Полша и др.