отпечатай

Софийско бизнес училище


SOFIA BUSINESS SCHOOL - SUMMER 2014


Съвременния свят е свят на рисковете и несигурността. Тези рискове се проявяват на различни нива и в различни форми. С тях ние се срещаме в ежедневния живот, когато трябва да вземем решения за спестяване и инвестиране, за тях се говори, когато се вземат решения за дейността на корпорациите, когато се определят политиките на цели държави и стопански региони. Финансовата криза е само една от проявите на общата тенденция за повишаване нестабилността на глобалното стопанство. Тази криза недвусмислено показва, че въпреки нуждата от нови политически и държавни мерки решенията и изходът от кризата могат да бъдат само плод на усилията на отделния човек, на отделния гражданин и бизнес ръководител. В този смисъл те категорично са личностно предизвикателство преди да бъдат колективно. Освен усилия, тази криза изисква оригинални идеи и нови умения. Днес повече от всякого са нужни нови проекти, необременено и нешаблонно мислене. Новото трябва да се роди в дискусия между представителите на науката и практиката, между студентите и корпоративните лидери, между хората, които са в началото на своя професионален път, и тези, които са достигнали до определени резултати.

Ето защо целта на програмата на Софийското бизнес училище , което ще се проведе от 28-и юни до 4-и юли 2014 г. в аудиториите на Нов български университет е да предложи систематичен цикъл от лекции, изнесен от водещи учени и корпоративни лидери, обхващащи цялата палитра от икономически и финансови рискове, техния анализ и тяхното управление. В рамките на дискусия и практически казуси предлаганите лекции обхващат следните теми: глобални геостратегическите рискове и предизвикателства - как да се чете промяната; проблемите пред европейската, американската, китайската и руската икономики, развитието на Азия като цяло; тенденциите в съвременната парична политика и характера на глобалната парична система, в т.ч. мястото на централната банка и правителството; международна парични и финансова архитектура; развитието и реформирането на финансовия и банков сектор, регулирането на финансовите пазари, проблемите на счетоводните стандарти; дълговата криза в Европа, нейната динамика и сценариите за развитието на Еврозоната и Европейския съюз. Всяка от посочените теми ще бъде представена в ситуации на интерактивност между преподаватели и курсисти, между корпоративни лидери и представители на теорията.

Друг основен фокус на майсторските класове на Софийското бизнес училище е създаването на умения за дискусии и общуване между българските студенти и представители на българския бизнес елит, което на свой ред ще опосредства създаването на база за постоянна връзка между академичната общност и бизнеса в България и чужбина и ще стимулира изграждането на дългосрочни интелектуални и професионални мрежи. Ще бъде споделен опитът на корпоративни лидери, които ще разкажат как са успели да реализират свои оригинални бизнес проекти.