отпечатай

Студентски стипендии на ЕСФ


 
 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзСТАРТИРА  КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И ЗА СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г. ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”- BG051PO001-4.2.06

Кампанията за кандидатстване за     летния семестър на академичната 2014/2015 г. продължава от 1 до 28 април 2015 г. Класирането ще бъде публикувано на 19 май 2015 г.

Размер на месечната стипендия за успех - 120 лв.,  на специалната стипендия – 200 лв.
Кандидатстването по проекта се извършва през специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg

Приложения:

а/ общи правила;
б/ график;
в/ служебна бележка(удостоверение);
г/ декларация.


Подробна информация – в отдел “Студенти” на НБУ, Студентски център, етаж 1, корпус 1

Телефони: 02 / 8110 180, 02 / 8110 206, 02 / 8110 213, 02 / 8110 287