отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТИ И ЦЕНТРОВЕ

Курсът Информационни технологии в софтуерното инженерство в случая разглежда практически внедряване на софтуер за магазин в няколко обекта.
Департаментите и центровете на Нов български университет са научни общности, изградени на принципа на обединение на преподаватели и изследователи в едно научно направление. Те са отворената система, свързваща университета и външната среда. Те развиват научноизследователска и творческа дейност, работят по международни и национални проекти.


Непосредствена отговорност на департаментите е мониторингът върху качеството на преподавателския състав и учебните програми, проучването на пазара и осъществяването на връзката между обучението и практиката. Департаментите предлагат на факултетите развитие на нови учебни програми или актуализация на съществуващите, според научните предизвикателства на времето и според пазарните ниши.


Департаментите и центровете са отворени към външната среда. Тяхна отговорност е организирането на  семинари, конференции и различни публични изяви, реализирането на научноизследователски проекти, осъществяването на връзка на обучението с практиката. Всеки от департаментите в НБУ има свой регулярен научен семинар, в който се представят и дискутират  актуални теми от съответната научна област.

                          
 
 ДЕПАРТАМЕНТИ:

ЦЕНТРОВЕ:

Публична администрация


Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания