отпечатай

Национална и международна сигурност

Ръководител на департамента:
проф. д-р Христо Георгиев
корпус 2, стая 202, тел. 8110 642
е-mail: hgeorgiev@nbu.bg

Секретар:  Анна Григорова
корпус 2, стая 202, тел. 8110 272
е-mail: ahgrigorova@nbu.bg

Директор на програмен съвет
Проф. д-р Николай Радулов
Корпус 2, офис 203, тел. 02 8110503
e-mail: nradulov@nbu.bg
Приемно време:
•    Вторник – 10:00-14:00 ч.
•    Сряда     – 14:00-18:00 ч.

Програмни консултанти:
1. Доц. д-р Юлияна Каракънева
Корпус 2, офис 203, тел. 02 8110503
e-mail: ykarakaneva@nbu.bg
МП"Национална и международна сигурност"
МП"Противодействие на престъпността и тероризма"
МП"Киберсигурност"
МП"Национална и международна сигурност"-ДО
МП"Противодействие на престъпността и тероризма" - ДО
МП"Киберсигурност" - ДО
Приемно време:
•    сряда            – 16:10-18:00
•    четвъртък     - 16:10-18:00
•    петък            - 13:00-15:00

2. Доц. д-р Венелин Георгиев
Корпус 2, офис 203, тел. 02 8110523
e-mail: vgeorgiev@nbu.bg
БП"Гражданска и корпоративна сигурност"
БП"Регионална и общинска сигурност"
БП"Обществен ред и местно самоуправление"
Приемно време:
•    понеделник  - 13:00-15:00
•    вторник        - 15:00-17:00
•    сряда            - 16:00-18:00
На 23.09.2003 г. с решение на Академичния съвет на Нов български университет се създава Център за изучаване на рисковете и сигурността като учебно-практическо и изследователско звено.

С неговото институционализиране се поставя началото на обучението на студенти в НБУ в професионално направление 9.1. Национална сигурност. През същата година започва обучението на студенти в магистърската програма „Национална и международна сигурност“. От 2011 година Департаментът провежда обучение на студенти в магистърските програми „Национална и международна сигурност“, „Киберсигурност“ и „Противодействие на престъпността и тероризма“.
Девет години по-късно отново с решение на Академичния съвет на НБУ се създава департамент „Национална и международна сигурност“, който е приемник на дейността и традициите на Центъра за изучаване на рисковете и сигурността. От създаването на Департамента  до сега броят на студентите в неговите бакалавърски и магистърски програми, както и в програмите за продължаващо обучение непрекъснато нараства.

Програмите на департамент „Национална и международна сигурност“ осигуряват приемственост на обучението на студенти в трите степени на образование: бакалавър, магистър и доктор. Те са добре познати в България и в страните от Европа. В Департамента се обучават български  и чуждестранни  студенти в редовна и дистанционна форма по следните програми:

Бакалавърски програми:
- „Гражданска и корпоративна сигурност“ със специализации „Защита на обществения ред“, „Сигурност и охрана в частния сектор“, „Информационна и документална сигурност“
- „Регионална и общинска сигурност“ със специализации „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“, „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

Магистърски програми:
- „Национална и международна сигурност“ със специализации „Вътрешна  сигурност“, „Международна сигурност“, „Дипломация и сигурност“
- „Противодействие на престъпността и тероризма“ със специализации „Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма“, „Психология на криминалното поведение“
- „Киберсигурност“ (https://sites.google.com/site/kibersigurnost)

Докторска програма
- „Стратегии и политики на сигурност“

През 2007 г. всички бакалавърски и магистърски програми на Департамента получиха първа акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-висока оценка за максималния шестгодишен период. През 2014 г. програмите в професионално направление 9.1. Национална сигурност отново са с една от най-високите оценки за максималния шестгодишен период.
В департамент „Национална и международна сигурност“ работят преподаватели с широко портфолио от знания и практически умения, придобити от дългогодишния им опит като академични преподаватели и заемащи отговорни държавни позиции. Благодарение на труда и постигнатите резултати на преподавателите, студентите и докторантите Департаментът се утвърждава като авторитетна и продуктивна академична и изследователска среда по проблемите на сигурността.

Утвърдена практика на департамент „Национална и международна сигурност“ е ежемесечното провеждане на семинари от поредицата „Езици на сигурността”, в рамките на които студентите получават възможност да се запознаят с приложния характер на изучаваните академични програми. Чести гости на тези прояви са представители на институции от държавната и местната власт и администрация, изследователски институти, бизнеса, неправителствени организации и известни лица от публичното пространство, които споделят своя опит и дискутират със студентите актуални въпроси и проблеми по теми от различни аспекти на сигурността.

Студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на Департамента, провеждат специализирани стажове в държавни институции (Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет и др.), във висши учебни заведения и изследователски институти (ВА „Г. С. Раковски“, Академия на МВР, Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН) и неправителствени и частни организации (Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана и др.). На студентите от Департамента е осигурена възможност за студентска мобилност по програма „Еразъм“.

По инициатива на департамент „Национална и международна сигурност“ са сключени договори за образователно сътрудничество с гимназии и с Професионалния колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, Колежа по икономика и администрация, Колежа „Евклид 2004“. Завършилите първите два колежа продължават обучението си в магистърските и бакалавърските  програми към Департамента при преференциални условия.

Департамент „Национална и международна сигурност“ организира продължаващо обучение в следните направления: първоначално обучение по защита на класифицираната информация; повишаване на квалификацията на ръководители на организационни единици по защита на класифицираната информация, „Документална сигурност на класифицираната информация” както и в областите „Сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи” и „Криминалистични и съдебно-счетоводни експертизи“.

Департамент „Национална и международна сигурност“  развива активна научна и изследователска дейност и участва в международни и национални изследователски и приложни проекти. Партньори на Департамента в образователната, научната и изследователската дейност са National Defence University, Poland; Университет Монпелие, Франция; Albanian Diplomatic Academy; Univerzitet u Nish, Filozofski Fakultet; Faculti of Economics and Engineering Management, Novi Sad; факултет „Сигурност“ към Университет „Свети Климент Охридски“, Македония; Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контрола, МИТ Универзитет, Скопје. От 2009 г. Ежегодно Департаментът  провежда  ежегодни научни  конференции „Стратегии и политики за сигурност”, в които участват изявени български и чуждестранни професионалисти по проблеми на сигурността, преподаватели и докторанти от различни университети и изследователски институти. Материалите от провежданите събития се издават в сборници.

Сред инициативите на Департамента е периодичното организиране и провеждане на кръгли маси и дискусии по проблемите на националната и международната сигурност.