отпечатай

Публикации


Професор Павлина Стефанова, д.п.н., е специалист по методика на чуждоезиковото обучение. Безпорен е нейният принос за разработването на редица теоретични въпроси, свързани с развитието на чуждоезиковото обучение към неговата индивидуализация,  ранното чуждоезиково обучение,  многоезичието, европейската езикова политика и прилагането й у нас, междукултурното общуване и подготовката на учители  по чужд език. Резултатите  от изследванията на проф. Павлина Стефанова са успешно приложени в практиката в написаните в съавторство 17  учебни комплекта по немски език за общообразователното училище.
Сборникът "Чуждоезиковото обучение днес" е посветен на 65 - годишния юбилей на проф. Павлина Стефанова и включва статии на преподаватели от Нов български университет,  СУ  "Св. Кл. Охридски",  ВТУ  " Св. св. Кирил и Методий",  ЮЗУ  "Паисий Хилендарски",  ШУ  "Епископ Константин Преславски" и университета в Марибор,  Словения. В първата част на сборника разработките разглеждат различни аспекти  на повишаването на ефективността на чуждоезиковото обучение днес и използването съвременните информационни технологии за тази цел. Във втората част са подредени изследвания в областта на езикознанието, литературата, странознанието и теорията на превода.
Проф. дфн Мария Китова-Василева работи в Нов бългаски университет почти девет  години.Именно в този университет, с присъщия му нов дух и съвременни схващания за организацията на учебния процес, тя намира благодатна почва за разгръщане на творческия си потенциал. През последните години води лекционни теоретични курсове по Общо езикознание, Наука за езика, История на писмени системи - дисциплини, които се различават от предишното й професинално амплоа: на това се дължи и новата  ориентация на творческите й интереси, насочени към областта на лингвистиката историография. 

   Ако се вярва на мнението на специалисти, за първи път у нас,  а може би и по света, е създаден труд, чиято цел е да проследи стъпка проявите на интерес към езика и към науката за езика от възникване на първите човешки цивилизации до края на Ренесансовата епоха. Описанието на постиженията на отделни народи и култури, създали значителни ценности в съответната област, се извършва в рамките на отделни микросветове, обособени въз основа на конфесионален принцип - хиндуистко-будисткият свят в Южна Азия, конфуцианско-будисткият свят в Далечния изток, зороастризмът в Близкия и Средния изток, християнството, ислямът.
   Предназначен за студенти, любители филолози, начинаещи езиковите и изградени специалисти  в областта на науката за езика, книгата "Любовта към словото. За изворите на науката за езика (От древността до края на Ренесанса)" е не просто поредното изследване на историята на езикознанието: с него авторската отправя послание към всеки, който се интересува от историческото "възмъжаване" на човечеството. Стремежът й е да опише сложния път на духовноизвисяване на човека през хилядолетната му история - от появата на древните цивилизации и култури до възраждането на интереса към изконните антични ценности. Трудът има за цел да проследи как у хората постепенно се формират ново създанеи и светоусещане, как се пробужда любопитството и интересът към най-човешкото у човека - онова, което го превръща в различно същество: човешкото общество и езикът са продукт на паралелна еволюция, а това означава, че Hoto sapiens се отъждествява с Hoto loquens.
„«Любовта към словото» или за изворите на науката за езика. (От древността до края на Ренесанса)”. София: „Колибри”, 2012.
Анотация:
Изследването цели да проследи тънката криволичеща нишка, водеща към Началото. Авторката предприема този опит, за да запълни известна празнота в едно научно направление, което през последните десетилетия гравитира в периферията на интересите на по-младите езиковеди.
В повечето изследвания, посветени на историята на езикознанието, се подчертава липсата на сигурни данни за целенасочен интерес към езика в предисторията на човечеството. Съществуват обаче основания да се допусне, че интересът към езика е почти толкова древен, колкото и самият човек, че още в зората на човешката цивилизация, когато възникват първите форми на писменост, хората са проявявали повече или по-малко осъзнат интерес към езиковите проблеми.
За наличие на интерес към езика говорят красноречиво и първите писмени паметници, възникнали през различни периоди от развитието на съответните цивилизации: да се създаде литература е невъзможно без писменост, а доброто владеене на езика е необходимо условие за сътворяването на вторични кодиращи системи. Филологията възниква във връзка с разчитането и анализирането на древни текстове, което е сигурно доказателство, че литературата и науката за езика са тясно свързани. Водена от подобни убеждения, авторката описва най-представителните литературни произведения, съпътстващи културното развитие на даден народ.

2. El «amor a la palabra». Las fuentes del interés por la lengua desde la Antigüedad hasta finales del Renacimiento. Lugo: “ACAX”, 2013.
Анотация:
Монографията представлява своеобразен книжен „римейк” на българската версия на «Любовта към словото». Въз основа на по-богат фактически материал и натрупан опит, испанското издание – съвместно издание на Нов български университет и галисийското Издателство „АХАС” – по същество представлява нова книга, с обогатено и разширено съдържание, насочено към испаноезичната читателска публика.


Доц. д-р Ани Леви е сред най-изявените български испанисти, а дейността й е позната далеч извън пределите на родната ни страна. Благодарение на всеотдайната си преподавателска дейност тя съумява да възпита – в буквалния и в преносния смисъл – цели поколения  испанисти, на които успява  да внуши собствената си любов към испански език и култура.
 
От 2004г. до днес доц. д-р Ани Леви е преподавател в Департамент „Чужди езици и литература“ (днес Департамент  „Романистика и германистика“) в Нов български университет, където е титуляр на  редица дисциплини в областта  на теорията на превода и испаноамериканската литература. Увод в общата теория на превода (от 1997г. до днес); Обща теория на превода (от 1994г. до днес); Спецкурсове по превод (от 1995г. до днес); Испаноамериканска литература (от 1995г. до днес); Фразеология (1996г.); Симултанен превод (от 1996г. до днес); Лексикология (от 2002г. до днес); История на превода ( от 2008г. до днес).


Павлина Стефанова. AusBlick1 (Brückenkurs). Автори: Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou, HueberVerlag. Приложение за български учещи. Изд. къща Анубис, София, 2010 г.
 
AusBlick 1 (Brückenkurs) се състои от учебник, учебна тетрадка и приложение за български учещи. AusBlick 1 е първата част на учебния комплекс AusBlick. Тя е разработена за обучавани, които са вече на ниво B1 по Общата европейска езикова рамка. AusBlick 1 съдържа допълнителни текстове, упражнения и задачи, чрез които се преговарят, затвърдяват и разширяват езиковите знания и умения на това ниво. Българската притурка към AusBlick 1 подпомага ефективното постигане на тази цел и е предпоставка за успешно изпълнение на задачите за развитие на четене с разбиране, за провеждане на упражненията и за затвърдяване и развиване на уменията на български учещи за самостоятелна работа със справочни материали – умения, които по-късно ще им бъдат необходими в реалния живот.
Павлина Стефанова, Елена Савова. AusBlick 2. Автор: Anni Fischer-Mitziviris,
Hueber Verlag. Приложение за български учещи. Изд. къща Анубис, София, 2010 г.
 
AusBlick 2 се състои от учебник, учебна тетрадка и приложение за български учещи. AusBlick2 е втората част на учебния комплекс AusBlick. Учебникът, работната тетрадка и притурката с допълнителни материали към AusBlick 2 са предназначени за изучаващи немски език на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Притурката с допълнителни материали към учебния комплекс AusBlick 2  е разработена за българи, които вече са достигнали ниво B1. Притурката съдържа допълнителни текстове, упражнения, задачи и указания за работа върху проекти. Допълнителните материали са съгласувани с темите в оригиналния учебник. Те отговарят на интересите на  българските учещи. Притурката съдържа допълнителни текстове, упражнения и задачи към десетте теми на оригиналния учебник и тетрадка на AusBlick 2 и азбучен немско-български речник на лексиката от AusBlick 2 и българската притурка.
Допълнителните материали разширяват и затвърдяват учебното съдържание на ниво B2. Те разглеждат темите от перспективата на българските обучавани. Текстовете подтикват българските учещи към сравнение и идентифициране с литературните герои и към критическо четене на немскоезичната литература. Те разграждат клишета и предразсъдъци и дават възможност за работа според личните интереси на обучаваните. Незадължителният характер на допълнителните материали има за цел да събуди интерес и желание за четене и самостоятелни занимания с немския език.
Павлина Стефанова, Стефка Стоева. Немски език. Тестови задачи – А1, А2, В1. Изд. къща Анубис, София, 2010 г.

Книгата съдържа тестови задачи за нива А1, А2, В1 на Общата европейска езикова рамка. Тя има за цел да подпомогне изучаващи немски език българи. Чрез разработените тестови задачи учещите могат да следят стъпка по стъпка напредъка си в учебния процес и да се подготвят успешно за изпитите на съответните нива.
Помагалото предлага:
- Степенувани по трудност тестови задачи, групирани в три нива (A1, A2, B1). Всяко ниво съдържа: задачи за проверка на умението за четене с разбиране на различни видове текстове (Leseverstehen); задачи за проверка на умението за слушане с разбиране (Hörverstehen); задачи за създаване на различни видове писмени текстове (Schriftlicher Ausdruck)
- 2 примерни модела на изпитен вариант на ниво B1
- Компактдиск с текстовете за слушане
- Свободно вложено приложение с препоръки за работа с пособието, стратегии за успешно изпълнение на различните видове тестови задачи и указания за самопроверка и самооценка; транскрипция на текстовете за слушане; ключ с верните отговори на задачите за четене и слушане
Книгата служи за самостоятелна подготовка на учещи немски език; затвърдяване на знанията и уменията; текущ контрол и самоконтрол; подготовка за изпити по немски език на нива  А1, А2, В1.


Павлина Стефанова, Елена Савова. Учебен комплекс Lagune (Книга за учителя и работни тетрадки Lagune 1, 2, 3). Изд. къща Анубис, София, 2009 г.

Работните тетрадки Lagune 1, 2, 3 са части от учебния комплекс Lagune (1, 2 и 3), който е съвместно издание на немското издателство Hueber и на българската издателска къща Анубис. Всяка част на учебния комплекс се състои от учебник (Kursbuch), тетрадка (Arbeitsbuch), дискове с упражнения за развитие на говоренето и с тестови задачи за слушане (Audio-CDs), дискове към учебниците за развитие на говоренето и с тестове за упражняване (Audio-CD) , CD-ROM, интернет страница с тестови задачи, допълнителни материали и методически идеи и online-упражнения (Internet-Service) на адрес http://www.hueber.de/lagune, книги за преподавателя (Lehrerhandbücher) и книга за българския преподавател.
За начинаещите в изучаването на немския език е разработен Уводен курс (Einführungskurs), в който обучаваните се запознават последователно с немските букви, буквосъчетания, правила за четене и писане. Това позволява плавно преминаване към разработките на темите, включени в първата част на Lagune.
Към всяка една от темите в трите части на комплекса в приложение към тетрадките са включени допълнителни упражнения, задачи и текстове, отчитащи трудностите, които българските обучавани срещат при усвояването на немския език. Всяка една част на комплекса съдържа още Wortgruppenliste (списък на основни групи от думи) и Alphabetisches Wörterverzeichnis ( азбучен немско-български речник), в който са включени всички думи от учебника и от допълнителните материали по темите в работната тетрадка. С помощта на  компонентите на учебния комплекс Lagune българските обучавани с постоянство, упоритост и лекота ще постигнат целите, които са поставени пред обучението по немски език.
Павлина Стефанова, Елена Савова, Анелия Ламбова. JUGENDLITERATUR. TEXTE UND TEXTAUSZÜGE AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN JUGENDLITERATUR FÜR DEN DaF-UNTERRICHT. Изд. къща Анубис, София, 2009 г.
 
Пособието е предназначено за учещи немски език, които вече са на ниво B1 по Общата европейска езикова рамка. То съдържа произведения на известни и обичани съвременни автори от Австрия, Германия и Швейцария. Подбраните текстове се публикуват за първи път в България.
 
Тематиката на текстовете стимулира стремежа на учещите да изучават немския език, допринася за формиране на социокултурна и междукултурна компетентност, възпитава в толерантност чрез осъзнаване на общото и различното в познатото и непознатото.
Пособието може да се използва във всички форми (интензивна, самостоятелна, екстензивна) и видове на подготовка по немски език и е полезен помощник на българския преподавател като му предлага допълнителни материали към учебните комплекси, с които работи. Книгата включва оригинални текстове от различни литературни жанрове, методически насоки за използването им в обучението съобразно с езиковите възможности на обучаваните, както и биографични данни за авторите. Предговорът на български език е предназначен за учещите немски език и има за цел да ги ориентира и мотивира и да им вдъхне кураж да четат немскоезична литература в оригинал.
  
Мария Китова-Василева. Eзик и писменост: произход и развитие. Издателство на Нов български университет, София, 2008 г.
  
Книгата е структурирана в четири основни части. Първата част “Езикът – този прекрасен феномен” разглежда видовете комуникация, комуникацията при животните, членоразделната реч, специфичните характеристики на човешкия език, основните хипотези за произхода на езика, теориите за езиковите промени, смесените езици, изкуствените езици. Втората част “История на писмеността” представя понятието “графика”, дописмените визуални послания, възникването на писмеността, тайните на етруската писменост, писмените системи на народите в Централна Америка, магията на древните руни, възникването и развитието на славянската писменост. Третата част е посветена на древните цивилизации и езици. Четвъртата част “Езикът като цел” представя зараждането на античната филология.


Любка Славова. Apuntesdehistoriadelaliteratura española. Записки по история на испанската литература. Изд. Колибри, София, 2008 г.

Тази книга е замислена като кратък курс по история на испанската литература за програмите по Испанистика и Романистика на Нов български университет, на други университети, за учениците от ГПИЕ “Мигел де Сервантес” и за институтите и гимназиите с преподаване на испански език и испанска култура. Основната цел на изданието е да поднесе в сбита форма материала, който очертава пълната картина на развитието на испанската литература от момента на нейното възникване до последните литературни проявления. “Записки по история на испанската литература” е създадена в резултат на преподавателската работа на авторката и е доказала ползата си за всички учащи, независимо от мотивите, които ги водят, към изучаването на една от най-старите и богати национални литератури в Европа.Павлина Стефанова, Елена Савова. Учебен комплекс по немски език за седми клас /първи чужд език/ “Deutsch für dich”: учебник, работна тетрадка, ръководство за учителя. Изд. къща Анубис, София, 2008 г.
 
Настоящата програма е предназначена за ученици от седми клас на СОУ, които са започнали да изучават първи чужд език във втори клас. Тя има за цел да задълбочи знанията и уменията им по немски език, усвоени в периода ІІ-VІ клас за постигане целите на прогимназиалния етап от изучаването на първия чужд език.
Програмата е съобразена с възрастовите особености на учениците и отчита:
  • придобитите от тях знания и умения при изучаването на немския език в периода ІІ-VІ клас и на уменията им по втори чужд език в периода V-VІ клас;
  • по-високото ниво на възможностите им за осъзнато изучаване и прилагане на езикови структури;
  • създадената нагласа за изучаване на чужд език;
  • придобитите комуникативни умения и стратегии за учене от обучението по роден език.
Програмата има отворен характер. Тя позволява изискванията за постигане на описаното равнище на знания и умения по чужд език да се прилагат гъвкаво в зависимост от потребностите и способностите на учениците и в съответствие с училищния учебен план.
Програмата се ориентира към стимулиране на творческия подход и индивидуалното развитие на учениците, към изграждане на социокултурна компетентност и самостоятелност у учениците и предполага работа в приятна творческа атмосфера.

Ирина Георгиева. Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руската езикова картина на света. Изд. ЕТО, София, 2008 г.
 
В центъра на вниманието на дадения труд е категорията време, по специално – времето на денонощието. Жизненият опит, разнообразната дейност, всички ярки впечатления и емоционални преживявания на човека са свързани с времето. Образувайки подредена структура и образи, те формират и организират съзнанието, създават това, което ние наричаме наивна картина на света. Времето в наивната картина на света представлява преди всичко психологическо и субективно понятие, което оставя следа в човешката и културната памет. Времето е обща категория, присъща на болшинството от световните езици, и се отнася към фундаменталните представи на човека за околния свят. Категорията време, която е присъща на българския и руския език, се явява отражение на модела на времевите отношения, осъществяващи възприемането на времето, което се е формирало в процеса на развитието на човечеството и опознаването на заобикалящия го свят. Самото понятие за време се явява в човешкото съзнание във вид на действие – процес – продължителност. Такова “време” на действието е неделима черта от неговата природа, черта, която му е присъща, която представлява неговото “вътрешно” време.


Венета Сиракова, Станимир Мичев. Paso a Paso (А1). Испански език за българи. Изд. Везни–4, София, 2007 г.

Испанският език принадлежи към групата на романските езици и е един от най-важните в съвременния свят. Говорят го голям брой хора - близо 400 милиона в 21 държави от Европа, Северна, Централна и Южна Америка, както и от някои части на Африка и Азия. Испанският е четвъртият най-разпространен език в света след китайски, английски и хинди и един от шестте официални езика на ООН и други международни организации.
Учебникът Paso a Paso (А1) е учебна система за българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, съответстваща на първото равнище А1 според Общата препоръчителна езикова рамка на Съвета на Европа. Той е първо издание и е предвиден за начинаещи от възрастова група над 15 години с хорариум между 120 и 150 учебни часа. Материалът в учебника отговаря на изискванията на Учебния план на Института Сервантес (Р1ап сиrricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia para el español), публикуван от издателство Edelsa през 2007 година, който също е съобразен с изискванията на Общата препоръчителна езикова рамка на Съвета на Европа.Мария Китова-Василева. За семантико-функционалните особености на словосъчетанията, образувани от управляващи глаголи за волеизява + инфинитив в "Поема за Фернан Гонсалес". Изд. Ахас, Луго, Испания, 2007. С подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 “Идеята да изследвам епическа поема от ХІІІ в. произтича от пословичната ми склонност към исторически проучвания, подплатена от убеждението, че само по този път бихме могли да добием цялостна и истинна представа за архитектоничните механизми – двигатели на езиковата еволюция.
Подбуди от различно естество ме тласнаха към избора на «Поема за Фернан Гонсалес» - едно от най-неясните и слабо изследвани епически произведения на средновековната испанска литература. Трябва да заявя, че е въпрос на научна принципност да се посветиш на анализа на текст, който – въпреки безкрайните «осакатявания» и добавки, на които е бил подложен в продължение на векове благодарение на капризите и вкусовете на своите изпълнители, преписвачи и интерпретатори, - е успял да запази под неугледната външност на загрубялото си наметало безценни езикови съкровища.
Решението да изследвам инфинитивните словосъчетания се дължи на факта, че инфинитивът поема нелеката задача да изпълнява “максимална модална архифункция” в испанския език - роля, която, при наличие на определени условия, му дава възможност да неутрализира формите на останалите наклонения. Вникването в същността на инфинитивните структури ми позволи да разкрия явления, които могат да бъдат регистрирани и обяснени, само ако бъдат подложени на изчерпателен анализ. Този тип анализ ми позволи да разкрия немалко случаи, при които - насочили вниманието си към усъвършенстването на метричната форма на стиховете, - критичните издатели на «Поема за Фернан Гонсалес» изглежда забравят за граматичната коректност на явленията. В процеса на анализа не бе трудно да се докаже, че самите издатели често прибавят или отнемат срички, та дори цели думи, все в името на ритмичната и метричната организация на «Поемата».
Трудът, посветен на семантико-функционалните особености на синтактичните структури с инфинитив, управляван от глаголи, изразяващи различна степен на волеизява, е плод на дългогодишна, упорита, но твърде самотна работа. Използвам квалификацията “самотна”, защото за никого не е тайна, че у нас почти никой не се захваща с диахронни изследвания в областта на испанистиката. Не ми липсват нито смелост, нито дръзновение. Но на този етап от живота си съм осъзнала, че, сама по себе си, дързостта не е достатъчна, за да се доведе до сполучлив край подобно начинание. Ето защо от самото начало се чувствам длъжна да поема върху себе си – и единствено само върху себе си,– «вината» за евентуалните грешки при интерпретацията на езиковите факти, принадлежащи на една толкова отдалечена епоха”.
 
Из “Предговор” към книгата “За семантико-функционалните особености на словосъчетанията, образувани от управляващи глаголи за волеизява + инфинитив в «Поема за Фернан Гонсалес»”
Годишник на департамента - 1999 г.
 
1. Анелия Бръмбарова - Expression de la concession dans les contes de perrlaut
2. Валентина Венкова - За нещо-moи нищо-то в българския и португалския език
3. Мария Грозева - Erziehung zur toleranz im fremdsprachenunterricht
 
4. Мария Китова - Модалността в съвременната испанистика - ”Модалност", „Наклонение", „Модус" - или стъпка по стъпка в търсене на истината
5. Цветилена Кръстева - Un phenomene de substitution en francais
6. Галина Куртева - Още веднъж за илокутивната сила на диалога
7. Борис Наймушин - Към въпроса за превода на фразеологични изрази
8. Стефка Петрова - Възвратни глаголи и възвратни форми
9. Елена Тарашева - Неопределената фраза с нулев член в български и английски
10. Джон Аткинс, Светлана Димитрова, Светлана Ташевска - Mentoring and Mentor Training in Bulgaria
11. Анелия Бръмбарова - Теодора Петрова. Personnalite enfantine et 
apprentissage des langues
12. Мария Георгиева - Teaching English to Children Through Drama
13. Лиляна Грозданова - Pattern Practice - Revisited
14. Мариета Недкова - The Evaluation of a Pre-service
Teacher Education Programme in TESOL: A Responsive-Constructivist Approach
15. Павлина Стефанова - Ранно чуждоезиково обучение - проблеми и перспективи
16. Джоана Уилямс - A Proposal for an American Studies Course
17. Милен Шипчанов - Модерни технологии в чуждоезиковото обучение
18. Дияна Янкова - Teaching Reading Skills for Law Students

 


 
Годишник на департамента - 2001 г.
Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение", НБУ - 2001


Съдържание:
 
1. Анелия Бръмбарова - Анализ на текста на приказката на макроструктурно равнище
2. Анелия Бръмбарова - Темпоралната система като елемент на свързаността на текста на приказката
3. Ирена Василева - A note on the 'IVWE' perspective in english and bulgarian academic discourse
4. Мария Георгиева, Милен Шипчанов - Компютърен анализ на текстове
5. Лиляна Грозданова - ESP - motiwation and authenticity
6. Светлана Димитрова - Some genre defining features of travel promoting brochures
7. Даниела Кожухарова - Los feismos en Mario Vargas Llosa у su traduccion al bulgaro
8. Даниела Кожухарова - 'La verdad sobre el caso Savolta1: Verdadera galeria
de veridicos personajes inverosimiles
9. Цветилена Кръстева - Лично, многолично, безлично
10. Цветилена Кръстева - Суперактивност и суперпасивност - фактитив
11. Станимир Мичев - Realizaciones funcionales de los dos imperfectos de subjuntivo en -ra у en -se
12. Мариета Недкова - Evaluation of teacher education programmes
13. Теодора Петрова - Les tests dans l'enseignement du francais langue etrangere
14. Стойна Пороманска - Интерсреренцията на семантично равнище в междинния език на българи, изучаващи новогръцки език
15. Венета Сиракова - Representantes jovenes de la narrativa cubana a finales de los 70 е inicios de los 80. Temas у personajes de sus obras
16. Павлина Стефанова - Входно-изходните равнища на учебния предмет „Чужд език" за българското училище и праговите равнища по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа
17. Елена Тарашева - Функционални варианти в българския език на английския неопределителен член
18. Светлана Ташевска - 'I didn't understand a word! ...Or did I?'
19. Антоанита Топалова - Семантични отношения между формално сходни интернационализми и тяхното приложение в обучението по чужд език
20. Милен Шипчанов - Мултимедия в чуждоезиковото обучение
21. Тодор Шопов - Обучението по четене във „Входно-изходно равнище за основното училище

 


Годишник на департамента - 2002 г.
Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезковото обучение обучение", НБУ-2002


Съдържание
1. Предговор - Павлина Стефанова
2. Светлана Димитрова и Дезмънд Томас - Training FL student teachers in communication skills
3. Павлина Стефанова - Aus- und Weiterbildung von Primarlehrern mit Fremdsprache in Bulgarien
4. Диана Янкова - Venturing beyond the old chalk-and-talk method in foreign language teaching
5. Цветилена Кръстева - Une idee du temps
6. Цветилена Кръстева - За двойния статус на щях да-формите и граматическия им превод на френски език
7. Анелия Бръмбарова - Темпоралната система в текста на приказката - методически бележки
8. Борис Неймушин - Залогова дефективност и исторически развой на езика
9. Евгения Вучева - Aproximación a la teoría del estilo
10. Даниела Кожухарова - Contexto histórico y literario de las dos mayores
obras espoañolas medievales dedicadas a Alejandro Magno
11. Венета Сиракова - Индиански Великден или един по-различен поглед върху мексиканската душевност в романа на Росарио Кастелянос „Среднощна литургия"

 


Годишник на департамента - 2003 г.
 Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение", ІV част, НБУ –2003
 
 
Съдържание:
1. Павлина Стефанова - Der Deutschunterricht  in Bulgarien im Wandel
2. Елена Тарашева - Компетенцията за общуване - развитие и перспективи
3. Диана Янкова - US Culture Studies Course Content
4. Елена Савова - Стратегии на четене на чужд език
5. Дора Благова - Чужд език за академични цели или академично учене опосредствано чрез чужд език?
6. Милка Хаджикотева - Усвояване на знания по чужд език в семиотичен план
7. Румяна Петкова - Изборът на учебник и неговата роля в обучението по чужд език
8. Ангел Пачев - The Ethnography of Communication: Historical, Theoretical and Applied Perspectives
9. Анелия Бръмбарова и Теодора Петрова - L'Expression ecrite - comment construire du sens
10. Боримир Кръстев - Морфологичната натовареност на българските фонеми
11. Мария Китова - Reflexiones acerca del yeismo hispanico
12. Цветилена Кръстева - Competence interculturelle et traduction
13. Борис Наймушин – В дебрите на интерпретацията
14.  Петя Георгиева - Aspectsof Poetry Translation
15. Петя Минева - Investigating Neologisms in Computer Termonology in Bulgarian Web Publishing
16. Татяна Фед - "Итальянская новелла" русских модернистов: попьIтка интерпретации
17. Албена Бакрачева - The Wild, the West, the World: the Wild West World or the World Wild West
18.  Росен Велчев - The Temptations, Deceptions and the Moral Victory of the Writer in "The Snows of Kilimanjaro"
19. Венета Сиракова - La maternidad fracasada: la nada entre el deseo de dar vida y la muerte
20. Петя Петкова-Сталева - Разказвачът в една непрекъсната художествена действителност


 
 
Годишник на департамента – 2004 г.
Сборник “Език, литература, култура”, НБУ – 2004
 
Съдържание:
 
Предговор – Диана Янкова
 
Първа част. Езикознание.
1.Анелия Бръмбарова. Референтност и кореферентност – елементи на свързаността на текста на микроструктурно равнище
2. Велка Харизанова. Присъствието на англицизмите в съвременната немска преса като функция от текста
3. Диего Гонзалес-Гарсия. Terminology: Some Theoretical and Practical Considerations
4. Елена Тарашева. Езиков и реторичен анализ на две политически речи
5. Ирина Георгиева. О семантике предлога в русском и болгарском языках
6. Мариана Христова. Internet-ional Vocabulary 
7. Мария Китова – Василева. La ‘verosimilitud relatia’ y los medios de su expression en español
8. Христина Янисова. Маркерът θα- темпоралност и модалност
 
Втора част. Литературознание.
1. Андрей Андреев. Men in Power: Martin Amis’s Yellow Dog
2. Екатерина Григорова. Текст и образ
3. Петя Петкова – Сталева. Разказвам за писателят: Франко Сакети и неговите “Триста новели”
4. Татяна Фед. К вопросу о влиянии русской классики на славянские литературы ХХ века (И. Тургенев и И. Андрич)

Трета част. Език и култура.
1.Борис Наймушин. Библията на крал Джеймс: оригиналът и редакциите през вековете
2. Десислава Зарева. The Intercultural Aspects in Two Teacher Training Programs at New Bulgarian University
3. Диана Янкова. Multiculturalism within a Bilingual Framework
  
Четвърта част. Чуждоезиково обучение
1. Дешка Маргаритова. Игрови дейности в чуждоезиковото обучение за възрастни
2. Елена Савова. Стратегическа компетентност при изучаване и комуникация на чужд език
3. Мария Грозева. Strategien der Textproduction in L3
4. Милен Шипчанов. Видеото в ранното чуждоезиково обучение
5. Милка Хаджикотева. Идентичността и нейната роля в съвременната учебна зала
6. Павлина Стефанова. Стратегии на учене на чужд език
7. Светлана Димитрова-Гюзелева. What does it take to teach a second foreign language?
8. Сияна Христова, Николина Цветкова. Български народни приказки в обучението по английски език в начален курс


 
Годишник на департамента – 2005 г.
“Език, литература, култура”, т. VІ, НБУ, 2005
 
Съдържание:
Раздел “Език”
1. Анелия Бръмбарова. Анализ на текста на приказката на суперструктурно равнище. За заглавието и връзката му с въведението
2. Диана Янкова. Темо-ремна организация на законодателната разпоредба.
3. Дора Благова. Създаване на електронен корпус с оглед изследване на еквивалентността при превод.
4. Ели Бояджиева. Structural Principles of Genitive Case assignment in Slavic languages \within the NP domain
5. Мария Грозева. Текстовият вид “академична лекция” в българския език (опит за дефиниция)
6. Мария Китова – Василева. Particularidades semántico-funcionales de las cláusulas |mandar + infinitivo| en el Poema de Fernán González
7. Свилена Михайлова. El imperativo: status y formatos de expression
8. Цветилена Кръстева. От-странеността като модална стойност в темпоралната система на индикатива в съвременния френски език
 
Раздел “Литература”
1. Андрей Андреев. Ruth Rendell’s Tales of Gothic: the Psychological Thrillers
2. Даниела Александрова. La aggression en dos novellas picarescas: Lazarillo de Tormes y La ingeniosa Elena
3. Петя Петкова – Сталева. Диалогичност на повествованието: новелите на Матео Банделло (ХVІ в.)
4. Венета Сиракова. Генезисът на илюзорната идентичност в стихотворението на “Песен за бездетната жена” на Дулсе Мария Лойнас
5. Христина Янисова. “Моето пътуване”: пътят на Психарис към новогръцкия език
 
Раздел “Методика”
1. Велка Харизанова. Lernerorientierte Spracharbeit oder Projectarbeit IM DaF – Unterricht
2. Елена Савова. Равнища на преработване на информацията при четене. Възможни проблеми при четенето на чужд език
3. Милен Шипчанов. Компютърът в чуждоезиковото обучение (Анализ на текста)
4. Милка Хаджикотева. Мултимедийните продукти в обучението по чужд език Прагматико-семиотични аспекти
5. Павлина Стефанова, Елена Савова, Мария Нейкова, Петя Петкова-Сталева. Стратегии и техники за работа с текст
6. Сияна Харизанова. He Who Laughs, Lasts
7. Светлана Ташевска, Светлана Димитрова. Ролята на педагогическото портфолио за повишаване на ефективността на провеждането и оценяването на педагогическа практика по чужд език
8. Станислав Богданов. From Studying to Teach to Learning to Teach. A Self-assessment Approach in Mentoring Primary Student Teachers
 
Раздел “Език и литература”
1. Албена Бакрачева. With or Without Principle: Transcending Transcendentalism. Aesthetic Controversions, Receptional Modes
2. Борис Наймушин. Магическата сила на словото: от Библията и Св. Августин до невролингвистичното програмиране
3. Десислава Зарева. Metaphors in the Bulgarian Press& The Incident in Kerbala-Case Study
4. Мария Ладовинска. Собствените имена на български и на италиански от гледна точка на теорията на превода
5. Теодора Иванчева. Comparative Analysis of Linguistic and Non-linguistic Methods of Projecting News Values in the Newspapers Trud and The TimesДимитрина Янева, Станимир Мичев. Практическа испанска граматика. Изд. Везни-4, София, 2005 г.

 
Граматиката е насочена както към работещи с преподаватели, така и към онези, които навлизат в езика самостоятелно. За тях ще бъде особено полезен ключът към упражненията, както и приложението с таблици за спрежението на испанските глаголи.
Всяка тема е съпроводена от голям брой подходящи упражнения, които са градирани по трудност, като накрая са включени преводи – от испански на български език и от български на испански език. С тяхна помощ се осъществява добра връзка между двата езика и знанията се затвърждават. 
Павлина Стефанова. Чуждоезиковото обучение: учене, преподаване, оценяване. Изд. Сиела, София, 2007 г.
 
Книгата е предназначена за студенти, бъдещи преподаватели по чужди езици, за учители и преподаватели, работещи в различни по вид, форма и възраст езикови групи, за експерти по чужди езици, за специалисти в сферата на образованието, за учещи езици, за родители, за всички, които проявяват професионален или личен интерес към проблемите на изучаването, преподаването и оценяването на чужд език у нас и в Европа.
 
“Полезността и необходимостта от теоретични познания в областта на ученето, преподаването и оценяването в езиковото обучение както за студентите, бъдещите учители по чужди езици, така и за професионалните учители, е безспорна. Имайки предвид нарастващата роля на чуждите езици в живота на съвременния българин, която доведе до вземане на нови решения в областта на езиковата образователна политика и до нововъведения в обучението, в настоящото издание са намерили отражение основни въпроси, свързани с теорията и практиката на учебния процес по чужд език и предмет на методиката на ЧЕО, типология и система на ЧЕО в България, методиката и сродните й науки, принципи на обучението (общодидактически, частнометодически, на ранното ЧЕО), методи на обучение; представени са: концепцията на многоезичието, целите, съдържанието, видовете речева дейност, езиковите знания, стратегиите на учене, проблемите на планирането, проверката и оценката и изискванията към учебните системи по чужди езици. Теоретичните постановки за формиране на езикови навици и за развиване на умения са онагледени с примери от съвременни учебници по чужди езици (английски, немски и френски). От особена важност за подготовката на съвременния учител са въпросите, свързани със стратегиите на учене и с качеството на учебните системи (учебници, учебни комплекти, учебни помагала) по чужди езици. Проучени са най-нови литературни източници и е приложена богата библиография.
Като автор се надявам, че това издание ще отговори по-пълно на нуждите на практиката, на потребностите на преподаващите и учещите и ще обслужва успешно както обучението, така и подготовката и усъвършенстването на учителите по чужди езици.”
 
Доц. д-р Павлина Стефанова
 
София, 2006

 
Павлина Стефанова, Елена Савова, Анелия Ламбова. Учебно пособие по немскоезична детска литература. Издателство на Нов български университет, София, 2006 г.
 
Книгата е предназначена за студенти и учители, за деца и родители, за всички, които проявяват езиков, културен и професионален интерес към немската литература. Книгата дава възможност за контакт с произведения на известни и обичани автори от Австрия, Германия и Швейцария. Основната част от текстовете се публикуват за първи път в България.
Пособието може да се ползва във всички форми на обучението по немски език, тъй като предлага освен оригиналните текстове от различни литературни жанрове, методически насоки и идеи за използването им в обучението и биографични данни за авторите.Павлина Стефанова. Учебният комплекс по чужд език в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. Изд. Анубис, София, 2007 г.

Книгата е предназначена за научни работници и специалисти в сферата на образованието, за автори на учебни комплекси по чужди езици, за методици и експерти, за преподаватели по методика на чуждоезиковото обучение във висши училища и за студенти, бъдещи преподаватели по чужди езици, за учители и преподаватели, работещи в различни по вид, форма и възраст езикови групи и за всички, които проявяват личен интерес към проблемите на основното средство за учене и преподаване на чужд език – учебния комплекс.
Основно място в монографичния труд заемат следните кръгове въпроси: 1. Въпроси, свързани с анализа на основите, факторите и съвкупността от условия, които са решаващи за възникването и разработването на нов тип учебен комплекс. Теоретичните основи на учебния комплекс по чужд език имат комплексен характер, тъй като при разработването им се използват постиженията на много науки, чиито обекти и предмети на изследване имат общи, пресечни точки с тези на методиката на чуждоезиковото обучение. Развитието на сродните науки и произтичащите от тях нови виждания оказват от своя страна влияние върху методиката на чуждоезиковото обучение и теорията на учебния комплекс, въпреки че учебният комплекс е относително самостоятелна система със свои специфични особености. 2.    Въпроси, свързани с изследване на отделни компоненти и проблеми на чуждоезиковото обучение, тяхното представяне и разработване в учебния комплекс (например: граматиката, странознанието, произношението, използването на аудио-визуални средства; отношението учебна система – обучение; влиянието на учебните материали върху учебния процес; анализът на конкретни учебни комплекси и на отделни техни компоненти и т.н.). 3.     Въпроси, свързани с критическия анализ на вече разработени, одобрени и издадени учебни комплекси по чужди езици, с изследване на пригодността на готовия „продукт” за определена група обучавани, която преследва предварително зададени цели и се обучава при определени условия. Тези въпроси стават особено актуални с разширяване предлагането на различни учебни комплекси за една и съща възраст обучавани. 4.   Въпроси, свързани с избора на учебен комплекс за нуждите на практиката. Учебният комплекс се разглежда критическиот гледна точка на преподаващия и на обучаваните, за да се вземе решение дали и доколко даден учебен комплекс е подходящ за точно определен клас / целева група, т.е. преподавателят извършва лична преценка на предлаганите учебни комплекси и избира най-подходящия за нуждите на ръководения лично от него учебен процес. 5. Въпроси, свързани с тенденциите в съвременното чуждоезиково обучение и произтичащите от тях перспективи за развитието на учебния комплекс по чужд език, и въпроси, свързани с подготовката и квалификацията на преподаващия. Гаранция за правилния избор на учебния комплекс за нуждите на собственото обучение са знанията и уменията, «критическото» съзнание на преподаващия, тъй като пригодността на един учебен комплекс за конкретни условия на обучение не може да бъде разпозната от пръв поглед. Всяка дидактическа и методическа концепция се проявява в точно определени аспекти на планирането и изработването на учебния комплекс.
В монографичното изследване проблемите на разработването и на критическото разглеждане на учебния комплекс по чужд език се пречупват през призмата на съвременната теория за учене и преподаване на чужд език, на програмните изисквания, на целите и задачите на обучението, на вече постигнатото в областта на системното научно и практическо ориентирано проучване на учебните комплекси и на бъдещото развитие в духа на общата европейска езикова политика в областта на теорията и практиката на чуждоезиковото обучение.