отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния конкурс за:
един главен асистент на една втора щат, професионално направление 2.1. Филология (съвременен испански език);
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 85/14.10.2014 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Мария Стефанова Спасова
Научно жури, назначено със заповед на ректора № З-РК-90/26.11.2014 г.в състав:
1. проф. Мария Димитрова Китова-Василева, д.н – 2.1. Филология (романски езици, общо и сравнително езикознание), НБУ;
2. доц. д-р Анушка Хеския Леви – 2.1. Филология (теория и практика на превода), НБУ;
3. доц. д-р Нели Николова Раданова – 2.1. Филология (романски езици,), НБУ;
4. проф. Евгения Тодорова Вучева , д.н. – 2.1. Филология (романски езици, общо и сравнително езикознание), СУ „Св. Климент Охридски“;
5. доц. д-р Даниела Николаева Кожухарова – 2.1. Филология (литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия), СУ „Св. Климент Охридски“.
Резервни членове:
1. доц. д-р Анелия Кирчева Бръмбарова – 2.1. Филология (романски езици), НБУ;
2. доц. д-р Донка Николаева Мангачева – 2.1. Филология (романски езици), СУ „Св. Климент Охридски“;
3. проф. Мария Живкова Грозева-Минкова, д.н. - 2.1. Филология (германски езици), НБУ;
4. проф. Иван Вълчев Кънчев, д.н. - 2.1. Филология (романски езици), СУ „Св. Климент Охридски“.
Заключително заседание на научното жури:
18 декември 2014 г. от 11 часа в зала 510, ІІ-ри корпус на НБУ.


***


Архив