отпечатай

Клуб "Приятели на немския език"

Клубът „Приятели на немския език” е създаден през декември 2007 година към департамент „Чужди езици и литератури” по инициатива на доц. д-р Мария Грозева и гл. ас.  Анелия Ламбова - преподаватели в бакалавърска програма „Германистика” на Нов български университет. Дейността на Клуба е адресирана до всички - преподаватели, студенти и гости на университета, които в момента учат немски език, учили са го или възнамеряват да направят това, защото езикът, на който се говори в Клуба, е немският език.

Мисия и цел на Клуба
Събития
Новини
КонтактиМисия и цел на Клуба

Мисията на Клуба на приятелите на немския език е да съдейства за разширяването на светогледа и знанията за немскоезичната култура и традиции чрез срещи с хора-практици, срещи с реалния немски език, литература, култура и по този начин да разшири възможностите за междукултурно общуване, разбиране и приемане на другостта чрез междукултурен диалог и взаимно опознаване.

Целта на Клуба „Приятели на немския език” е да предложи възможности на студентите и преподаватели, изучаващи или знаещи немски език, да научат интересни и любопитни неща от всички области на обществения живот в немскоезичните страни – култура, традиции и обичаи, история, политика, опазване на околната среда, ежедневието там като особен акцент представляват контактите на тези страни с България. В приятна и неофициална атмосфера може да се поговори и поспори с гостите от тези страни, както и да се обогатят знанията по немски език.
В Клуба се отбелязват и официалните и традиционните празници, като при подготовката на тези празници участват всички - с щолен, коледни сладки или великденски сладкиши!

Събития

Гост-лектори в Клуба на приятелите на немския език са известни учени, гост-преподаватели по немски език, представители на културните институти и културните служби на посолствата на немскоезичните страни. В своите лекции гостите се спират на интересни въпроси от отношенията между България и Австрия, Германия или Швейцария, разглеждат въпроси от историята на езика, културата, философията, икономиката, политиката, представят големи личности и творци.

Клубът организира по три срещи на семестър.

През академичната 2007/2008 година гости на Клуба бяха:

  • проф.д.ф.н. Емилия Стайчева (СУ „Св. Кл. Охридски”), литературовед, която изнесе лекция на тема „България и немскоезичните страни през вековете”
  • проф. д-р Христо Тодоров (НБУ), който изнесе лекция на тема „Тугенхард – за един интересен и малко познат немски философ”
  • маг. Роман Хаусхер, който изнесе лекция на тема „Немски ли говорим или англонемски?”
  • д-р Уве Бютнер (Университет Лайпциг), който изнесе лекция на тема: „Лъжливите приятели на преводача – български и немски език”

Новини

Среща "Коледа в Австрия" ще се проведе на 02.12.2009 г. -  от 13 часа в зала 214 на корпус 1.

През академичната 2008/2009 година гости на Клуба ще бъдат:

  • проф. д.н. Ана Димова (Шуменски университет "Св. Константин Преславски"У), германисти и преводач: „Вицът в немската и българската култура”
  • проф. Борис Парашкевов, д.ф.н.(СУ „Св. Кл. Охридски”), германист и преводач: „Транскрипция на чуждите имена в българския език”
  • д-р Рудолф Барч (директор на Гьоте-институт, София)
  • маг. Мария Чокел – Австрийска културна служба
  • д-р Александър Войда (съветник по културните въпроси в посолството на Република Австрия)
  • маг. Жанет Илина (БСУ), германист, специалист в областта на компаративистиката

Контакти

1618 София, ул. Монтевидео 21
Нов български университет
Корпус 2, офис 320
Тел. 8110 320
Мария Грозева: e-mail: mgrozeva@nbu.bg
Анелия Ламбова: e-mail: alambova@nbu.bg
(към съдържанието)