отпечатай

Департамент Романистика и Германистика

Ръководител: гл. ас. д-р Даниела Меса
корпус 2, стая 221, тел: 8110 371
e-mail: daleksandrova@nbu.bg

Секретар-специалист:
Салиха Йълмазова
e-mail: syilmazova@nbu.bg
Департамент “Романистика и Германистика” е учреден с решение на АС на НБУ през март 2012 г. след разделянето на департамент „Чужди езици и литератури“.
Научноизследователската дейност на департамент “Романистика и Германистика” е съсредоточена върху теоретичните и приложни аспекти на общото и съпоставително езикознание, теорията и практиката на превода,  методиката на чуждоезиковото обучение, използването на информационните и комуникационните технологии в преподаването и обучението по чужд език, както и върху немскоезичната, френскоезичната, испаноезичната и италианската литература и култура. Департаментът разработва учебни материали за обучение по немски, френски, испански и италиански език.

В Департамента се обучават студенти в  бакалавърски програми  „Германистика”, „Испанистика”, „Романистика” и „Италианистика”, които включват два модула: превод и преподавател по съответния чужд език. Съвместно с департамент „Англицистика” се предлагат магистърски програми “Лингводидактика” и “Писмен и устен превод”; докторски програми “Методика на обучението по съвременни езици”, “Лингвистика и теория и практика на превода”. Департаментът предлага майнър програмите „Германистика”, „Испанистика”, „Романистика” и „Италианистика” по професионално направление филология, които подготвят студентите в областта на писмения и устния превод от/на чужд език.
Департаментът осигурява обучението по немски, испански, френски и италиански език на студенти и докторанти в НБУ, както и на външни потребители.

Департаментът има сключени договор с Институт Сервантес, София, за провеждане на сертификатни изпити по испански език за международно признатата диплома DELE и с Австрийската служба за културен обмен за придобиване на австрийска диплома ÖSD.

Департамент „Романистика и Германистика” работи и като методически център за изготвяне на програми за обучение по немски, испански, френски и италиански език, за въвеждане на съвременни методи на преподаване и повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение. Преподавателите от департамента имат дългогодишен опит в разработването на речници и учебни системи по чужд език за българи: „Paso a Paso. Испански език за българи”, с автори В. Сиракова и Ст. Мичев; „Учебно пособие по немскоезична детска литература” на П. Стефанова, Е. Савова, А. Ламбова; учебен комплекс по немски език за седми клас /първи чужд език/ “Deutsch für dich”: учебник, работна тетрадка, ръководство за учителя , с автори П. Стефанова и Е. Савова; учебен комплекс „Lagune (Книга за учителя и работни тетрадки Lagune 1, 2, 3)”  на същите автори; учебен комплекс “Pom und Pam”   на Н. Стоилкова и Р. Василева, “Découvrir et pratiquer le bulgare” (интерактивна система за изучаване на български език от франкофони) от Ц. Кръстева и др.
Департаментът публикува юбилейни сборници, посветени на постиженията и заслугите на изтъкнати свои преподаватели, в които са включени статии на учени от страната и чужбина: „Чуждоезиковото обучение днес", посветен на проф. Павлина Стефанова; „Времената отлитат, написаното остава”, в чест на доц. д-р Ани Леви, и т.н.

В годишника на департамент “Романистика и Германистика” участват преподаватели от департаментите “Англицистика” и “Романистика и Германистика”, както и докторанти, магистри и студенти от програмите, разработени от департаментите.


От 2007 г. преподаватели, студенти и гости на НБУ обменят опит и споделят интереса си към Германия и немскоезичната култура в рамките на клуб „Приятели на немския език” към департамент „Романистика и германистика”. През 2014г . към департамента е създаден и клуба „Приятели на Италия”, с първи гост-лектор проф. Джузепе Дел’Агата от университета в Пиза.

Департаментът организира магистърски и докторантски семинари, които се провеждат веднъж в месеца. Постоянният семинар „Език и култура”, занимаващ се с теоретични и приложни аспекти на лингвистиката и културата, среща студенти и докторанти на департамента с преподаватели и гост-лектори от страната и чужбина.

Департамент „Романистика и Германистика” провежда сбирки и семинари съвместно с департамент „Англицистика”, както и с други вътрешноуниверситетски структури на НБУ. Преподавателите от департамента участват заедно с преподавателите от департамент „Англицистика” в ежегодно организираната Зимна школа по проблемите на обучението и общото образование по чужд език, която през 2014 година отбеляза своя 10-годишен юбилей.Департаментът работи в сътрудничество с Италианския културен институт, Гьоте институт, Австрийска служба за културен обмен, Австрийска библиотека, Испански културен институт „Сервантес“ и Френския културен институт.
Департаментът има сключени договори Еразмус с университети в Полша, Испания, Турция, Белгия, Румъния, Словения, Италия, Гърция и Германия.
В момента се работи по проекта CEEPUS TRANS network за обмен на студенти и преподаватели, с ръководител проф. Мария Грозева, д.н.

Сключени са договори с елитни софийски училища за провеждане на педагогическа практика и стаж на студентите от бакалаварските програми към Департамента.

Преподавателите от департамент „Романистика и Германистика” членуват в престижни национални и международни организации като Дружество на преподавателите по немски език в България; Асоциация на испанистите в България; Международен съюз на преподавателите по немски език; Международна Асоциация по История на испанския език; Международна Асоциация на преподавателите по испански език, Централноевропейската асоциация по канадски изследвания (CEACS/AECEC) и др.